Resolucións

Mostrar    resultados
Nº Resolución
Nº Recurso
Data Resolución
Decisión
Tipo Contrato
Acto Recorrido
Descrición Arquivo
0175/2023 0171/2023 11-10-2023 Estima Contrato de subministración Pregos Incorrecta configuración das melloras e existencia de erros no orzamento da licitación. Descargar ficheiro
0174/2023 0170/2023 11-10-2023 Desestima Contrato de subministración Exclusión A oferta da recorrente incumpre os requisitos mínimos esixidos nos pregos. Descargar ficheiro
0173/2023 0169/2023 11-10-2023 Desestima Contrato de subministración Exclusión A oferta da recorrente incumple os requisitos mínimos esixidos nos pregos. Descargar ficheiro
0172/2023 0168/2023 11-10-2023 Inadmite Contrato de servizos Non susceptible de recurso especial A mera proposta non é un acto impugnable. Descargar ficheiro
0171/2023 0165/2023 03-10-2023 Desestima Contrato de subministración Exclusión O declarado no DEUC vincula ao licitador. Falta de xustificación da solvencia. Descargar ficheiro
0170/2023 0159/2023 03-10-2023 Desestima Contrato de servizos Acordo de adxudicación Inexistencia de nulidade de pleno dereito alegada por quen foi adxudicatario e pretende a anulación do procedemento de licitación. Descargar ficheiro
0169/2023 0157/2023 27-09-2023 Estima parcialmente Contrato de servizos Acordo de adxudicación Falta de motivación da conclusión de viabilidade da oferta anormal. Ademais, o adxudicatario debe demostrar a súa fiabilidade en relación coa abriga de dispoñer dun plan de igualdade legal. Descargar ficheiro
0168/2023 0163/2023 26-09-2023 Inadmite Contrato de subministración Exclusión O valor estimado da licitación non acada limiar de acceso ao recurso especial. Descargar ficheiro
0167/2023 0156/2023 26-09-2023 Desestima Contrato de servizos Exclusión A oferta do recorrente non se axusta aos pregos. Exclusión procedente. Descargar ficheiro
0166/2023 0153/2023 26-09-2023 Estima Contrato de subministración Desistencia da licitación Falta de motivación suficiente do acordo de desistencia da licitación. Descargar ficheiro
0165/2023 0155/2023 22-09-2023 Estima Contrato de servizos Exclusión O recorrente demostrou a súa fiabilidade, non procede a causa de exclusión do art. 71.1 d LCSP Descargar ficheiro
0164/2023 0162/2023 20-09-2023 Desistencia Contrato de subministración Exclusión Desistencia do recorrente. Descargar ficheiro
0163/2023 0160/2023 20-09-2023 Estima Contrato de subministración Exclusión Non se aprecia alteración da oferta tras o trámite de aclaración concedido polo órgano de contratación. Descargar ficheiro
0162/2023 0158/2023 20-09-2023 Desestima Contrato de servizos Exclusión Oferta anormal non xustificada adecuadamente Descargar ficheiro
0161/2023 0161/2023 15-09-2023 Inadmite Contrato de servizos Exclusión O valor estimado non acada limiar de acceso ao recurso especial. Descargar ficheiro
0160/2023 0152/2023 15-09-2023 Desestima Contrato de servizos Acordo de adxudicación A adxudicataria conta con plan de igualdade inscrito que ampara ao conxunto de traballadores. Descargar ficheiro
0159/2023 0149/2023 15-09-2023 Desestima Contrato de servizos Acordo de adxudicación Discrecionalidade técnica do órgano de contratación na avaliación das ofertas. Descargar ficheiro
0158/2023 0150/2023 08-09-2023 Desestima Contrato de servizos Pregos Non se mostra erro no cálculo das magnitudes económicas da licitación. Descargar ficheiro
0157/2023 0148/2023 08-09-2023 Desestima Contrato de servizos Pregos O órgano de contratación publica unha aclaración dos pregos admitindo as titulacións profesionais solicitadas polo recorrente.. Descargar ficheiro
0156/2023 0147/2023 08-09-2023 Desestima Contrato de subministración Exclusión Solvencia técnica non xustificada segundo o esixido nos pregos. Descargar ficheiro
Mostrando do 41 ao 60 de 1.438 resultados