Saltar menú

Avisos

Novembro 2019

Acordo sobre o mantemento da suspensión automática nos procedementos de contratación cando se impugna o acto de adxudicación 11/11/2019

Respecto dos recursos con entrada no Tribunal Administrativo desde 01.12.2019, o TACGal, seguindo o criterio doutros tribunais de recursos administrativos, acorda non adoptar resolucións de mantemento de suspensión nos recursos especiais en materia de contratación interpostos contra actos de adxudicación, salvo nos supostos en que expresamente se solicite o levantamento da suspensión automática polo órgano de contratación, entendéndose, noutro caso, vixente a suspensión ata a resolución do recurso que acorde o seu levantamento.

Ligazóns relacionadas

Febreiro 2019

Publicada Memoria Tacgal 201825/02/2019

Publicada a primeira Memoria do Tribunal Administrativo de Contratación Pública da Comunidade Autónoma de Galicia. Dado que este comezou a funcionar o 02/04/2018, a mesma abrangue os nove meses dese ano 2018 no que estivo operativo.

Nesta Memoria descríbese ao Tacgal e a súa actividade con estadísticas. Tamén unha escolma da súa doutrina nese ano.

Ligazóns relacionadas

Marzo 2018

O Tacgal porase en funcionamento o 2 de abril 28/03/2018

O Tribunal Administrativo de Contratación Pública da Comunidade Autónoma de Galicia (Tacgal) comezará a exercer as súas funcións o 2 de abril de 2018. A partir dese día poderán presentarse ante o mesmo os recursos e procedementos dos que é competente.

Os asuntos de que estea a coñecer o Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuais até tal 2 de abril seguirán baixo o seu coñecemento ata a súa resolución.

Ligazóns relacionadas

  • Publicación no DOG do acordo de entrada en funcionamento do Tacgal.
Tramitación electrónica do Tacgal 28/03/2018

A tramitación do Tacgal rexerase pola Lei 9/2017 de Contratos do Sector Público, artigo 54 “Comunicacións e notificacións”, segundo cal as comunicacións e o intercambio de documentación entre os órganos competentes para a resolución dos recursos, os órganos de contratación e os interesados no procedemento faranse por medios electrónicos.

Ligazóns relacionadas