Saltar menú

Avisos

Febreiro 2019

Publicada Memoria Tacgal 201825/02/2019

Publicada a primeira Memoria do Tribunal Administrativo de Contratación Pública da Comunidade Autónoma de Galicia. Dado que este comezou a funcionar o 02/04/2018, a mesma abrangue os nove meses dese ano 2018 no que estivo operativo.

Nesta Memoria descríbese ao Tacgal e a súa actividade con estadísticas. Tamén unha escolma da súa doutrina nese ano.

Ligazóns relacionadas

Maio 2018

A información nos pés de recursos 07/05/2018

Dada a entrada en funcionamento do Tacgal o 2.4.2018, procede que os órganos de contratación nas súas actuacións suxeitas ao recurso especial identifiquen entón a este Tribunal Administrativo de Contratación Pública da Comunidade Autonóma de Galicia na información a dar nos seus pés de recurso.

Recomendamos ademais que, para facilitar o acceso á información sobre o recurso especial, se mencione esta web, https://tacgal.xunta.gal, e dentro dela, sobre todo, a ligazón para a presentación do recurso especial por medios electrónicos: https://tacgal.xunta.gal/procedementos.html.

Marzo 2018

O Tacgal porase en funcionamento o 2 de abril 28/03/2018

O Tribunal Administrativo de Contratación Pública da Comunidade Autónoma de Galicia (Tacgal) comezará a exercer as súas funcións o 2 de abril de 2018. A partir dese día poderán presentarse ante o mesmo os recursos e procedementos dos que é competente.

Os asuntos de que estea a coñecer o Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuais até tal 2 de abril seguirán baixo o seu coñecemento ata a súa resolución.

Ligazóns relacionadas

  • Publicación no DOG do acordo de entrada en funcionamento do Tacgal.
Tramitación electrónica do Tacgal 28/03/2018

A tramitación do Tacgal rexerase pola Lei 9/2017 de Contratos do Sector Público, artigo 54 “Comunicacións e notificacións”, segundo cal as comunicacións e o intercambio de documentación entre os órganos competentes para a resolución dos recursos, os órganos de contratación e os interesados no procedemento faranse por medios electrónicos.

Ligazóns relacionadas