Resolucións

Mostrar    resultados
Nº Resolución
Nº Recurso
Data Resolución
Decisión
Tipo Contrato
Acto Recorrido
Descrición Arquivo
0111/2018 0120/2018 29-11-2018 Inadmite Contrato de servizos Acto trámite non cualificado Debe interpretarse o artigo 44.2.b) LCSP 9/2017, no sentido de que é impugnable o resolto polas mesas de contratación cando son estas as que acordan a exclusión, non cando ese acordo recae noutra instancia decisoria e a mesa só traslada unha proposta. Ante unha mera proposta de exclusión da mesa, é a impugnación do acordo do órgano de contratación que a decide a que abrirá o recurso especial. En todo caso, estaba xustificada a exclusión da oferta anormal. Descargar ficheiro
0111/2018 0110/2018 29-11-2018 Inadmite Contrato de servizos Acto trámite non cualificado Debe interpretarse o artigo 44.2.b) LCSP 9/2017, no sentido de que é impugnable o resolto polas mesas de contratación cando son estas as que acordan a exclusión, non cando ese acordo recae noutra instancia decisoria e a mesa só traslada unha proposta. Ante unha mera proposta de exclusión da mesa, é a impugnación do acordo do órgano de contratación que a decide a que abrirá o recurso especial. En todo caso, estaba xustificada a exclusión da oferta anormal. Descargar ficheiro
0112/2018 0114/2018 30-11-2018 Estima parcialmente Contrato de servizos Adxudicación Lexitimación do excluído para impugnar a adxudicación, derivada da interposición dun recurso contencioso contra aquela exclusión. Cabía variar a listaxe nominal de pilotos sempre que cumpran as esixencias dos pregos. Descargar ficheiro
0113/2018 0117/2018 30-11-2018 Estima Contrato de servizos Adxudicación O documento da oferta do adxudicatario excedía do número de follas establecidas no prego. Principio de proporcionalidade na cuestión. Exceso cualificado con afectación no caso á igualdade. Necesidade de excluír ao adxudicatario. Descargar ficheiro
0114/2018 0119/2018 30-11-2018 Estima parcialmente Contrato de servizos Adxudicación Acceso á oferta do adxudicatario. Descargar ficheiro
0114/2018 0122/2018 30-11-2018 Estima parcialmente Contrato de servizos Adxudicación Acceso á oferta do adxudicatario. Descargar ficheiro
0115/2018 0121/2018 30-11-2018 Estima Contrato de servizos Exclusión A cita da matrícula do vehículo no sobre A non era, neste caso, anticipación de información da súa antigüidade, do sobre B. Exclusión improcedente. Anulación da exclusión. Descargar ficheiro
0116/2018 0123/2018 30-11-2018 Estima Contrato de servizos Exclusión A cita da matrícula do vehículo no sobre A non era, neste caso, anticipación de información da súa antigüidade, do sobre B. Exclusións improcedentes. Anulación das exclusións. Descargar ficheiro
0116/2018 0124/2018 30-11-2018 Estima Contrato de servizos Exclusión A cita da matrícula do vehículo no sobre A non era, neste caso, anticipación de información da súa antigüidade, do sobre B. Exclusións improcedentes. Anulación das exclusións. Descargar ficheiro
0117/2018 0136/2018 30-11-2018 Inadmite Contrato de servizos Pregos Desistencia do órgano de contratación por erro non emendable nos pregos. Carencia sobrevida do obxecto do recurso. Descargar ficheiro
0118/2018 0125/2018 04-12-2018 Estima Contrato de obras Adxudicación Motivación insuficiente. Procedeuse á apertura da oferta económica, non se pode efectuar nova avaliación dos criterios sometidos a xuízo de valor. Anulación da totalidade da licitación. Descargar ficheiro
0119/2018 0129/2018 04-12-2018 Desestima Concesión de servizos Exclusión Se un licitador ao configurar a súa oferta técnica ofrece un determinado número de persoal a adscribir ao contrato obxecto da concesión, ese persoal debe ter un reflexo económico. Descargar ficheiro
0120/2018 0131/2018 04-12-2018 Desestima Concesión de servizos Adxudicación Valoración das melloras. Discrecionalidade técnica. Descargar ficheiro
0121/2018 0132/2018 05-12-2018 Desestima Contrato de subministración Adxudicación Ao tratarse de aspectos que se avalían con criterios estritamente técnicos, o Tribunal non pode corrixilos aplicando criterios xurídicos. Descargar ficheiro
0122/2018 0133/2018 05-12-2018 Estima parcialmente Contrato de subministración Pregos Prestación principal nos contratos mixtos para o seu réxime normativo. Nulidade da solvencia técnica esixida. Descargar ficheiro
0123/2018 0135/2018 13-12-2018 Estima Concesión de servizos Adxudicación Oferta anormalmente baixa. O recorrente xustificara a viabilidade da súa oferta. Anulación. Descargar ficheiro
0123/2018 0134/2018 13-12-2018 Estima Concesión de servizos Adxudicación Oferta anormalmente baixa. O recorrente xustificara a viabilidade da súa oferta. Anulación. Descargar ficheiro
0124/2018 0137/2018 13-12-2018 Estima Contrato de servizos Acto trámite cualificado A licitadora achegou ante o órgano de contratación na súa oferta os elementos necesarios para a súa avaliación, se ben acreditados de xeito formalmente incorrecto segundo a mesa de contratación, polo que cabía unha posible emenda. Anulación da exclusión. Descargar ficheiro
0125/2018 0138/2018 13-12-2018 Inadmite Contrato de servizos Adxudicación A recorrente foi a terceira clasificada, e o recurso presentado diríxese exclusivamente contra a oferta finalmente adxudicataria, sen realizar ningunha consideración sobre a segunda clasificada. Descargar ficheiro
0126/2018 0141/2018 13-12-2018 Inadmite Contrato de servizos Acto trámite non cualificado É impugnable o resolto polas mesas de contratación cando son estas as que acordan a exclusión, non cando ese acordo recae noutra instancia decisoria e a mesa só traslada unha proposta. Descargar ficheiro
Mostrando do 121 ao 140 de 1.486 resultados