Resolucións

Mostrar    resultados
Nº Resolución
Nº Recurso
Data Resolución
Decisión
Tipo Contrato
Acto Recorrido
Descrición Arquivo
0093/2018 0105/2018 19-10-2018 Desestima Concesión de servizos Adxudicación Non se está perante unha posibilidade de aclarar a oferta presentada, senón dun intento de modificala. Improcedencia. Descargar ficheiro
0094/2018 0103/2018 22-10-2018 Desestima Contrato de servizos Adxudicación Correcta avaliación das ofertas. Descargar ficheiro
0095/2018 0108/2018 22-10-2018 Inadmite Contrato de subministración Exclusión O valor estimado da subministración non acada o limiar susceptible de recurso especial. Descargar ficheiro
0096/2018 0099/2018 25-10-2018 Estima Concesión de servizos Adxudicación Nas ofertas anormais debe seguirse o procedemento previsto no art. 149 LCSP. Ausencia de decisión do órgano de contratación. Anulación e retroacción do procedemento. Descargar ficheiro
0097/2018 0106/2018 25-10-2018 Desestima Contrato de subministración Exclusión Na información do recurso especial procede indicar a posibilidade de presentación no TACGal. A oferta non cumpre as condicións técnicas previstas nos pregos. Exclusión procedente. Descargar ficheiro
0098/2018 0097/2018 29-10-2018 Desestima Contrato de subministración Adxudicación Doutrina sobre a exclusión por incumprimento dos pregos. Análise da configuración da concreta licitación e do seu entendemento polos licitadores. Improcedencia de exclusión da oferta da adxudicataria. Descargar ficheiro
0098/2018 0098/2018 29-10-2018 Desestima Contrato de subministración Adxudicación Doutrina sobre a exclusión por incumprimento dos pregos. Análise da configuración da concreta licitación e do seu entendemento polos licitadores. Improcedencia de exclusión da oferta da adxudicataria. Descargar ficheiro
0099/2018 0104/2018 02-11-2018 Estima Contrato de servizos Acto trámite non cualificado Réxime de modificación dos pregos. Nulidade da ampliación do prazo de presentación de ofertas que se atopa vencido. Descargar ficheiro
0100/2018 0107/2018 02-11-2018 Estima parcialmente Contrato de servizos Adxudicación A licitadora aportou na súa oferta os elementos necesarios para a súa valoración, se ben acreditados de xeito incorrecto, polo que unha posible emenda dese defecto formal non suporía a modificación da súa oferta. Descargar ficheiro
0101/2018 0109/2018 08-11-2018 Inadmite Contrato de servizos Pregos Desistencia da licitación. Carencia sobrevida do obxecto. Descargar ficheiro
0102/2018 0111/2018 08-11-2018 Desestima Contrato de subministración Exclusión Non é admisible nin unha ampliación do prazo, nin unha emenda do xa emendado. Exclusión procedente. Descargar ficheiro
0103/2018 0115/2018 13-11-2018 Inadmite Contrato de subministración Adxudicación O valor estimado da subministración non acada o limiar susceptible de recurso especial. Descargar ficheiro
0104/2018 0112/2018 15-11-2018 Desestima Contrato de servizos Exclusión Licitación electrónica. Dobre presentación da oferta na Plataforma. Non se traslada erro ou mal funcionamento da mesma. Non é óbice a alegación de que ambas presentacións eran iguais. Exclusión procedente. Descargar ficheiro
0105/2018 0113/2018 15-11-2018 Desestima Contrato de subministración Adxudicación Recurso contra adxudicación por parte do licitador competidor tras resolución de admisión da oferta do adxudicatario. Inexistencia no caso do carácter preclusivo da impugnación contra a admisión. Admisión do recurso contra a adxudicación. A adxudicataria xustificou suficientemente a viabilidade da súa oferta no procedemento por anormalmente baixa. Descargar ficheiro
0106/2018 0116/2018 21-11-2018 Desestima Contrato de servizos Adxudicación A oferta adxudicataria axústase aos pregos. Descargar ficheiro
0107/2018 0126/2018 23-11-2018 Inadmite Contrato de subministración Adxudicación Falta de lexitimación contra adxudicación xa que non participou na licitación dos lotes impugnados. Descargar ficheiro
0107/2018 0127/2018 23-11-2018 Inadmite Contrato de subministración Adxudicación Falta de lexitimación contra adxudicación xa que non participou na licitación dos lotes impugnados. Descargar ficheiro
0108/2018 0128/2018 23-11-2018 Desistencia Contrato de subministración Acto trámite non cualificado Desistencia expresa do recorrente. Procede aceptar a desistencia e declarar concluído o procedemento. Descargar ficheiro
0109/2018 0130/2018 23-11-2018 Inadmite Contrato de servizos Acto trámite non cualificado O principio pro actione non pode levar a obviar que determinadas cargas son exclusivas do impugnante, como é a claridade no impugnado, ou a coherencia entre o formalmente designado como acto recorrido e ao que se refire o relato e alegacións do texto do recurso. Inadmisión por insuficiente valor estimado no contrato e por impugnar acto de trámite non cualificado (informe de avaliación). Descargar ficheiro
0110/2018 0118/2018 27-11-2018 Desestima Contrato de subministración Exclusión Non cabe unha esaxerada interpretación do sentido propio das palabras dos pregos ata o punto de argumentar unha posible escuridade que non é tal. A oferta do recorrente non se axusta aos pregos. Inexistencia de escuridade. Discrecionalidade técnica. Exclusión procedente. Descargar ficheiro
Mostrando do 101 ao 120 de 1.486 resultados