Resolucións

Mostrar    resultados
Nº Resolución
Nº Recurso
Data Resolución
Decisión
Tipo Contrato
Acto Recorrido
Descrición Arquivo
0059/2018 0063/2018 08-08-2018 Desestima Contrato de servizos Adxudicación Non hai incumprimento dos pregos na oferta da adxudicataria. Descargar ficheiro
0060/2018 0064/2018 08-08-2018 Desestima Contrato de servizos Exclusión Garantía extemporaneamente constituída. Exclusión procedente. A garantía debe estar ingresada na conta do órgano antes de finalizar o prazo. Non basta con ordenar a transferencia dentro dese prazo. Improcedencia da emenda. Dilixencia do licitador. Descargar ficheiro
0057/2018 0060/2018 08-08-2018 Estima parcialmente Contrato de servizos Exclusión Non consta decisión de exclusión. Defectos no informe que xustifica a exclusión. Retroacción para nova solicitude do informe técnico sobre a baixa. Descargar ficheiro
0057/2018 0065/2018 08-08-2018 Estima parcialmente Contrato de servizos Exclusión Non consta decisión de exclusión. Defectos no informe que xustifica a exclusión. Retroacción para nova solicitude do informe técnico sobre a baixa. Descargar ficheiro
0055/2018 0058/2018 08-08-2018 Inadmite Contrato de servizos Pregos Inadmisión porque incumpre art. 50.1.b LCSP. Impugnación pregos tras presentación da oferta. Redución do prazo legal para presentar a oferta. A aclaración realizada a un licitador esixía a ampliación do prazo de presentación de ofertas. Anulación do procedemento. Certificado de empresa como criterio de adxudicación. Improcedencia. Descargar ficheiro
0055/2018 0061/2018 08-08-2018 Estima Contrato de servizos Pregos Inadmisión porque incumpre art. 50.1.b LCSP. Impugnación pregos tras presentación da oferta. Redución do prazo legal para presentar a oferta. A aclaración realizada a un licitador esixía a ampliación do prazo de presentación de ofertas. Anulación do procedemento. Certificado de empresa como criterio de adxudicación. Improcedencia. Descargar ficheiro
0066/2018 0077/2018 31-08-2018 Inadmite Contrato de servizos Adxudicación Falta de lexitimación ad causam nos lotes que non é o segundo clasificado. Non é valido estender as argumentacións do recurso dun lote a outro, sen individualizalos. Motivación suficiente na adxudicación. Descargar ficheiro
0061/2018 0068/2018 31-08-2018 Desestima Contrato de servizos Exclusión Estudo do DEUC. O contido desa declaración vincula ao asinante ao longo do procedemento de licitación. Non é posible a achega do seguro profesional como solvencia se non presentara no DEUC o compromiso de subscribilo. Descargar ficheiro
0061/2018 0069/2018 31-08-2018 Desestima Contrato de servizos Exclusión Estudo do DEUC. O contido desa declaración vincula ao asinante ao longo do procedemento de licitación. Non é posible a achega do seguro profesional como solvencia se non presentara no DEUC o compromiso de subscribilo. Descargar ficheiro
0062/2018 0070/2018 31-08-2018 Desestima Contrato de subministración Exclusión Discrecionalidade técnica. Unicamente cando o incumprimento sexa palpable, de modo que non caiba dúbida ningunha de que a oferta non é congruente ou se opón abertamente ás prescricións técnicas contidas no prego, procede a exclusión. Descargar ficheiro
0063/2018 0074/2018 31-08-2018 Desestima Contrato de servizos Adxudicación Deben prevalecer as mencións máis específicas ou desenvolvidas nas proposicións dos licitadores que as de carácter máis xenérico. Inexistencia de escuridade nos pregos. Non valoración de melloras na oferta do recorrente. Descargar ficheiro
0065/2018 0076/2018 31-08-2018 Desestima Contrato de subministración Adxudicación Discrecionalidade técnica. Diferenzas coa valoración nunha licitación anterior. Descargar ficheiro
0064/2018 0075/2018 31-08-2018 Desestima Contrato de servizos Exclusión Vinculación á solvencia presentada coa declaración responsable. Momento de ter a solvencia, na data final de presentación das ofertas. Exclusión procedente. Descargar ficheiro
0067/2018 0078/2018 03-09-2018 Desestima Contrato de servizos Pregos Contrato con reserva a empresas de inserción e centros especiais de emprego. A ausencia de acordo municipal que fixe a porcentaxe mínima de reserva non impide licitacións con tal condición. Descargar ficheiro
0068/2018 0080/2018 05-09-2018 Desistencia Contrato de servizos Pregos Aceptáronse as desistencias e declarouse concluído o procedemento. Descargar ficheiro
0069/2018 0066/2018 10-09-2018 Desestima Concesión de servizos Adxudicación Viabilidade da oferta adxudicataria. Doutrina sobre a exclusión. Descargar ficheiro
0070/2018 0071/2018 10-09-2018 Inadmite Concesión de servizos Adxudicación O recorrente carece de lexitimación por constar oposición doutro membro da UTE que foi licitadora. Descargar ficheiro
0071/2018 0079/2018 13-09-2018 Inadmite Contrato de servizos Adxudicación Falta de lexitimación para impugnar a adxudicación dun licitar excluído, exclusión confirmada por Tacgal, sen que conste impugnado. A oferta do adxudicatario non inclúe unha subcontratación. Descargar ficheiro
0072/2018 0083/2018 13-09-2018 Desistencia Concesión de obras Adxudicación Acéptase a desistencia do recorrente e declárase concluído o procedemento. Descargar ficheiro
0073/2018 0072/2018 17-09-2018 Estima Concesión de servizos Pregos Inexistencia de risco operacional para o contratista. Anulación da licitación por non ter natureza de concesión de servizo. Descargar ficheiro
Mostrando do 61 ao 80 de 1.486 resultados