Resolucións

Mostrar    resultados
Nº Resolución
Nº Recurso
Data Resolución
Decisión
Tipo Contrato
Acto Recorrido
Descrición Arquivo
0177/2022 0156/2022 29-09-2022 Estima Contrato de servizos Exclusión Retroacción para unha válida notificación. Descargar ficheiro
0176/2022 0155/2022 29-09-2022 Estima Contrato de servizos Exclusión Retroacción para unha válida notificación. Descargar ficheiro
0137/2023 0128/2023 04-08-2023 Estima parcialmente Contrato de servizos Exclusión Retroacción para que se conceda posibilidade de emenda da documentación administrativa. Descargar ficheiro
0004/2024 0227/2023 04-01-2024 Estima parcialmente Contrato de servizos Acordo de adxudicación Retroacción para que polo órgano de contratación se conceda acceso ao expediente da licitación. Descargar ficheiro
0158/2022 0128/2022 02-09-2022 Estima parcialmente Contrato de servizos Adxudicación Retroacción para que polo órgano de contratación se analice o cumprimento pola adxudicataria do establecido no PPT. Descargar ficheiro
0017/2020 0342/2019 20-01-2020 Estima parcialmente Concesión de servizos Adxudicación Retroacción para emenda ao adxudicatario. Estimación parcial. Descargar ficheiro
0164/2020 0163/2020 06-10-2020 Estima parcialmente Contrato de subministración Exclusión Retroacción para analizarse a adecuación da oferta ás esixencias da licitación. Estimación parcial. Descargar ficheiro
0046/2023 0027/2023 16-03-2023 Estima parcialmente Contrato de servizos Acordo de adxudicación Retroacción para a verificación do cumprimento do PPT pola oferta da adxudicataria. Descargar ficheiro
0065/2023 0041/2023 12-04-2023 Estima parcialmente Contrato de subministración Acordo de adxudicación Retroacción para a análise da viabilidade da oferta gañadora. Descargar ficheiro
0207/2019 0222/2019 06-09-2019 Estima parcialmente Contrato de subministración Exclusión Retroacción do procedemento para que se dea nova emenda coas específicas mencións que corresponda segundo os pregos. Descargar ficheiro
0004/2021 0231/2020 08-01-2021 Estima parcialmente Contrato de subministración Adxudicación Retroacción da licitación. Estimación parcial. Descargar ficheiro
0081/2018 0088/2018 27-09-2018 Desestima Contrato de servizos Pregos Resulta correcta a solvencia técnica esixida para dirección de execución material e coordinación de seguridade e saúde en obras destinadas a usos sanitarios. A non inclusión da titulación dos enxeñeiros técnicos industriais resulta conforme a dereito. Descargar ficheiro
0029/2020 0005/2020 03-02-2020 Desestima Contrato de servizos Exclusión Responsabilidade do licitador na presentación electrónica da súa oferta. Exclusión procedente. Desestimación. Descargar ficheiro
0176/2019 0178/2019 29-07-2019 Desestima Acordo marco Exclusión Responsabilidade do licitador na presentación da súa oferta, segundo os pregos. O incumprimento consta na súa oferta. Non cabe emenda nin corrección. Exclusión procedente. Descargar ficheiro
0142/2019 0156/2019 11-06-2019 Desestima Contrato de servizos Pregos Respecto do persoal mínimo esixido, o PPT explica que a expresión “equivalente” abrangue a todas as titulacións que na súa formación curricular inclúan como materia específica as estradas e vías de comunicación e cálculo de estruturas. Inexistencia de irregularidade nos pregos. Descargar ficheiro
0276/2019 0306/2019 04-12-2019 Desestima Contrato de subministración Adxudicación Respecto da documentación presentada polo mellor clasificado establecida no art. 150.2 LCSP, cabe trámite de emenda. Descargar ficheiro
0079/2020 0041/2020 12-06-2020 Estima parcialmente Contrato de servizos Exclusión Respecto a unha exclusión, imprecisión na oferta económica que pode ser solventada, e na outra os fundamentos para exclusión non se axustan ás regras da licitación nin á previa resolución TACGal. Descargar ficheiro
0079/2020 0042/2020 12-06-2020 Estima parcialmente Contrato de servizos Exclusión Respecto a unha exclusión, imprecisión na oferta económica que pode ser solventada, e na outra os fundamentos para exclusión non se axustan ás regras da licitación nin á previa resolución TACGal. Descargar ficheiro
0204/2021 0194/2021 05-10-2021 Desestima Contrato de subministración Adxudicación Resolución conxunta dos recursos 194/2021 e 203/2021. A oferta do recorrente incumpre os pregos Descargar ficheiro
0061/2021 0047/2021 10-03-2021 Inadmite Contrato de servizos Pregos Reserva do contrato. Lexislación autonómica Descargar ficheiro
Mostrando do 101 ao 120 de 1.471 resultados