Resolucións

Mostrar    resultados
Nº Resolución
Nº Recurso
Data Resolución
Decisión
Tipo Contrato
Acto Recorrido
Descrición Arquivo
0111/2018 0110/2018 29-11-2018 Inadmite Contrato de servizos Acto trámite non cualificado Debe interpretarse o artigo 44.2.b) LCSP 9/2017, no sentido de que é impugnable o resolto polas mesas de contratación cando son estas as que acordan a exclusión, non cando ese acordo recae noutra instancia decisoria e a mesa só traslada unha proposta. Ante unha mera proposta de exclusión da mesa, é a impugnación do acordo do órgano de contratación que a decide a que abrirá o recurso especial. En todo caso, estaba xustificada a exclusión da oferta anormal. Descargar ficheiro
0021/2018 0028/2018 07-06-2018 Inadmite Contrato de servizos Acto trámite non cualificado Non acreditou poder suficiente para interpoñer recursos. Non impugna unha decisión dun poder adxudicador, só os considerandos. Descargar ficheiro
0107/2018 0126/2018 23-11-2018 Inadmite Contrato de subministración Adxudicación Falta de lexitimación contra adxudicación xa que non participou na licitación dos lotes impugnados. Descargar ficheiro
0107/2018 0127/2018 23-11-2018 Inadmite Contrato de subministración Adxudicación Falta de lexitimación contra adxudicación xa que non participou na licitación dos lotes impugnados. Descargar ficheiro
0032/2018 0038/2018 21-06-2018 Inadmite Administrativo especial Acto trámite non cualificado Acta da mesa de contratación. Acto de trámite non cualificado. Descargar ficheiro
0039/2018 0049/2018 02-07-2018 Inadmite Contrato de subministración Pregos Carencia sobrevida do obxecto do recurso. O órgano de contratación resolveu que modificará os pregos e dará novo prazo. Descargar ficheiro
0015/2018 0020/2018 04-06-2018 Inadmite Contrato de servizos Exclusión TRLCSP 2011. Inadmisión do recurso 20/2018 porque non cabe a adhesión a un recurso interposto. Estimación do recurso 16/2018 porque a oferta se presentou dentro de prazo. Dies a quo prazo proposición oferta. Finalización prazo e hora presentación ofertas. Presentación en correos. Descargar ficheiro
0055/2018 0058/2018 08-08-2018 Inadmite Contrato de servizos Pregos Inadmisión porque incumpre art. 50.1.b LCSP. Impugnación pregos tras presentación da oferta. Redución do prazo legal para presentar a oferta. A aclaración realizada a un licitador esixía a ampliación do prazo de presentación de ofertas. Anulación do procedemento. Certificado de empresa como criterio de adxudicación. Improcedencia. Descargar ficheiro
0025/2018 0019/2018 15-06-2018 Inadmite Contrato de servizos Exclusión Inadmisión do recurso 19/2018,contra acto de trámite non cualificado. Estimación do recurso 30/2018, a oferta anormal refírese a súa globalidade. Descargar ficheiro
0162/2019 0168/2019 03-07-2019 Inadmite Contrato de servizos Exclusión Cómputo de prazo para o recurso especial. Días hábiles. Calendario da sede electrónica e días inhábiles, art. 31.3 Lei 39/2015. Recurso extemporáneo. Inadmisión. Descargar ficheiro
0157/2019 0165/2019 26-06-2019 Inadmite Contrato de servizos Pregos A lexitimación dun sindicato non abrangue impugnar a estrutura da fórmula de revisión de prezos. Inexistencia de lexitimación. Inadmisión. En obiter dicta, a dita fórmula axústase á normativa de aplicación. Descargar ficheiro
0164/2019 0172/2019 03-07-2019 Inadmite Contrato de subministración Pregos O impugnante non é un concelleiro electo. Non cabe unha acción en defensa da legalidade. Inadmisión. Descargar ficheiro
0169/2019 0181/2019 16-07-2019 Inadmite Concesión de servizos Non susceptible de recurso especial O escrito non ten natureza de recurso especial. Descargar ficheiro
0169/2019 0182/2019 16-07-2019 Inadmite Concesión de servizos Non susceptible de recurso especial O escrito non ten natureza de recurso especial. Descargar ficheiro
0151/2019 0166/2019 21-06-2019 Inadmite Contrato de servizos Pregos A contratación, mediante procedemento aberto simplificado, non ten o limiar susceptible de recurso. Inadmisión. Descargar ficheiro
0150/2019 0163/2019 21-06-2019 Inadmite Contrato de servizos Pregos A contratación, mediante procedemento aberto simplificado, non ten o limiar susceptible de recurso. Inadmisión. Descargar ficheiro
0180/2019 0193/2019 02-08-2019 Inadmite Contrato de servizos Pregos A licitación non acada o limiar para ser susceptible de recurso. Descargar ficheiro
0190/2019 0205/2019 14-08-2019 Inadmite Concesión de servizos Non susceptible de recurso especial Este TACGal non ten competencia para coñecer da impugnación en relación coa penalidade imposta polo órgano de contratación. Devolución ao órgano de contratación. Descargar ficheiro
0200/2019 0215/2019 28-08-2019 Inadmite Contrato de servizos Acto trámite non cualificado A clasificación de ofertas e a proposta de adxudicación non son susceptibles de recurso especial. Descargar ficheiro
0194/2019 0214/2019 21-08-2019 Inadmite Contrato de servizos Acto trámite non cualificado A proposta de adxudicación non é susceptible de impugnación no recurso especial. Descargar ficheiro
Mostrando do 101 ao 120 de 1.471 resultados