Resolucións

Mostrar    resultados
Nº Resolución
Nº Recurso
Data Resolución
Decisión
Tipo Contrato
Acto Recorrido
Descrición Arquivo
0133/2019 0144/2019 06-06-2019 Inadmite Contrato de servizos Pregos O sindicato carece de lexitimación cando invoca vulneración do art. 145.4 LCSP. Inadmisión. Descargar ficheiro
0130/2019 0137/2019 04-06-2019 Inadmite Contrato de subministración Pregos A licitación non acada o limiar de valor estimado para recurso especial. Descargar ficheiro
0138/2019 0143/2019 11-06-2019 Inadmite Contrato de subministración Adxudicación Desistencia do órgano de contratación. Carencia sobrevida do obxecto do recurso. Descargar ficheiro
0030/2019 0018/2019 04-02-2019 Inadmite Contrato de servizos Pregos A organización sindical recorrente carece, neste caso, de lexitimación para impugnar a porcentaxe dos criterios relacionados coa calidade, artigo 145.4 LCSP. Inadmisión. Descargar ficheiro
0036/2019 0021/2019 11-02-2019 Inadmite Contrato de servizos Pregos Interposición extemporánea do recurso. Presentación telemática do recurso. Aplícase o precepto específico de cómputo de prazos nos rexistros electrónicos, art. 31.3 Lei 39/2015. Rexe unicamente o calendario de días inhábiles exposto na sede electrónica da Xunta de Galicia. Descargar ficheiro
0038/2019 0038/2019 12-02-2019 Inadmite Contrato de servizos Adxudicación A recorrente foi a terceira clasificación na puntuación final. Inexistencia de beneficio coa eventual estimación do recurso que só impugna a oferta adxudicataria. Descargar ficheiro
0035/2019 0032/2019 07-02-2019 Inadmite Contrato de subministración Non susceptible de recurso especial Impugnación de prórroga polo actual adxudicatario do contrato. O acto impugnado non é susceptible de recurso especial. Descargar ficheiro
0070/2019 0062/2019 28-03-2019 Inadmite Contrato de obras Exclusión A recorrente non emendou a acreditación do poder para interpoñer recursos en nome da entidade mercantil. En obiter dicta, a licitadora non ten clasificación respecto dos lotes aos que concorre. Exclusión procedente. Prego lex contractus. Imposibilidade de renunciar ao lote 2 porque constitúe unha retirada de proposicións non admitida pola LCSP. Descargar ficheiro
0075/2019 0076/2019 01-04-2019 Inadmite Contrato de servizos Non susceptible de recurso especial Notificación da comunicación da selección da mellor oferta. Non se ofrece recurso especial. Acto non impugnable ex art. 55.c LCSP. Descargar ficheiro
0097/2019 0093/2019 02-05-2019 Inadmite Concesión de servizos Pregos A executividade da resolución TACGal 88/2019, nun recurso anterior contra esta mesma contratación, anulou os pregos e a propia licitación, co efecto inmediato de deixar sen obxecto outros recursos especiais, pola perda sobrevida do seu obxecto. Descargar ficheiro
0098/2019 0094/2019 02-05-2019 Inadmite Concesión de servizos Pregos A executividade da resolución TACGal 88/2019, nun recurso anterior contra esta mesma contratación, anulou os pregos e a propia licitación, co efecto inmediato de deixar sen obxecto outros recursos especiais, pola perda sobrevida do seu obxecto. Descargar ficheiro
0096/2019 0092/2019 02-05-2019 Inadmite Concesión de servizos Pregos A executividade da resolución TACGal 88/2019, nun recurso anterior contra esta misma contratación, anulou os pregos e a propia licitación, co efecto inmediato de deixar sen obxecto outros recursos especiais, pola perda sobrevida do seu obxecto. Descargar ficheiro
0094/2019 0098/2019 29-04-2019 Inadmite Acordo marco Non susceptible de recurso especial A recorrente impugna a proposta da mesa dirixida ao órgano de contratación, que, neste caso, ten carácter de acto de trámite non decisorio e por iso, non impugnable. Descargar ficheiro
0083/2018 0090/2018 27-09-2018 Inadmite Non susceptible de recurso especial Adxudicación Incompetencia. Acto non susceptible de recurso especial, de conformidade co artigo 44 LCSP. Descargar ficheiro
0095/2018 0108/2018 22-10-2018 Inadmite Contrato de subministración Exclusión O valor estimado da subministración non acada o limiar susceptible de recurso especial. Descargar ficheiro
0101/2018 0109/2018 08-11-2018 Inadmite Contrato de servizos Pregos Desistencia da licitación. Carencia sobrevida do obxecto. Descargar ficheiro
0125/2018 0138/2018 13-12-2018 Inadmite Contrato de servizos Adxudicación A recorrente foi a terceira clasificada, e o recurso presentado diríxese exclusivamente contra a oferta finalmente adxudicataria, sen realizar ningunha consideración sobre a segunda clasificada. Descargar ficheiro
0117/2018 0136/2018 30-11-2018 Inadmite Contrato de servizos Pregos Desistencia do órgano de contratación por erro non emendable nos pregos. Carencia sobrevida do obxecto do recurso. Descargar ficheiro
0008/2018 0015/2018 11-05-2018 Inadmite Contrato de servizos Acto trámite non cualificado Recurso contra informe de avaliación en contrato de servizos, sometido ao TRLCSP 2011. Inadmisión. Contra un acto de trámite non cualificado non cabe recurso especial. Descargar ficheiro
0111/2018 0120/2018 29-11-2018 Inadmite Contrato de servizos Acto trámite non cualificado Debe interpretarse o artigo 44.2.b) LCSP 9/2017, no sentido de que é impugnable o resolto polas mesas de contratación cando son estas as que acordan a exclusión, non cando ese acordo recae noutra instancia decisoria e a mesa só traslada unha proposta. Ante unha mera proposta de exclusión da mesa, é a impugnación do acordo do órgano de contratación que a decide a que abrirá o recurso especial. En todo caso, estaba xustificada a exclusión da oferta anormal. Descargar ficheiro
Mostrando do 81 ao 100 de 1.471 resultados