Resolucións

Mostrar    resultados
Nº Resolución
Nº Recurso
Data Resolución
Decisión
Tipo Contrato
Acto Recorrido
Descrición Arquivo
0070/2018 0071/2018 10-09-2018 Inadmite Concesión de servizos Adxudicación O recorrente carece de lexitimación por constar oposición doutro membro da UTE que foi licitadora. Descargar ficheiro
0085/2018 0092/2018 01-10-2018 Inadmite Contrato de servizos Acto trámite non cualificado Recurso contra acto non susceptible de impugnación de conformidade co disposto no artigo 44 LCSP. Descargar ficheiro
0088/2018 0096/2018 10-10-2018 Inadmite Contrato de servizos Pregos O órgano de contratación admite erro non emendable padecido nos pregos e dita resolución de desistencia da licitación. Carencia sobrevida do obxecto do recurso. Descargar ficheiro
0086/2018 0093/2018 01-10-2018 Inadmite Contrato de subministración Pregos Falta de acreditación da representación da persoa que comparece na interposición do recurso e do obxecto social da empresa para a súa lexitimación, tras ofrecemento de emenda. Interposición extemporánea do recurso especial. Descargar ficheiro
0084/2018 0091/2018 27-09-2018 Inadmite Contrato de subministración Pregos Falta de acreditación da representación da persoa que comparece na interposición do recurso e do obxecto social da empresa para a súa lexitimación, tras ofrecemento de emenda. Interposición extemporánea do recurso especial. Descargar ficheiro
0089/2018 0101/2018 10-10-2018 Inadmite Contrato de subministración Outros Non cabe interpoñer recurso extraordinario de revisión contra a resolución do TACGal, só cabe recurso contencioso, art. 59 LCSP. Descargar ficheiro
0090/2018 0102/2018 15-10-2018 Inadmite Contrato de servizos Pregos Licitación suxeita á Lei 31/2007. Interposición extemporánea da reclamación contra os pregos. Descargar ficheiro
0109/2018 0130/2018 23-11-2018 Inadmite Contrato de servizos Acto trámite non cualificado O principio pro actione non pode levar a obviar que determinadas cargas son exclusivas do impugnante, como é a claridade no impugnado, ou a coherencia entre o formalmente designado como acto recorrido e ao que se refire o relato e alegacións do texto do recurso. Inadmisión por insuficiente valor estimado no contrato e por impugnar acto de trámite non cualificado (informe de avaliación). Descargar ficheiro
0103/2018 0115/2018 13-11-2018 Inadmite Contrato de subministración Adxudicación O valor estimado da subministración non acada o limiar susceptible de recurso especial. Descargar ficheiro
0129/2018 0146/2018 17-12-2018 Inadmite Contrato de servizos Acto trámite non cualificado O resolto pola mesa de contratación, no sentido de propoñer a adxudicación , non é de por si un acto que produza indefensión ou prexuízo irreparable aos dereitos e intereses lexítimos, pois é só unha proposta que require dunha ulterior decisión do órgano de contratación. Descargar ficheiro
0126/2018 0141/2018 13-12-2018 Inadmite Contrato de servizos Acto trámite non cualificado É impugnable o resolto polas mesas de contratación cando son estas as que acordan a exclusión, non cando ese acordo recae noutra instancia decisoria e a mesa só traslada unha proposta. Descargar ficheiro
0130/2018 0150/2018 17-12-2018 Inadmite Contrato de servizos Pregos Recoñecemento polo órgano de contratación das pretensións do recurso, que produce a desaparición do seu obxecto. Descargar ficheiro
0127/2018 0142/2018 13-12-2018 Inadmite Contrato de servizos Pregos Falta de lexitimación. Non cabe unha mera acción de defensa da legalidade, e non se aporta a vinculación entre a posición xurídica do recorrente e a actuación impugnada, tendo en conta a súa non participación nesta licitación. Descargar ficheiro
0013/2018 0011/2018 16-05-2018 Inadmite Contrato de subministración Pregos Recurso contra pregos. Inadmisión. Presentación extemporánea do recurso. Descargar ficheiro
0020/2018 0026/2018 07-06-2018 Inadmite Contrato de servizos Adxudicación Licitación sometida a TRLCSP. A licitación non acada o limiar mínimo establecido na LCSP 2017 para os contratos de servizos. Descargar ficheiro
0022/2018 0022/2018 11-06-2018 Inadmite Contrato de servizos Acto trámite non cualificado Impugnabilidade. Lexitimación. Modificación baseada nos pregos. Pregos firmes e consentidos. Descargar ficheiro
0029/2018 0037/2018 18-06-2018 Inadmite Acordo marco Adxudicación Licitación sometida ao TRLCSP . Contía licitación non acada limiar mínimo para recurso, art. 44.1 LCSP. Descargar ficheiro
0027/2018 0029/2018 15-06-2018 Inadmite Contrato de servizos Adxudicación Carencia sobrevida de obxecto, producida coa estimación do recurso 24/2018. Descargar ficheiro
0042/2019 0037/2019 18-02-2019 Inadmite Contrato de subministración Exclusión A xustificación da oferta anormal inclúe unha desagregación dos custos e beneficios do contrato sen que exista xustificación do órgano de contratación que determine a inviabilidade da oferta. Documentación cualificada de incompleta polo órgano de contratación, sen argumentos suficientes. A inadmisión do recurso 37/2019 prodúcese sobrevidamente, por falta de obxecto. Descargar ficheiro
0125/2019 0134/2019 29-05-2019 Inadmite Contrato de servizos Pregos O escrito presentado carece da natureza de recurso especial. Descargar ficheiro
Mostrando do 21 ao 40 de 1.471 resultados