Resolucións

Mostrar    resultados
Nº Resolución
Nº Recurso
Data Resolución
Decisión
Tipo Contrato
Acto Recorrido
Descrición Arquivo
0008/2019 0159/2018 14-01-2019 Inadmite Contrato de servizos Pregos Non consta que a totalidade dos integrantes do grupo municipal votasen en contra do acto recorrido. Falta de lexitimación do grupo municipal. Descargar ficheiro
0013/2019 0004/2019 18-01-2019 Inadmite Contrato de servizos Acto trámite non cualificado O acordo do órgano de contratación se sitúa no momento procedimental previsto no artigo 150.2 da LCSP, é dicir, con carácter previo á adxudicación. Inadmisión. Descargar ficheiro
0007/2019 0157/2018 14-01-2019 Inadmite Contrato de servizos Pregos Falta de lexitimación da agrupación política. Mera defensa da legalidade. Descargar ficheiro
0004/2019 0153/2018 03-01-2019 Inadmite Contrato de servizos Pregos Dies a quo para recorrer os pregos. O artigo 50.1.b) expresa que é dende o día seguinte ao que se publicara o anuncio de licitación no perfil do contratante, sempre que se indicara o acceso aos pregos. Interposición extemporánea do recurso. Descargar ficheiro
0127/2019 0136/2019 29-05-2019 Inadmite Contrato de servizos Pregos Interposición extemporánea do recurso art. 55.d LCSP. Rectificación do anuncio da contratación, non abre novo prazo de recurso especial. Descargar ficheiro
0126/2019 0135/2019 29-05-2019 Inadmite Contrato de servizos Adxudicación Na interposición do recurso especial contra a adxudicación a esixencia establecida nesa DA 15ª a que o acto se publicase o mesmo día da notificación cúmprese igualmente para un caso no que esa publicación se produce en días anteriores. Nese caso, o prazo para o recurso especial comeza xa coa posta a disposición da notificación electrónica, non co acceso á mesma. Descargar ficheiro
0122/2019 0116/2019 29-05-2019 Inadmite Contrato de servizos Pregos Carencia sobrevida do obxecto do contrato. Descargar ficheiro
0022/2019 0024/2019 28-01-2019 Inadmite Non susceptible de recurso especial Non susceptible de recurso especial Inadmisión. Non é un contrato administrativo como exixe o artigo 44.1 LCSP. Descargar ficheiro
0019/2019 0010/2019 28-01-2019 Inadmite Contrato de servizos Non susceptible de recurso especial Inadmisión. O recurso especial pivota principalmente sobre unha concepción precontractual do mesmo, previo á formalización do contrato, con só excepcións moi concretas. Descargar ficheiro
0026/2019 0022/2019 30-01-2019 Inadmite Concesión de servizos Acto trámite non cualificado A proposta de adxudicación da mesa é un acto de trámite non cualificado. Impúgnase un acto non susceptible de recurso. Inadmisión art. 55.c LCSP. Descargar ficheiro
0041/2019 0036/2019 14-02-2019 Inadmite Concesión de servizos Pregos Natureza de concesión. Máis alá da xenérica alegación a que non existe risco operacional, non se mostran argumentos que permitan desvirtuar a discrecionalidade técnica que lle corresponde ao órgano de contratación á hora de configurar os termos da licitación. O valor estimado da concesión de servizo non acada o limiar previsto para que as concesións accedan ao recurso especial. Interposición extemporánea. Descargar ficheiro
0046/2019 0048/2019 21-02-2019 Inadmite Contrato de servizos Exclusión O valor estimado da licitación non acada o limiar mínimo susceptible de recurso. Descargar ficheiro
0066/2019 0058/2019 25-03-2019 Inadmite Contrato de servizos Desistencia da licitación A UTE recorrente non foi licitadora polo que carece de lexitimación, art. 55.b LCSP. Que unha empresa integrante desa UTE sexa licitadora non lle traslada lexitimación para interpoñer o recurso. Os erros padecidos nos pregos e apreciados polo órgano de contratación son motivo da desistencia da licitación. Descargar ficheiro
0061/2019 0061/2019 20-03-2019 Inadmite Contrato de servizos Non susceptible de recurso especial A incoacción dun procedemento para imposición de penalidades contractuais non é susceptible de impugnación mediante recurso especial. Descargar ficheiro
0063/2019 0065/2019 22-03-2019 Inadmite Contrato de subministración Pregos Non cabe unha acción baseada no mero interese da legalidade. Falta de lexitimación. Descargar ficheiro
0062/2019 0063/2019 20-03-2019 Inadmite Contrato de subministración Non susceptible de recurso especial A clasificación de ofertas e o informe técnico de valoración non son susceptibles de recurso especial, art. 44.2.b. Descargar ficheiro
0069/2019 0070/2019 28-03-2019 Inadmite Contrato de subministración Pregos Desistencia da contratación por detectar erro non emendable. Carencia sobrevida do obxecto do recurso. Descargar ficheiro
0100/2019 0100/2019 02-05-2019 Inadmite Contrato de servizos Pregos Recurso non presentado en forma constando a advertencia do rexistro ao respecto. Descargar ficheiro
0066/2018 0077/2018 31-08-2018 Inadmite Contrato de servizos Adxudicación Falta de lexitimación ad causam nos lotes que non é o segundo clasificado. Non é valido estender as argumentacións do recurso dun lote a outro, sen individualizalos. Motivación suficiente na adxudicación. Descargar ficheiro
0071/2018 0079/2018 13-09-2018 Inadmite Contrato de servizos Adxudicación Falta de lexitimación para impugnar a adxudicación dun licitar excluído, exclusión confirmada por Tacgal, sen que conste impugnado. A oferta do adxudicatario non inclúe unha subcontratación. Descargar ficheiro
Mostrando do 1 ao 20 de 1.486 resultados