Resolucións

Mostrar    resultados
Nº Resolución
Nº Recurso
Data Resolución
Decisión
Tipo Contrato
Acto Recorrido
Descrición Arquivo
0079/2019 0074/2019 10-04-2019 Desestima Contrato de servizos Adxudicación Discrecionalidade técnica. Motivación da adxudicación. Descargar ficheiro
0076/2019 0064/2019 04-04-2019 Desestima Contrato de subministración Adxudicación A oferta adxudicataria cumpre os requisitos exixidos nos pregos da contratación. Descargar ficheiro
0077/2019 0060/2019 08-04-2019 Desestima Concesión de servizos Adxudicación Confirmación da oferta adxudicataria. Descargar ficheiro
0099/2019 0096/2019 02-05-2019 Desestima Contrato de servizos Exclusión Rexeitáronse as ofertas incursas en valores anormais segundo os criterios do prego en relación aos custos laborais. A carga de demostrar a viabilidade da súa oferta recae no licitador. Exclusión procedente. Descargar ficheiro
0053/2018 0046/2018 02-08-2018 Desestima Contrato de subministración Adxudicación Inexistencia de baixa anormal. Renuncia ao beneficio económico. Aportacións documentais para xustificar a baixa. Diferenzas entre a valoración das baixas e os criterios de adxudicación. Acceso á documentación doutra licitación. Descargar ficheiro
0062/2018 0070/2018 31-08-2018 Desestima Contrato de subministración Exclusión Discrecionalidade técnica. Unicamente cando o incumprimento sexa palpable, de modo que non caiba dúbida ningunha de que a oferta non é congruente ou se opón abertamente ás prescricións técnicas contidas no prego, procede a exclusión. Descargar ficheiro
0063/2018 0074/2018 31-08-2018 Desestima Contrato de servizos Adxudicación Deben prevalecer as mencións máis específicas ou desenvolvidas nas proposicións dos licitadores que as de carácter máis xenérico. Inexistencia de escuridade nos pregos. Non valoración de melloras na oferta do recorrente. Descargar ficheiro
0059/2018 0063/2018 08-08-2018 Desestima Contrato de servizos Adxudicación Non hai incumprimento dos pregos na oferta da adxudicataria. Descargar ficheiro
0060/2018 0064/2018 08-08-2018 Desestima Contrato de servizos Exclusión Garantía extemporaneamente constituída. Exclusión procedente. A garantía debe estar ingresada na conta do órgano antes de finalizar o prazo. Non basta con ordenar a transferencia dentro dese prazo. Improcedencia da emenda. Dilixencia do licitador. Descargar ficheiro
0052/2018 0055/2018 23-07-2018 Desestima Contrato de subministración Exclusión Oferta para a subministración de medicamentos. Operatividade na licitación da dedución prevista nos Reais Decretos-leis 8/2010 e 9/2011. Descargar ficheiro
0065/2018 0076/2018 31-08-2018 Desestima Contrato de subministración Adxudicación Discrecionalidade técnica. Diferenzas coa valoración nunha licitación anterior. Descargar ficheiro
0064/2018 0075/2018 31-08-2018 Desestima Contrato de servizos Exclusión Vinculación á solvencia presentada coa declaración responsable. Momento de ter a solvencia, na data final de presentación das ofertas. Exclusión procedente. Descargar ficheiro
0078/2018 0084/2018 24-09-2018 Desestima Contrato de subministración Adxudicación Réxime do axuste das ofertas aos pregos a efectos da súa exclusión. Proporcionalidade. Descargar ficheiro
0077/2018 0082/2018 24-09-2018 Desestima Contrato de subministración Exclusión Inadmisibilidade dunha impugnación aos pregos por quen xa aceptou o seu contido presentándose á licitación. Non nos atopamos ante un incumprimento pola oferta do recorrente das esixencias previstas nos pregos que determine a consecuencia da exclusión do licitador, senón ante unha oferta que foi valorada, se ben a puntuación obtida no procedemento impídelle continuar. Discrecionalidade técnica. Descargar ficheiro
0082/2018 0089/2018 27-09-2018 Desestima Contrato de servizos Exclusión Exclusión motivada e conforme a dereito da oferta que expresa un prezo superior ao fixado nos pregos. Descargar ficheiro
0081/2018 0088/2018 27-09-2018 Desestima Contrato de servizos Pregos Resulta correcta a solvencia técnica esixida para dirección de execución material e coordinación de seguridade e saúde en obras destinadas a usos sanitarios. A non inclusión da titulación dos enxeñeiros técnicos industriais resulta conforme a dereito. Descargar ficheiro
0102/2018 0111/2018 08-11-2018 Desestima Contrato de subministración Exclusión Non é admisible nin unha ampliación do prazo, nin unha emenda do xa emendado. Exclusión procedente. Descargar ficheiro
0097/2018 0106/2018 25-10-2018 Desestima Contrato de subministración Exclusión Na información do recurso especial procede indicar a posibilidade de presentación no TACGal. A oferta non cumpre as condicións técnicas previstas nos pregos. Exclusión procedente. Descargar ficheiro
0094/2018 0103/2018 22-10-2018 Desestima Contrato de servizos Adxudicación Correcta avaliación das ofertas. Descargar ficheiro
0093/2018 0105/2018 19-10-2018 Desestima Concesión de servizos Adxudicación Non se está perante unha posibilidade de aclarar a oferta presentada, senón dun intento de modificala. Improcedencia. Descargar ficheiro
Mostrando do 181 ao 200 de 1.383 resultados