Resolucións

Mostrar    resultados
Nº Resolución
Nº Recurso
Data Resolución
Decisión
Tipo Contrato
Acto Recorrido
Descrición Arquivo
0017/2019 0158/2018 24-01-2019 Desestima Contrato de subministración Exclusión A oferta do recorrente non acadou a puntuación establecida como mínima para continuar na contratación. Exclusión procedente. Descargar ficheiro
0018/2019 0006/2019 24-01-2019 Desestima Contrato de subministración Exclusión A oferta presentada contaba cunha enquisa técnica, aportada e cumprimentada pola recorrente, onde esta sinalou características incompatibles co prego técnico, polo que sendo a correcta configuración da proposición a súa responsabilidade, procedía a exclusión decretada sen que o recurso especial e o que nel se aporte se poida transformar nun trámite para modificar a oferta cumprimentada e presentada por este licitador. Descargar ficheiro
0113/2019 0122/2019 21-05-2019 Desestima Contrato de servizos Pregos Non división en lotes xustificada polo órgano de contratación. Xustificación da duración do contrato. Descargar ficheiro
0110/2019 0109/2019 21-05-2019 Desestima Contrato de servizos Adxudicación A exclusión das ofertas por incumprir as obrigas laborais é invocable das que se atopan en situación de anormalidade segundo o previsto nos pregos da licitación. Descargar ficheiro
0112/2019 0121/2019 21-05-2019 Desestima Contrato de servizos Pregos Falta de dilixencia exixible para sustentar a pretensión de invalidez dos pregos e con solicitude de medidas cautelares. Desestimación. Temeridade. MULTA. Descargar ficheiro
0043/2018 0044/2018 05-07-2018 Desestima Contrato de servizos Adxudicación Discrecionalidade técnica na valoración das ofertas. Desestimación. Descargar ficheiro
0137/2019 0142/2019 11-06-2019 Desestima Contrato de servizos Adxudicación Inexistencia de erro ou arbitrariedade na avaliación do órgano de contratación. Discrecionalidade técnica. Motivación suficiente. Descargar ficheiro
0136/2019 0138/2019 11-06-2019 Desestima Contrato de servizos Pregos Inexistencia de arbitrariedade nas condicións técnicas. Discrecionalidade técnica. Forma de presentación das ofertas. Descargar ficheiro
0132/2019 0139/2019 06-06-2019 Desestima Contrato de servizos Adxudicación A oferta da adxudicataria era correcta. Descargar ficheiro
0034/2019 0017/2019 07-02-2019 Desestima Contrato de servizos Adxudicación Innecesariedade de comité de expertos. Emisión de informes de valoración por quen participara na redacción da documentación técnica. Composición da mesa de contratación. Atribución razoada de puntuacións. Discrecionalidade técnica. Descargar ficheiro
0029/2019 0028/2019 01-02-2019 Desestima Contrato de servizos Pregos Expresión “equivalente” na referencia ás titulacións nos pregos. Admitida polo órgano de contratación a pretensión do recorrente, para que se inclúa a titulación de enxeñería de camiños, canais e portos entre as exixidas aos licitadores. Descargar ficheiro
0033/2019 0016/2019 07-02-2019 Desestima Contrato de subministración Exclusión A oferta do recorrente incumpre o requirido nos pregos. A correcta configuración da oferta é responsabilidade do licitador. Se na proposición do licitador aparecen datos concretos de incumprimento do esixido, non cabe defender a validez da mesma en base a mencións xenéricas de axuste. Exclusión procedente. Descargar ficheiro
0028/2019 0025/2019 01-02-2019 Desestima Contrato de servizos Pregos Inexistencia de dúbida na forma de puntuación das ofertas. Descargar ficheiro
0031/2019 0019/2019 04-02-2019 Desestima Contrato de subministración Exclusión A oferta do recorrente incumpre o requirido nos PPT. Exclusión procedente. Descargar ficheiro
0027/2019 0015/2019 01-02-2019 Desestima Contrato de subministración Exclusión A oferta non se axusta ao PPT. Pretensión de modificar a oferta, en vía de recurso, con nova documentación. Exclusión procedente. Descargar ficheiro
0051/2019 0040/2019 11-03-2019 Desestima Contrato de servizos Adxudicación A recorrente tivo acceso ás partes esenciais da oferta, respectando a confidencialidade. Non se aprecia que exista unha exclusión pola imposibilidade de cumprir os pregos. Valoración axustada a dereito. Descargar ficheiro
0056/2019 0047/2019 15-03-2019 Desestima Contrato de subministración Exclusión A oferta do recorrente non cumpre o PPT. Descargar ficheiro
0053/2019 0055/2019 11-03-2019 Desestima Contrato de subministración Exclusión Contratación electrónica. O recorrente non xuntou a documentación establecida nos pregos. Non constan impedimentos técnicos. Descargar ficheiro
0055/2019 0045/2019 15-03-2019 Desestima Contrato de subministración Exclusión O recorrente directamente introduciu no seu sobre B o certificado a valorar no sobre C. Creba do segredo das proposicións no proceso de valoración. Descargar ficheiro
0054/2019 0046/2019 13-03-2019 Desestima Contrato de subministración Exclusión A oferta do recorrente non cumpre o PPT. O recurso especial non se pode transformar nun trámite para modificar a súa oferta. Descargar ficheiro
Mostrando do 161 ao 180 de 1.383 resultados