Resolucións

Mostrar    resultados
Nº Resolución
Nº Recurso
Data Resolución
Decisión
Tipo Contrato
Acto Recorrido
Descrición Arquivo
0121/2020 0119/2020 12-08-2020 Desestima Contrato de servizos Exclusión O recorrente non xustificou a súa oferta desproporcionada. Exclusión procedente. Desestimación. Descargar ficheiro
0127/2020 0128/2020 24-08-2020 Desestima Contrato de subministración Exclusión A oferta do recorrente non cumpre PPT. Exclusión procedente. Desestimación. Descargar ficheiro
0124/2020 0122/2020 19-08-2020 Desestima Contrato de servizos Exclusión Falta de argumentación no recurso. Exclusión procedente. Desestimación. Descargar ficheiro
0135/2020 0130/2020 08-09-2020 Desestima Contrato de servizos Pregos O recurso non xustifica suficientemente a incorrección da fórmula ou da esixencia dun aseguramento. Descargar ficheiro
0148/2020 0142/2020 23-09-2020 Desestima Concesión de servizos Adxudicación Avaliación. Discrecionalidade técnica. Motivación. Inexistencia de introdución de subcriterios. Desestimación. Descargar ficheiro
0166/2020 0168/2020 09-10-2020 Desestima Contrato de servizos Adxudicación Non cabe a impugnación indirecta dos pregos coa adxudicación. Desestimación. Descargar ficheiro
0167/2020 0172/0200 09-10-2020 Desestima Contrato de servizos Pregos Xustificouse a non división en lotes. Desestimación. Descargar ficheiro
0159/2020 0156/2020 30-09-2020 Desestima Contrato de servizos Exclusión Incumprimento pregos. Exclusión procedente. Desestimación Descargar ficheiro
0178/2020 0175/2020 28-10-2020 Desestima Contrato de subministración Exclusión Oferta anormal. Xustificación insuficiente. Exclusión procedente. Desestimación. Descargar ficheiro
0163/2020 0161/2020 02-10-2020 Desestima Contrato de servizos Pregos Discrecionalidade na configuración da licitación. Fórmula de valoración. Desestimación. Descargar ficheiro
0165/2020 0165/2020 09-10-2020 Desestima Contrato de subministración Exclusión Anticipación de información no sobre B. Vulneración do segredo da oferta.Exclusións procedentes. Desestimación Descargar ficheiro
0165/2020 0166/2020 09-10-2020 Desestima Contrato de subministración Exclusión Anticipación de información no sobre B. Vulneración do segredo da oferta.Exclusión procedente. Desestimación Descargar ficheiro
0193/2020 0187/2020 23-11-2020 Desestima Concesión de servizos Adxudicación A oferta adxudicataria non incumpre os pregos. Baixa xustificada. Desestimación. Descargar ficheiro
0194/2020 0188/2020 23-11-2020 Desestima Concesión de servizos Adxudicación Non adianto de información no sobre B. A oferta adxudicataria non incumpre os pregos. Baixa xustificada. Desestimación. Descargar ficheiro
0196/2020 0190/2020 23-11-2020 Desestima Concesión de servizos Adxudicación Solvencia na UTE. Non adianto de información no sobre B. Valoración oferta. Baixa xustificada. Desestimación. Descargar ficheiro
0190/2020 0183/2020 17-11-2020 Desestima Contrato de servizos Adxudicación Inexistencia de exclusión da adxudicataria.Adscrición de medios. Desestimación. Descargar ficheiro
0195/2020 0189/2020 23-11-2020 Desestima Concesión de servizos Adxudicación Baixa xustificada Desestimación. Descargar ficheiro
0197/2020 0191/2020 23-11-2020 Desestima Concesión de servizos Adxudicación Solvencia na UTE. Non adianto de información no sobre B. Desestimación. Descargar ficheiro
0198/2020 0192/2020 23-11-2020 Desestima Concesión de servizos Adxudicación A oferta adxudicataria non incumpre os pregos. Desestimación. Descargar ficheiro
0005/2019 0154/2018 14-01-2019 Desestima Contrato de servizos Adxudicación Acceso ao expediente. O recorrente limitou ante o órgano de contratación a súa petición de acceso a aspectos concretos da documentación, polo que non cabería xa ampliar neste momento ese acceso a aspectos diferentes dos solicitados previamente. A exclusión dun licitador pola inclusión indebida de documentación en sobre distinto ao que lle correspondería non é un criterio absoluto. A adxudicataria non anticipou información avaliable como criterio automático. Descargar ficheiro
Mostrando do 141 ao 160 de 1.486 resultados