Resolucións

Mostrar    resultados
Nº Resolución
Nº Recurso
Data Resolución
Decisión
Tipo Contrato
Acto Recorrido
Descrición Arquivo
0252/2019 0280/2019 08-11-2019 Desestima Contrato de servizos Exclusión Erro na presentación electrónica da oferta. Descargar ficheiro
0267/2019 0261/2019 27-11-2019 Desestima Concesión de servizos Exclusión Admisión trámite presentación xustificación. Ofertas anormais non xustificadas. Descargar ficheiro
0267/2019 0262/2019 27-11-2019 Desestima Concesión de servizos Exclusión Admisión trámite presentación xustificación. Ofertas anormais non xustificadas. Descargar ficheiro
0267/2019 0265/2019 27-11-2019 Desestima Concesión de servizos Exclusión Admisión trámite presentación xustificación. Ofertas anormais non xustificadas. Descargar ficheiro
0267/2019 0268/2019 27-11-2019 Desestima Concesión de servizos Exclusión Admisión trámite presentación xustificación. Ofertas anormais non xustificadas. Descargar ficheiro
0267/2019 0269/2019 27-11-2019 Desestima Concesión de servizos Exclusión Admisión trámite presentación xustificación. Ofertas anormais non xustificadas. Descargar ficheiro
0261/2019 0296/2019 25-11-2019 Desestima Contrato de servizos Pregos Potestades do órgano de contratación libre configuración do contrato. Proporcionalidade da solvencia técnica exixida. Criterios de adxudicación previstos na LCSP. Descargar ficheiro
0262/2019 0297/2019 25-11-2019 Desestima Contrato de subministración Exclusión Licitación electrónica. Non acredita a imposibilidade técnica de presentar a súa oferta en prazo na plataforma correspondente. Descargar ficheiro
0274/2019 0301/2019 02-12-2019 Desestima Contrato de servizos Adxudicación A solvencia técnica quedou acreditada suficientemente pola adxudicataria. Descargar ficheiro
0276/2019 0306/2019 04-12-2019 Desestima Contrato de subministración Adxudicación Respecto da documentación presentada polo mellor clasificado establecida no art. 150.2 LCSP, cabe trámite de emenda. Descargar ficheiro
0273/2019 0294/2019 02-12-2019 Desestima Contrato de subministración Pregos O recorrente non achega proba suficiente da exclusividade que alega na subministración recorrida. Discrecionalidade técnica na configuración do obxecto do contrato. Descargar ficheiro
0288/2019 0313/2019 18-12-2019 Desestima Concesión de servizos Adxudicación Acceso ao expediente. Criterios baseados en xuízos de valor. Motivación suficiente e conforme aos pregos. Presunción de acerto e validez. Discrecionalidade técnica. Desestimación. Descargar ficheiro
0287/2019 0312/2019 18-12-2019 Desestima Concesión de servizos Adxudicación Criterios suxeitos a xuízo de valor. Motivación suficiente. Presunción de acerto e validez. Discrecionalidade técnica. Desestimación. Descargar ficheiro
0286/2019 0311/2019 18-12-2019 Desestima Concesión de servizos Adxudicación Acceso ao expediente. A solvencia do adxudicatario axústase ao previsto nos pregos. A oferta resultou xustificada e suficiente. Desestimación. Descargar ficheiro
0283/2019 0307/2019 18-12-2019 Desestima Contrato de subministración Exclusión A oferta do recorrente non se axusta aos pregos. Discrecionalidade técnica. Exclusión procedente. Desestimación. Descargar ficheiro
0285/2019 0309/2019 18-12-2019 Desestima Contrato de servizos Adxudicación Claridade dos pregos sobre a documentación a presentar. A solvencia técnica da adxudicataria cumpre. Desestimación. Descargar ficheiro
0285/2019 0317/2010 18-12-2019 Desestima Contrato de servizos Adxudicación Claridade dos pregos sobre a documentación a presentar. A solvencia técnica da adxudicataria cumpre. Desestimación. Descargar ficheiro
0284/2019 0308/2019 18-12-2019 Desestima Contrato de subministración Exclusión Falta de dilixencia na elaboración da oferta. Exclusión procedente. Desestimación. Descargar ficheiro
0009/2020 0332/2019 15-01-2020 Desestima Contrato de servizos Exclusión A oferta do recorrente non acadou o liminar mínimo establecido nos pregos para continuar na licitación. Motivación razoable e ausente de arbitrariedade. Desestimación. Descargar ficheiro
0010/2020 0340/2019 16-01-2020 Desestima Contrato de servizos Pregos O recorrente considera que unha cláusula do prego vulnera a libre concorrencia. Desestimación. Descargar ficheiro
Mostrando do 81 ao 100 de 1.471 resultados