Resolucións

Mostrar    resultados
Nº Resolución
Nº Recurso
Data Resolución
Decisión
Tipo Contrato
Acto Recorrido
Descrición Arquivo
0031/2018 0035/2018 21-06-2018 Desestima Contrato de servizos Exclusión A oferta non se axusta aos pregos. Descargar ficheiro
0026/2018 0025/2018 15-06-2018 Desestima Contrato de servizos Pregos Falta de argumentos no recurso. Descargar ficheiro
0042/2018 0042/2018 05-07-2018 Desestima Contrato de servizos Exclusión Oferta non axustada aos pregos. Non inclúe o persoal mínimo esixido. Inexistencia de escuridade nos pregos. Descargar ficheiro
0139/2019 0146/2019 11-06-2019 Desestima Contrato de servizos Pregos Constando nos pregos a necesaria desagregación no orzamento e non aportándose polo recorrente cálculos que desvirtúen a discrecionalidade técnica que corresponde neste aspecto ao órgano de contratación, non se pode concluír que o orzamento non estea axustado a prezos de mercado ou que a prestación sexa inviable. Descargar ficheiro
0041/2018 0039/2018 05-07-2018 Desestima Contrato de subministración Exclusión A omisión da aportación das mostras é insubsanable e comporta exclusión. Descargar ficheiro
0132/2018 0145/2018 20-12-2018 Desestima Contrato de servizos Exclusión Admisión do recurso especial. Exceso de megabytes nas propostas excluídas. Previsión nos pregos. Proporcionalidade na cuestión. Exclusión procedente. Descargar ficheiro
0132/2018 0149/2018 20-12-2018 Desestima Contrato de servizos Exclusión Admisión do recurso especial. Exceso de megabytes nas propostas excluídas. Previsión nos pregos. Proporcionalidade na cuestión. Exclusión procedente. Descargar ficheiro
0023/2019 0156/2018 30-01-2019 Desestima Contrato de subministración Acto trámite cualificado Contratación electrónica. Os licitadores non incorporaron certa documentación esixida, senón unha remisión a enlaces externos. Non é admisible. Incumprimento pregos. Non está garantida a súa inmutabilidade. Exclusións procedentes. Descargar ficheiro
0023/2019 0013/2019 30-01-2019 Desestima Contrato de subministración Acto trámite cualificado Contratación electrónica. Os licitadores non incorporaron certa documentación esixida, senón unha remisión a enlaces externos. Non é admisible. Incumprimento pregos. Non está garantida a súa inmutabilidade. Exclusións procedentes. Descargar ficheiro
0048/2019 0044/2019 27-02-2019 Desestima Contrato de servizos Exclusión A oferta supera o número máximo de páxinas sinaladas nos pregos. As regras de extensión da documentación hai que compaxinalas co principio de proporcionalidade en relación ao resto dos principios da contratación, pero sen que isto implique que unha determinación deste tipo non sexa, de por si, relevante. Así, sempre é importante atender ao caso concreto, se ben debemos apuntar que os requisitos de extensión teñen potencialidade de afectación á igualdade de trato dos licitadores, pois os que se acolleron ao que poñían os pregos deberon axustar a súa proposición a esas limitacións, de forma que se non os houbera posiblemente poderían darlle outro contido ás mesmas. Descargar ficheiro
0148/2019 0154/2019 21-06-2019 Desestima Contrato de subministración Adxudicación Inexistencia de erros ou defectos formais no informe de avaliación de ofertas. Presunción de acerto e validez da avaliación. Motivación extensa. Discrecionalidade técnica. Descargar ficheiro
0187/2019 0198/2019 12-08-2019 Desestima Concesión de servizos Exclusión Inexistencia de motivos técnicos que impedisen a presentación electrónica da oferta. Descargar ficheiro
0155/2019 0160/2019 24-06-2019 Desestima Contrato de servizos Adxudicación Inexistencia de inviabilidade das ofertas segundo os pregos. Desestimación. Descargar ficheiro
0176/2019 0178/2019 29-07-2019 Desestima Acordo marco Exclusión Responsabilidade do licitador na presentación da súa oferta, segundo os pregos. O incumprimento consta na súa oferta. Non cabe emenda nin corrección. Exclusión procedente. Descargar ficheiro
0174/2019 0180/2019 24-07-2019 Desestima Contrato de servizos Adxudicación O concepto de «operador económico» inclúe ás administracións públicas, que poden por tanto participar en licitacións públicas. Descargar ficheiro
0175/2019 0183/2019 24-07-2019 Desestima Contrato de servizos Exclusión Discrecionalidade técnica. Presunción de acerto e validez dos criterios técnicos.Inexistencia de arbitrariedade nin defecto invalidante. Descargar ficheiro
0168/2019 0176/2019 16-07-2019 Desestima Contrato de servizos Adxudicación Discrecionalidade técnica. Motivación suficiente. Desestimación. Descargar ficheiro
0166/2019 0171/2019 09-07-2019 Desestima Contrato de subministración Exclusión O recorrente anticipou información do sobre C no sobre B. Vulneración do segredo das proposicións. Exclusión procedente. Descargar ficheiro
0177/2019 0184/2019 29-07-2019 Desestima Contrato de subministración Exclusión Presentación de ofertas nun rexistro distinto ao sinalado no anuncio da licitación e fóra de prazo no rexistro do anuncio. Non se axusta aos pregos. Descargar ficheiro
0167/2019 0174/2019 16-07-2019 Desestima Contrato de servizos Exclusión Defectuosa presentación da oferta electrónica. Exclusión procedente. Descargar ficheiro
Mostrando do 41 ao 60 de 1.298 resultados