Resolucións

Mostrar    resultados
Nº Resolución
Nº Recurso
Data Resolución
Decisión
Tipo Contrato
Acto Recorrido
Descrición Arquivo
0289/2019 0321/2019 18-12-2019 Desestima Acordo marco Pregos A configuración do contrato é unha potestade do órgano de contratación. Desestimación. Descargar ficheiro
0002/2020 0326/2019 08-01-2020 Desestima Contrato de servizos Adxudicación Anticipación no sobre B dun dato propio do sobre C. Carece de dimensión suficiente para aplicar a exclusión da oferta. Aclaracións na oferta. Desestimación. Descargar ficheiro
0004/2020 0330/2019 09-01-2020 Desestima Contrato de subministración Exclusión Inexistencia de deficiencias na plataforma no momento da presentación de oferta do recorrente. Falta de dilixencia. Descargar ficheiro
0020/2020 0004/2020 22-01-2020 Desestima Contrato de subministración Adxudicación Non se aprecian incumprimentos dos pregos na oferta do adxudicatario. Desestimación Descargar ficheiro
0025/2020 0006/2020 28-01-2020 Desestima Contrato de servizos Pregos Orzamento da licitación. Discrecionalidade técnica. Desestimación. Descargar ficheiro
0019/2020 0341/2019 22-01-2020 Desestima Contrato de servizos Adxudicación Suficiente motivación e publicidade da avaliación efectuada. Desestimación. Descargar ficheiro
0205/2019 0216/2019 30-08-2019 Desestima Contrato de servizos Adxudicación Discrecionalidade técnica. Presunción iuris tantum de certeza e acerto. Descargar ficheiro
0229/2019 0246/2019 14-10-2019 Desestima Contrato de servizos Adxudicación Inexistencia de obrigas coa seguridade social da adxudicataria. Emenda. Trámite do artigo 150.2 LCSP Descargar ficheiro
0185/2019 0188/2019 12-08-2019 Desestima Contrato de servizos Adxudicación A creación ex novo e unha vez coñecidas as ofertas dos licitadores un novo parámetro de anormalidade alleo ao previsto nos pregos da licitación non é acollible. Descargar ficheiro
0060/2019 0053/2019 20-03-2019 Desestima Contrato de servizos Adxudicación Subcriterios. Non afastamento dos pregos na valoración. Descargar ficheiro
0184/2019 0191/2019 06-08-2019 Desestima Contrato de servizos Exclusión O recorrente anticipou información correspondente á súa oferta económica. Vulneración do segredo da oferta. Descargar ficheiro
0178/2019 0190/2019 02-08-2019 Desestima Contrato de servizos Exclusión Antipación de información do sobre C. Vulneración do segredo da oferta. Exclusión procedente. Descargar ficheiro
0217/2019 0227/2019 19-09-2019 Desestima Contrato de servizos Pregos Discrecionalidade do órgano para a configuración da licitación. A non división en lotes está xustificada. Descargar ficheiro
0026/2020 0007/2020 30-01-2020 Desestima Concesión de servizos Adxudicación O adxudicatario xustificou a viabilidade da súa oferta. Solvencia acreditada segundo os pregos. Desestimación. Descargar ficheiro
0216/2019 0218/2019 19-09-2019 Desestima Contrato de servizos Exclusión Discrecionalidade técnica. Motivación técnica suficiente. Exclusión procedente. Descargar ficheiro
0182/2019 0187/2019 06-08-2019 Desestima Contrato de servizos Exclusión Non emendaron no trámite concedido no procedemento de adxudicación. Imposibilidade de segunda emenda. Descargar ficheiro
0029/2020 0005/2020 03-02-2020 Desestima Contrato de servizos Exclusión Responsabilidade do licitador na presentación electrónica da súa oferta. Exclusión procedente. Desestimación. Descargar ficheiro
0028/2020 0011/2020 30-01-2020 Desestima Contrato de subministración Exclusión Creba do principio de proposición única nunha actuación de dous licitadores. Exclusións procedentes. Desestimación Descargar ficheiro
0028/2020 0014/2020 30-01-2020 Desestima Contrato de subministración Exclusión Creba do principio de proposición única nunha actuación de dous licitadores. Exclusións procedentes. Desestimación Descargar ficheiro
0027/2020 0008/2020 30-01-2020 Desestima Contrato de subministración Exclusión Exclusión baseada nun incumprimento dos pregos. Responsabilidade do licitador na corrección da súa oferta. Exclusión procedente. Desestimación. Descargar ficheiro
Mostrando do 261 ao 280 de 1.438 resultados