Resolucións

Mostrar    resultados
Nº Resolución
Nº Recurso
Data Resolución
Decisión
Tipo Contrato
Acto Recorrido
Descrición Arquivo
0145/2019 0149/2019 17-06-2019 Desestima Contrato de servizos Exclusión A recorrente non acreditou a solvencia exixida nos pregos. Exclusión procedente. Descargar ficheiro
0050/2018 0051/2018 23-07-2018 Desestima Contrato de subministración Exclusión Non acreditou a solvencia técnica segundo os pregos. O recorrente coñecía como se debía presentar. Certificados acreditativos da solvencia segundo sexa de entidade pública ou privada. Descargar ficheiro
0050/2018 0057/2018 23-07-2018 Desestima Contrato de subministración Exclusión Non acreditou a solvencia técnica segundo os pregos. O recorrente coñecía como se debía presentar. Certificados acreditativos da solvencia segundo sexa de entidade pública ou privada. Descargar ficheiro
0058/2019 0051/2019 15-03-2019 Desestima Contrato de subministración Adxudicación Tratándose de criterios de aplicación automática, o único que procede é a aplicación directa da fórmula prevista, sen que se poidan introducir criterios técnicos que desvirtúen o previsto nos pregos da licitación. Descargar ficheiro
0058/2019 0054/2019 15-03-2019 Desestima Contrato de subministración Adxudicación Tratándose de criterios de aplicación automática, o único que procede é a aplicación directa da fórmula prevista, sen que se poidan introducir criterios técnicos que desvirtúen o previsto nos pregos da licitación. Descargar ficheiro
0161/2019 0167/2019 03-07-2019 Desestima Contrato de servizos Pregos A división en lotes é facultade do órgano de contratación. O principio de neutralidade tecnolóxica pode decaer fronte á existencia de xustificacións obxectivas que aconsellen o uso dunha tecnoloxía determinada. Prazo suficiente para conformar oferta tendo en conta a publicidade dada mediante anuncio de información previa. Inexistencia de avantaxe para o actual adxudicatario do servizo. Desestimación. Descargar ficheiro
0158/2019 0164/2019 27-06-2019 Desestima Contrato de subministración Adxudicación Inexistencia de argumentos para excluír a oferta adxudicataria que cumpre os requisitos dos pregos. Desestimación. Descargar ficheiro
0159/2019 0169/2019 27-06-2019 Desestima Contrato de subministración Exclusión Presentación extemporánea das mostras requiridas segundo prego. Temeridade. MULTA. Descargar ficheiro
0183/2019 0189/2019 06-08-2019 Desestima Contrato de servizos Exclusión A oferta do recorrente non acadou a puntuación mínima establecida nos pregos para continuar na licitación. Informe detallado e xustificación razoada. Discrecionalidade técnica. Descargar ficheiro
0135/2019 0133/2019 11-06-2019 Desestima Contrato de servizos Adxudicación Xustificación da oferta anormal segundo art. 149 LCSP. Descargar ficheiro
0182/2019 0186/2019 06-08-2019 Desestima Contrato de subministración Exclusión Non emendaron no trámite concedido no procedemento de adxudicación. Imposibilidade de segunda emenda. Descargar ficheiro
0179/2019 0192/2019 02-08-2019 Desestima Contrato de servizos Exclusión Vulneración do anonimato no proxecto presentado. Claridade nos pregos para garantir o anonimato. Exclusión procedente. Desestimación. Descargar ficheiro
0153/2019 0157/2019 24-06-2019 Desestima Contrato de servizos Adxudicación Criterio automático de avaliación. Ausencia de discrecionalidade. Non cabe invocar unha nulidade de pleno dereito duns pregos non impugnados oportunamente. Desestimación. Descargar ficheiro
0172/2019 0177/2019 24-07-2019 Desestima Contrato de servizos Exclusión A oferta do recorrente incumpre os pregos. Non cabe emenda. Exclusión procedente. Descargar ficheiro
0182/2019 0185/2019 06-08-2019 Desestima Contrato de subministración Exclusión Non emendaron no trámite concedido no procedemento de adxudicación. Imposibilidade de segunda emenda. Descargar ficheiro
0171/2019 0175/2019 24-07-2019 Desestima Contrato de subministración Exclusión Non nos atopamos así ante un mero erro material senón ante unha clara exteriorización da vontade do licitador, que mostra un incumprimento dos pregos. Exclusión procedente. Descargar ficheiro
0118/2019 0117/2019 27-05-2019 Desestima Contrato de servizos Pregos Lexitimación de concelleiros. Motivación da non división en lotes e do prazo do contrato. Información suficiente da subrogación e do orzamento. Sobre a revisión de prezos: incumprimento do art. 9.7 RD 55/2017. Non consta o preceptivo informe a efectuar, pola Xunta Consultiva de contratación administrativa de Galicia, para esa revisión de prezos nin o trámite de información pública. Descargar ficheiro
0173/2019 0179/2019 24-07-2019 Desestima Contrato de servizos Exclusión A oferta do recorrente incorre en anormalidade, non xustifica suficientemente a súa viabilidade. Exclusión motivada e procedente. Descargar ficheiro
0193/2019 0199/2019 21-08-2019 Desestima Contrato de subministración Exclusión Falta de fundamentación no recurso. Desestimación. Descargar ficheiro
0192/2019 0192/2019 21-08-2019 Desestima Contrato de servizos Exclusión A oferta do recorrente non se axusta aos pregos. Inexistencia de escuridade. Descargar ficheiro
Mostrando do 221 ao 240 de 1.438 resultados