Resolucións

Mostrar    resultados
Nº Resolución
Nº Recurso
Data Resolución
Decisión
Tipo Contrato
Acto Recorrido
Descrición Arquivo
0121/2018 0132/2018 05-12-2018 Desestima Contrato de subministración Adxudicación Ao tratarse de aspectos que se avalían con criterios estritamente técnicos, o Tribunal non pode corrixilos aplicando criterios xurídicos. Descargar ficheiro
0119/2018 0129/2018 04-12-2018 Desestima Concesión de servizos Exclusión Se un licitador ao configurar a súa oferta técnica ofrece un determinado número de persoal a adscribir ao contrato obxecto da concesión, ese persoal debe ter un reflexo económico. Descargar ficheiro
0120/2018 0131/2018 04-12-2018 Desestima Concesión de servizos Adxudicación Valoración das melloras. Discrecionalidade técnica. Descargar ficheiro
0007/2018 0009/2018 11-05-2018 Desestima Contrato de subministración Exclusión Recurso contra exclusión da oferta en contrato de subministración, sometido ao TRLCSP 2011. Desestimación. Valoración pormenorizada das ofertas, a recorrente non acadou a puntuación mínima esixida no prego, lex contractus. Exclusións procedentes. Descargar ficheiro
0006/2018 0008/2018 11-05-2018 Desestima Contrato de subministración Exclusión Recurso contra exclusión das ofertas por lotes en contrato de subministración, sometido ao TRLCSP 2011. Desestimación. Valoración pormenorizada das ofertas, a recorrente non acadou a puntuación mínima esixida no prego, lex contractus. Exclusións procedentes. Descargar ficheiro
0005/2018 0005/2018 11-05-2018 Desestima Contrato de subministración Exclusión Recurso contra exclusión da oferta en contrato de subministración, sometido ao TRLCSP 2011.Desestimación. Valoración pormenorizada da oferta, a recorrente non acadou a puntuación mínima esixida no prego, lex contractus. Exclusión procedente. Descargar ficheiro
0002/2018 0002/2018 16-04-2018 Desestima Contrato de servizos Pregos Recurso contra pregos en contrato de servizos, sometido ao TRLCSP 2011. Desestimación. Inexistencia de infracción no cálculo do orzamento base da licitación. Descargar ficheiro
0003/2018 0004/2018 23-04-2018 Desestima Contrato de servizos Exclusión Recurso contra acto de exclusión da licitadora en contrato de servizos, TRLCSP 2011. Presentación extemporánea da oferta no Servizo de Correos, con posterioridade á data e hora sinaladas no anuncio. Descargar ficheiro
0098/2018 0097/2018 29-10-2018 Desestima Contrato de subministración Adxudicación Doutrina sobre a exclusión por incumprimento dos pregos. Análise da configuración da concreta licitación e do seu entendemento polos licitadores. Improcedencia de exclusión da oferta da adxudicataria. Descargar ficheiro
0098/2018 0098/2018 29-10-2018 Desestima Contrato de subministración Adxudicación Doutrina sobre a exclusión por incumprimento dos pregos. Análise da configuración da concreta licitación e do seu entendemento polos licitadores. Improcedencia de exclusión da oferta da adxudicataria. Descargar ficheiro
0040/2018 0032/2018 05-07-2018 Desestima Contrato de subministración Exclusión Adiantar, no sobre B, información do sobre C. Exclusión procedente. Descargar ficheiro
0036/2018 0045/2018 28-06-2018 Desestima Contrato de servizos Exclusión A oferta non se axusta aos pregos. Inexistencia de escuridade. Exclusión procedente. Descargar ficheiro
0034/2018 0036/2018 28-06-2018 Desestima Contrato de servizos Exclusión Carencia da solvencia técnica esixida. Interpretación referencia ao importe anual recollida nos pregos. Descargar ficheiro
0033/2018 0033/2018 25-06-2018 Desestima Contrato de servizos Adxudicación Valoración motivada e axustada ao prego, lex contractus. Discrecionalidade técnica. Descargar ficheiro
0038/2018 0043/2018 02-07-2018 Desestima Contrato de servizos Exclusión Non achegou DEUC asinado. Requirimento de enmenda non atendido. Exclusión procedente. Descargar ficheiro
0140/2019 0148/2019 11-06-2019 Desestima Contrato de servizos Exclusión Insuficiente xustificación da viabilidade da oferta anormal. Exclusión procedente. Descargar ficheiro
0143/2019 0141/2019 13-06-2019 Desestima Contrato de subministración Exclusión Expresándose polo órgano de contratación o incumprimento pola oferta do recorrente dun criterio técnico recollido no PPT, as alegacións do recorrente non desvirtúan ese motivo de exclusión, nin se mostra a este Tribunal que o mesmo non sexa conforme cos documentos da licitación. Descargar ficheiro
0142/2019 0156/2019 11-06-2019 Desestima Contrato de servizos Pregos Respecto do persoal mínimo esixido, o PPT explica que a expresión “equivalente” abrangue a todas as titulacións que na súa formación curricular inclúan como materia específica as estradas e vías de comunicación e cálculo de estruturas. Inexistencia de irregularidade nos pregos. Descargar ficheiro
0141/2019 0152/2019 11-06-2019 Desestima Contrato de servizos Exclusión O persoal ofertado non acada o perfil esixido nos pregos. As condicións e esixencias nesta contratación a este respecto eran coñecidas para calquera licitador sendo as mesmas firmes e consentidas e, polo tanto, lex contractus de obrigado seguimento tanto para o licitador como incluso para o órgano de contratación, todo o cal obriga a rexeitar o recurso. Exclusión procedente. Descargar ficheiro
0144/2019 0147/2019 17-06-2019 Desestima Contrato de servizos Adxudicación Recurso con xenéricas alegacións contra a adxudicación. Motivación suficiente da adxudicación mediante extenso informe técnico. Descargar ficheiro
Mostrando do 201 ao 220 de 1.438 resultados