Resolucións

Mostrar    resultados
Nº Resolución
Nº Recurso
Data Resolución
Decisión
Tipo Contrato
Acto Recorrido
Descrición Arquivo
0086/2019 0090/2019 26-04-2019 Desestima Contrato de subministración Exclusión Anticipación no sobre B de información propia do sobre C. Exclusión procedente. Descargar ficheiro
0051/2018 0054/2018 23-07-2018 Desestima Contrato de subministración Exclusión Non acreditou a solvencia técnica segundo os pregos. O recorrente coñecía como se debía presentar. Descargar ficheiro
0048/2018 0052/2018 20-07-2018 Desestima Contrato de servizos Exclusión A oferta non se axusta aos pregos. Exclusión procedente. Descargar ficheiro
0069/2018 0066/2018 10-09-2018 Desestima Concesión de servizos Adxudicación Viabilidade da oferta adxudicataria. Doutrina sobre a exclusión. Descargar ficheiro
0067/2018 0078/2018 03-09-2018 Desestima Contrato de servizos Pregos Contrato con reserva a empresas de inserción e centros especiais de emprego. A ausencia de acordo municipal que fixe a porcentaxe mínima de reserva non impide licitacións con tal condición. Descargar ficheiro
0092/2018 0100/2018 19-10-2018 Desestima Contrato de subministración Exclusión Falta de dilixencia na elaboración da oferta. Adiantar no sobre B información do sobre C. Incumprimento do PPT. A interposición do recurso especial non é momento de achegar documentos propios da oferta. Descargar ficheiro
0105/2018 0113/2018 15-11-2018 Desestima Contrato de subministración Adxudicación Recurso contra adxudicación por parte do licitador competidor tras resolución de admisión da oferta do adxudicatario. Inexistencia no caso do carácter preclusivo da impugnación contra a admisión. Admisión do recurso contra a adxudicación. A adxudicataria xustificou suficientemente a viabilidade da súa oferta no procedemento por anormalmente baixa. Descargar ficheiro
0106/2018 0116/2018 21-11-2018 Desestima Contrato de servizos Adxudicación A oferta adxudicataria axústase aos pregos. Descargar ficheiro
0110/2018 0118/2018 27-11-2018 Desestima Contrato de subministración Exclusión Non cabe unha esaxerada interpretación do sentido propio das palabras dos pregos ata o punto de argumentar unha posible escuridade que non é tal. A oferta do recorrente non se axusta aos pregos. Inexistencia de escuridade. Discrecionalidade técnica. Exclusión procedente. Descargar ficheiro
0104/2018 0112/2018 15-11-2018 Desestima Contrato de servizos Exclusión Licitación electrónica. Dobre presentación da oferta na Plataforma. Non se traslada erro ou mal funcionamento da mesma. Non é óbice a alegación de que ambas presentacións eran iguais. Exclusión procedente. Descargar ficheiro
0002/2019 0148/2018 03-01-2019 Desestima Contrato de subministración Adxudicación Discrecionalidade técnica. Ao tratarse de aspectos que se avalían con criterios estritamente técnicos, o TACGal non pode corrixilos aplicando criterios xurídicos, sen prexuízo de que poidan ser obxecto de análise cuestións formais da valoración, como as normas de competencia ou de procedemento, por exemplo, ou a análise de se na valoración se aplicaron criterios arbitrarios ou discriminatorios, ou omisións ou erros materiais ao efectuala. Fóra destes aspectos, o Tribunal debe respectar os resultados de devandita valoración. Descargar ficheiro
0128/2018 0143/2018 17-12-2018 Desestima Contrato de servizos Adxudicación Non se argumentan, nin comproba polo TACGal, erros ou incongruencias manifestas na puntuación concedida respecto ás explicacións contidas no informe, nin de estas con relación ao contido dos pregos, máis alá da propia discrepancia do recorrente. Discrecionalidade técnica. Descargar ficheiro
0019/2018 0021/2018 04-06-2018 Desestima Contrato de servizos Acto trámite cualificado TRLCSP 2011. Non presentación documentación art. 151.2. Tense por retirada a oferta. Descargar ficheiro
0018/2018 0023/2018 04-06-2018 Desestima Contrato de servizos Exclusión TRLCSP 2011. A oferta non acadou a puntuación mínima. Discrecionalidade técnica. Descargar ficheiro
0014/2018 0013/2018 21-05-2018 Desestima Acordo marco Exclusión TRLCSP 2011. Baixa desproporcional ou anormal. Escolma doutrina consolidada. Validez motivación in aliunde. Descargar ficheiro
0016/2018 0017/2018 04-06-2018 Desestima Contrato de servizos Exclusión TRLCSP 2011. Exclusión motivada e baseada no prego. Descargar ficheiro
0017/2018 0018/2018 04-06-2018 Desestima Contrato de subministración Exclusión TRLCSP 2011. Non acreditou solvencia técnica segundo criterio do prego. Descargar ficheiro
0061/2018 0068/2018 31-08-2018 Desestima Contrato de servizos Exclusión Estudo do DEUC. O contido desa declaración vincula ao asinante ao longo do procedemento de licitación. Non é posible a achega do seguro profesional como solvencia se non presentara no DEUC o compromiso de subscribilo. Descargar ficheiro
0061/2018 0069/2018 31-08-2018 Desestima Contrato de servizos Exclusión Estudo do DEUC. O contido desa declaración vincula ao asinante ao longo do procedemento de licitación. Non é posible a achega do seguro profesional como solvencia se non presentara no DEUC o compromiso de subscribilo. Descargar ficheiro
0030/2018 0031/2018 21-06-2018 Desestima Acordo marco Exclusión Erros non invalidantes. Exclusión procedente. Descargar ficheiro
Mostrando do 21 ao 40 de 1.471 resultados