Resolucións

Mostrar    resultados
Nº Resolución
Nº Recurso
Data Resolución
Decisión
Tipo Contrato
Acto Recorrido
Descrición Arquivo
0022/2019 0024/2019 28-01-2019 Inadmite Non susceptible de recurso especial Non susceptible de recurso especial Inadmisión. Non é un contrato administrativo como exixe o artigo 44.1 LCSP. Descargar ficheiro
0083/2018 0090/2018 27-09-2018 Inadmite Non susceptible de recurso especial Adxudicación Incompetencia. Acto non susceptible de recurso especial, de conformidade co artigo 44 LCSP. Descargar ficheiro
0121/2022 0105/2022 12-07-2022 Inadmite Non susceptible de recurso especial Acto trámite non cualificado Contrato de concesión demanial non susceptible de recurso especial. Descargar ficheiro
0008/2020 0328/2019 16-01-2020 Estima Contrato subvencionado Adxudicación A oferta adxudicataria non cumpre as prescricións técnicas. Descargar ficheiro
0006/2019 0155/2018 14-01-2019 Desestima Contrato de subministración Exclusión A recorrente non acadou a puntuación mínima no lote ofertado, polo que procede a súa exclusión. Exclusión conforme a pregos. Descargar ficheiro
0129/2019 0131/2019 04-06-2019 Desestima Contrato de subministración Adxudicación Discrecionalidade técnica. Os argumentos do recorrente non destrúen a presunción iuris tantum de certeza e acerto da valoración do órgano de contratación. Inexistencia de erro ou arbitrariedade. Descargar ficheiro
0120/2019 0111/2019 27-05-2019 Desestima Contrato de subministración Pregos Configuración do obxecto contractual. Discrecionalidade técnica. Descargar ficheiro
0044/2019 0030/2019 18-02-2019 Desestima Contrato de subministración Exclusión A oferta do recorrente non cumpre o PPT. O recurso especial non se pode transformar nun trámite para modificar a súa oferta. Exclusión procedente. Descargar ficheiro
0045/2019 0034/2019 19-02-2019 Desestima Contrato de subministración Exclusión Emenda insuficiente do DEUC respecto da solvencia técnica exixida no PCAP. Non proceden máis posibilidades de emenda. En vía de recurso especial non se acepta completar os defectos da oferta. É responsabilidade do recorrente a axeitada configuración da súa proposta. Exclusión procedente. Descargar ficheiro
0065/2019 0057/2019 25-03-2019 Desestima Contrato de subministración Exclusión A oferta do recorrente non se axusta ao PPT. A correcta configuración da oferta é responsabilidade do licitador sen que o recurso especial se poida transformar nun trámite para modificar ou cumprimentar a oferta presentada. Descargar ficheiro
0063/2019 0065/2019 22-03-2019 Inadmite Contrato de subministración Pregos Non cabe unha acción baseada no mero interese da legalidade. Falta de lexitimación. Descargar ficheiro
0062/2019 0063/2019 20-03-2019 Inadmite Contrato de subministración Non susceptible de recurso especial A clasificación de ofertas e o informe técnico de valoración non son susceptibles de recurso especial, art. 44.2.b. Descargar ficheiro
0069/2019 0070/2019 28-03-2019 Inadmite Contrato de subministración Pregos Desistencia da contratación por detectar erro non emendable. Carencia sobrevida do obxecto do recurso. Descargar ficheiro
0090/2019 0086/2019 26-04-2019 Desestima Contrato de subministración Exclusión A licitadora ten a carga da correcta presentación da súa proposición. Non se presentaron todos os sobres requiridos e o sucedido implicou que a totalidade da información que debía estar nun sobre independente, se introduciu xunto coa documentación referida a outro aspecto da proposición á que se accede antes. Inadmisión procedente. Descargar ficheiro
0083/2019 0079/2019 12-04-2019 Desestima Contrato de subministración Exclusión Tras emenda aberta ao licitador respecto á súa declaración de solvencia técnica, a documental que achegou non era suficiente. Exclusión procedente. Descargar ficheiro
0086/2019 0090/2019 26-04-2019 Desestima Contrato de subministración Exclusión Anticipación no sobre B de información propia do sobre C. Exclusión procedente. Descargar ficheiro
0047/2018 0047/2018 20-07-2018 Estima parcialmente Contrato de subministración Adxudicación Erros na valoración. Retroacción. Descargar ficheiro
0051/2018 0054/2018 23-07-2018 Desestima Contrato de subministración Exclusión Non acreditou a solvencia técnica segundo os pregos. O recorrente coñecía como se debía presentar. Descargar ficheiro
0101/2019 0103/2019 03-05-2019 Estima Contrato de subministración Pregos O criterio de adxudicación referido á porcentaxe de enerxía eléctrica de natureza renovable non está referida á licitación. Nulidade da cláusula correspondente no PCAP. Descargar ficheiro
0092/2018 0100/2018 19-10-2018 Desestima Contrato de subministración Exclusión Falta de dilixencia na elaboración da oferta. Adiantar no sobre B información do sobre C. Incumprimento do PPT. A interposición do recurso especial non é momento de achegar documentos propios da oferta. Descargar ficheiro
Mostrando do 1 ao 20 de 1.438 resultados