Resolucións

Mostrar    resultados
Nº Resolución
Nº Recurso
Data Resolución
Decisión
Tipo Contrato
Acto Recorrido
Descrición Arquivo
0014/2018 0013/2018 21-05-2018 Desestima Acordo marco Exclusión TRLCSP 2011. Baixa desproporcional ou anormal. Escolma doutrina consolidada. Validez motivación in aliunde. Descargar ficheiro
0030/2018 0031/2018 21-06-2018 Desestima Acordo marco Exclusión Erros non invalidantes. Exclusión procedente. Descargar ficheiro
0029/2018 0037/2018 18-06-2018 Inadmite Acordo marco Adxudicación Licitación sometida ao TRLCSP . Contía licitación non acada limiar mínimo para recurso, art. 44.1 LCSP. Descargar ficheiro
0176/2019 0178/2019 29-07-2019 Desestima Acordo marco Exclusión Responsabilidade do licitador na presentación da súa oferta, segundo os pregos. O incumprimento consta na súa oferta. Non cabe emenda nin corrección. Exclusión procedente. Descargar ficheiro
0197/2019 0210/2019 26-08-2019 Estima Acordo marco Exclusión Presentación de ofertas en prazo. Cómputo erróneo do prazo. Inadmisións improcedentes. Estimación. Readmisión das ofertas. Descargar ficheiro
0094/2019 0098/2019 29-04-2019 Inadmite Acordo marco Non susceptible de recurso especial A recorrente impugna a proposta da mesa dirixida ao órgano de contratación, que, neste caso, ten carácter de acto de trámite non decisorio e por iso, non impugnable. Descargar ficheiro
0197/2019 0208/2019 26-08-2019 Estima Acordo marco Exclusión Presentación de ofertas en prazo. Cómputo erróneo do prazo. Inadmisións improcedentes. Estimación. Readmisión das ofertas. Descargar ficheiro
0289/2019 0321/2019 18-12-2019 Desestima Acordo marco Pregos A configuración do contrato é unha potestade do órgano de contratación. Desestimación. Descargar ficheiro
0067/2020 0043/2020 02-06-2020 Estima parcialmente Acordo marco Adxudicación Modificación da adxudicación non axustada a dereito. Descargar ficheiro
0058/2018 0062/2018 08-08-2018 Desestima Administrativo especial Adxudicación Inexistencia de erros na valoración da oferta que impliquen o cambio de adxudicatario. Descargar ficheiro
0219/2019 0230/2019 19-09-2019 Desestima Administrativo especial Adxudicación Non se poden acoller as críticas á valoración das ofertas Discrecionalidade técnica. Descargar ficheiro
0032/2018 0038/2018 21-06-2018 Inadmite Administrativo especial Acto trámite non cualificado Acta da mesa de contratación. Acto de trámite non cualificado. Descargar ficheiro
0056/2018 0059/2018 08-08-2018 Desestima Concesión de obras Exclusión Discrecionalidade técnica. Non acadou o mínimo esixido segundo o prego, lex contractus. Descargar ficheiro
0072/2018 0083/2018 13-09-2018 Desistencia Concesión de obras Adxudicación Acéptase a desistencia do recorrente e declárase concluído o procedemento. Descargar ficheiro
0135/2021 0129/2021 29-06-2021 Estima parcialmente Concesión de obras Adxudicación O adxudicatario non cumpre os requisitos da licitación Descargar ficheiro
0018/2022 0294/2021 21-01-2022 Desestima Concesión de obras Adxudicación A oferta da adxudicataria non incumpre os pregos da licitación. Descargar ficheiro
0026/2019 0022/2019 30-01-2019 Inadmite Concesión de servizos Acto trámite non cualificado A proposta de adxudicación da mesa é un acto de trámite non cualificado. Impúgnase un acto non susceptible de recurso. Inadmisión art. 55.c LCSP. Descargar ficheiro
0041/2019 0036/2019 14-02-2019 Inadmite Concesión de servizos Pregos Natureza de concesión. Máis alá da xenérica alegación a que non existe risco operacional, non se mostran argumentos que permitan desvirtuar a discrecionalidade técnica que lle corresponde ao órgano de contratación á hora de configurar os termos da licitación. O valor estimado da concesión de servizo non acada o limiar previsto para que as concesións accedan ao recurso especial. Interposición extemporánea. Descargar ficheiro
0088/2019 0087/2019 24-04-2019 Estima parcialmente Concesión de servizos Pregos A visita ás instalacións non podía ser obxecto de valoración cando non aparece entre os criterios de adxudicación. Nulidade da cláusula de revisión de prezos. Descargar ficheiro
0069/2018 0066/2018 10-09-2018 Desestima Concesión de servizos Adxudicación Viabilidade da oferta adxudicataria. Doutrina sobre a exclusión. Descargar ficheiro
Mostrando do 1 ao 20 de 1.471 resultados