Resolucións

Mostrar    resultados
Nº Resolución
Nº Recurso
Data Resolución
Decisión
Tipo Contrato
Acto Recorrido
Descrición Arquivo
0020/2024 0235/2023 01-02-2024 Desestima Contrato de servizos Acordo de adxudicación A adxudicataria cumpre coa solvencia establecida nos pregos, que non esixían habilitación profesional específica. Posibilidade de subcontratación. Descargar ficheiro
0019/2024 0010/2024 25-01-2024 Inadmite Contrato de servizos Pregos O recorrente non acreditou a representación do asinante do recurso tras o trámite de emenda concedido. Descargar ficheiro
0018/2024 0005/2024 25-01-2024 Estima Contrato de servizos Pregos Incorrecta configuración dos criterios de adxudicación. Descargar ficheiro
0017/2024 0001/2024 25-01-2024 Estima Contrato de servizos Pregos Incorrecta configuración dos criterios de adxudicación. Descargar ficheiro
0016/2024 0240/2023 25-01-2024 Desestima Contrato de subministración Acordo de adxudicación A adxudicataria cumpre a solvencia esixida, sen que se aprecien na oferta incumprimentos do PPT. Descargar ficheiro
0015/2024 0238/2023 23-01-2024 Inadmite Contrato de servizos Acordo de adxudicación Executividade da resolución 14/2023.Carencia sobrevida do obxecto do recurso. Descargar ficheiro
0014/2024 0233/2023 23-01-2024 Estima Contrato de servizos Acordo de adxudicación Deficiente motivación da avaliación das ofertas técnicas, falta de transparencia no procedemento. Descargar ficheiro
0013/2024 0002/2024 18-01-2024 Estima Contrato de servizos Pregos Incorrecto cálculo do orzamento da licitación en relación cos custos salariais. Descargar ficheiro
0012/2024 0239/2023 18-01-2024 Desestima Contrato de servizos Acordo de adxudicación Correcta valoración das ofertas. Descargar ficheiro
0009/2024 0232/2023 18-01-2024 Desestima Contrato de servizos Acordo de adxudicación Correcta avaliación das ofertas. Descargar ficheiro
0008/2024 0231/2023 18-01-2024 Estima Contrato de subministración Exclusión Oferta anormal adecuadamente xustificada, Descargar ficheiro
0007/2024 0230/2023 18-01-2024 Desestima Contrato de servizos Acordo de adxudicación Correcta avaliación das ofertas. Descargar ficheiro
0005/2024 0229/2023 11-01-2024 Desestima Contrato de subministración Acordo de adxudicación Cousa xulgada administrativa respecto ao resolto nunha previa resolución do TACGal. Ausencia de motivo de exclusión da adxudicataria. Descargar ficheiro
0004/2024 0227/2023 04-01-2024 Estima parcialmente Contrato de servizos Acordo de adxudicación Retroacción para que polo órgano de contratación se conceda acceso ao expediente da licitación. Descargar ficheiro
0003/2024 0226/2023 04-01-2024 Desestima Contrato de servizos Acordo de adxudicación Prohibición de contratar non aplicable por non estar vixente. Multa ao recorrente. Descargar ficheiro
0002/2024 0225/2023 04-01-2024 Desestima Contrato de subministración Acordo de adxudicación Non cabe pretender unha obrigada proporcionalidade matemática na puntuación dos criterios de xuízo de valor en diferentes lotes. Descargar ficheiro
0001/2024 0222/2023 04-01-2024 Estima Contrato de servizos Pregos Incongruencia na configuración da licitación respecto ao carácter reservado do contrato. Descargar ficheiro
0229/2023 0224/2023 28-12-2023 Desestima Contrato de servizos Pregos Non se mostra incorrección na titulación académica esixida ao equipo técnico. Descargar ficheiro
0228/2023 0221/2023 28-12-2023 Inadmite Contrato de servizos Pregos Recurso extemporáneo Descargar ficheiro
0227/2023 0220/2023 28-12-2023 Estima Contrato de servizos Pregos Esixencia de adscrición de medios desproporcionada. Criterio de adxudicación sobre medidas de conciliación incorrectamente configurado. Descargar ficheiro
Mostrando do 1 ao 20 de 1.471 resultados