Resolucións

Mostrar    resultados
Nº Resolución
Nº Recurso
Data Resolución
Decisión
Tipo Contrato
Acto Recorrido
Descrición Arquivo
0107/0021 0090/2021 28-05-2021 Desestima Contrato de subministración Adxudicación A oferta do adxudicatario axústase aos pregos da licitación. Discrecionalidade técnica Descargar ficheiro
0001/2018 0001/2018 16-04-2018 Estima Contrato de servizos Pregos Recurso contra pregos en contrato de servizos, sometido á LCSP 2017, en base ao anuncio da licitación. Nulidade da contratación por infracción dos artigos 100.2 e 101 LCSP. Descargar ficheiro
0002/2018 0002/2018 16-04-2018 Desestima Contrato de servizos Pregos Recurso contra pregos en contrato de servizos, sometido ao TRLCSP 2011. Desestimación. Inexistencia de infracción no cálculo do orzamento base da licitación. Descargar ficheiro
0003/2018 0004/2018 23-04-2018 Desestima Contrato de servizos Exclusión Recurso contra acto de exclusión da licitadora en contrato de servizos, TRLCSP 2011. Presentación extemporánea da oferta no Servizo de Correos, con posterioridade á data e hora sinaladas no anuncio. Descargar ficheiro
0004/2018 0006/2018 07-05-2018 Estima Contrato de servizos Adxudicación Recurso contra adxudicación do servizo de dirección de execución de obras, sometido ao TRLCSP 2011. Non é necesario sociedade profesional e se anula a adxudicación por non aportar documentación requirida no prego respecto o equipo a adscribr. Descargar ficheiro
0005/2018 0005/2018 11-05-2018 Desestima Contrato de subministración Exclusión Recurso contra exclusión da oferta en contrato de subministración, sometido ao TRLCSP 2011.Desestimación. Valoración pormenorizada da oferta, a recorrente non acadou a puntuación mínima esixida no prego, lex contractus. Exclusión procedente. Descargar ficheiro
0006/2018 0008/2018 11-05-2018 Desestima Contrato de subministración Exclusión Recurso contra exclusión das ofertas por lotes en contrato de subministración, sometido ao TRLCSP 2011. Desestimación. Valoración pormenorizada das ofertas, a recorrente non acadou a puntuación mínima esixida no prego, lex contractus. Exclusións procedentes. Descargar ficheiro
0007/2018 0009/2018 11-05-2018 Desestima Contrato de subministración Exclusión Recurso contra exclusión da oferta en contrato de subministración, sometido ao TRLCSP 2011. Desestimación. Valoración pormenorizada das ofertas, a recorrente non acadou a puntuación mínima esixida no prego, lex contractus. Exclusións procedentes. Descargar ficheiro
0008/2018 0015/2018 11-05-2018 Inadmite Contrato de servizos Acto trámite non cualificado Recurso contra informe de avaliación en contrato de servizos, sometido ao TRLCSP 2011. Inadmisión. Contra un acto de trámite non cualificado non cabe recurso especial. Descargar ficheiro
0009/2018 0003/2018 14-05-2018 Estima Contrato de subministración Adxudicación Recurso contra adxudicación dun lote en contrato de subministración, sometido ao TRLCSP 2011. Estimación. Oferta do adxudicatario non amparada no prego. Descargar ficheiro
0010/2018 0007/2018 14-05-2018 Estima Contrato de subministración Exclusión Recursos contra exclusión de ofertas en contrato de subministración sometido ao TRLCSP 2011. Estimación. Exclusión baseada en criterio non amparado no prego. Descargar ficheiro
0010/2018 0012/2018 14-05-2018 Estima Contrato de subministración Exclusión Recursos contra exclusión de ofertas en contrato de subministración sometido ao TRLCSP 2011. Estimación. Exclusión baseada en criterio non amparado no prego. Descargar ficheiro
0011/2018 0014/2018 14-05-2018 Estima Contrato de servizos Exclusión Recurso contra exclusión de oferta en contrato de servizos, sometido ao TRLCSP 2011. Estimación. Non se considera información de relevancia a anticipada no sobre A. Descargar ficheiro
0012/2018 0010/2018 16-05-2018 Estima Contrato de servizos Acto trámite cualificado Recurso contra acto do órgano de contratación que ten por retirada a oferta do adxudicatario por non proceder á formalización do contrato. Estimación. Descargar ficheiro
0013/2018 0011/2018 16-05-2018 Inadmite Contrato de subministración Pregos Recurso contra pregos. Inadmisión. Presentación extemporánea do recurso. Descargar ficheiro
0014/2018 0013/2018 21-05-2018 Desestima Acordo marco Exclusión TRLCSP 2011. Baixa desproporcional ou anormal. Escolma doutrina consolidada. Validez motivación in aliunde. Descargar ficheiro
0015/2018 0020/2018 04-06-2018 Inadmite Contrato de servizos Exclusión TRLCSP 2011. Inadmisión do recurso 20/2018 porque non cabe a adhesión a un recurso interposto. Estimación do recurso 16/2018 porque a oferta se presentou dentro de prazo. Dies a quo prazo proposición oferta. Finalización prazo e hora presentación ofertas. Presentación en correos. Descargar ficheiro
0015/2018 0016/2018 04-06-2018 Estima Contrato de servizos Exclusión TRLCSP 2011. Inadmisión do recurso 20/2018 porque non cabe a adhesión a un recurso interposto. Estimación do recurso 16/2018 porque a oferta se presentou dentro de prazo. Dies a quo prazo proposición oferta. Finalización prazo e hora presentación ofertas. Presentación en correos. Descargar ficheiro
0016/2018 0017/2018 04-06-2018 Desestima Contrato de servizos Exclusión TRLCSP 2011. Exclusión motivada e baseada no prego. Descargar ficheiro
0017/2018 0018/2018 04-06-2018 Desestima Contrato de subministración Exclusión TRLCSP 2011. Non acreditou solvencia técnica segundo criterio do prego. Descargar ficheiro
Mostrando do 1 ao 20 de 1.471 resultados