Resolucións

Mostrar    resultados
Nº Resolución
Nº Recurso
Data Resolución
Decisión
Tipo Contrato
Acto Recorrido
Descrición Arquivo
0001/2018 0001/2018 16-04-2018 Estima Contrato de servizos Pregos Recurso contra pregos en contrato de servizos, sometido á LCSP 2017, en base ao anuncio da licitación. Nulidade da contratación por infracción dos artigos 100.2 e 101 LCSP. Descargar ficheiro
0011/2019 0001/2019 14-01-2019 Estima Contrato de servizos Pregos Incongruencia entre bases da convocatoria. A lexislación aplicable non impide a participación de enxeñeiros civís. Anulación. Descargar ficheiro
0022/2020 0001/2020 24-01-2020 Estima Contrato de servizos Pregos Incorrección de cláusula sobre inscrición no rexistro de licitadores. Anulación da esixencia. Estimación. Descargar ficheiro
0013/2021 0001/2021 19-01-2021 Desestima Contrato de subministración Exclusión Exclusión procedente. Desestimación. Descargar ficheiro
0023/2022 0001/2022 28-01-2022 Estima Contrato de servizos Adxudicación Inadecuada tramitación do expediente da licitación. Descargar ficheiro
0028/2023 0001/2023 16-02-2023 Estima Contrato de subministración Adxudicación Deficiente motivación do acordo de adxudicación. Erros na valoración das ofertas. Descargar ficheiro
0002/2018 0002/2018 16-04-2018 Desestima Contrato de servizos Pregos Recurso contra pregos en contrato de servizos, sometido ao TRLCSP 2011. Desestimación. Inexistencia de infracción no cálculo do orzamento base da licitación. Descargar ficheiro
0032/2019 0002/2019 07-02-2019 Estima Contrato de servizos Adxudicación Subcriterios. Atribución non xustificada de puntuacións. Imposibilidade de nova avaliación de criterios sometidos a xuízo de valor con todos os sobres abertos. Nulidade da adxudicación e da licitación. Descargar ficheiro
0018/2021 0002/2021 25-01-2021 Desestima Contrato de servizos Exclusión A recorrente adiantou no sobre B información propia do sobre C. Vulneración do secreto. Exclusión procedente. Desestimación. Descargar ficheiro
0024/2022 0002/2022 28-01-2022 Estima Contrato de servizos Pregos Non se xustifica adecuadamente a vinculación dun criterio de adxudicación co obxecto do contrato. Descargar ficheiro
0015/2023 0002/2023 25-01-2023 Estima Contrato de servizos Pregos Orzamento da licitación incorrectamente calculado. Descargar ficheiro
0009/2018 0003/2018 14-05-2018 Estima Contrato de subministración Adxudicación Recurso contra adxudicación dun lote en contrato de subministración, sometido ao TRLCSP 2011. Estimación. Oferta do adxudicatario non amparada no prego. Descargar ficheiro
0012/2019 0003/2019 16-01-2019 Estima Contrato de servizos Adxudicación Anulación da adxudicación. Vulneración do principio de proposición independente. Exclusión das ofertas vulneradoras de tal principio. Descargar ficheiro
0018/2020 0003/2020 20-01-2020 Inadmite Contrato de servizos Pregos A licitación declarouse deserta por falta de concorrencia. Inadmisión. Descargar ficheiro
0025/2022 0003/2022 28-01-2022 Estima parcialmente Contrato de servizos Pregos Incongruencias no anuncio e nos pregos da licitación. Descargar ficheiro
0017/2023 0003/2023 03-02-2023 Estima Contrato de subministración Exclusión A oferta da recorrente non incumpre os pregos da licitación. Descargar ficheiro
0003/2018 0004/2018 23-04-2018 Desestima Contrato de servizos Exclusión Recurso contra acto de exclusión da licitadora en contrato de servizos, TRLCSP 2011. Presentación extemporánea da oferta no Servizo de Correos, con posterioridade á data e hora sinaladas no anuncio. Descargar ficheiro
0013/2019 0004/2019 18-01-2019 Inadmite Contrato de servizos Acto trámite non cualificado O acordo do órgano de contratación se sitúa no momento procedimental previsto no artigo 150.2 da LCSP, é dicir, con carácter previo á adxudicación. Inadmisión. Descargar ficheiro
0020/2020 0004/2020 22-01-2020 Desestima Contrato de subministración Adxudicación Non se aprecian incumprimentos dos pregos na oferta do adxudicatario. Desestimación Descargar ficheiro
0026/2022 0004/2022 02-02-2022 Estima Contrato de servizos Exclusión Non se acredita que a oferta da recorrente. incursa en presunción de anormalidade, sexa inviable. Descargar ficheiro
Mostrando do 1 ao 20 de 1.438 resultados