Resolucións

Mostrar    resultados
Nº Resolución
Nº Recurso
Data Resolución
Decisión
Tipo Contrato
Acto Recorrido
Descrición Arquivo
0139/2023 0130/2023 10-08-2023 Desestima Contrato de servizos Acordo de adxudicación A adxudicataria non se atopa en prohibición de contratar en relación co plan de igualdade. Descargar ficheiro
0173/2020 0172/2020 16-10-2020 Estima Contrato de servizos Adxudicación Avaliación. Criterios. Anulación da adxudicación e da licitación. Estimación. Descargar ficheiro
0142/2020 0134/2020 16-09-2020 Inadmite Contrato de servizos Pregos Desaparición sobrevenida do obxecto do recurso. Inadmisión. Descargar ficheiro
0203/2019 0212/2019 30-08-2019 Desestima Contrato de subministración Exclusión oferta do recorrente incumpre notoriamente os pregos. Discrecionalidade técnica. Exclusión procedente. Descargar ficheiro
0225/2022 0199/2022 13-12-2022 Desestima Contrato de servizos Adxudicación .Impugnación do cumprimento dunha previa resolución do Tribunal. Descargar ficheiro
0138/2022 0115/2022 03-08-2022 Desestima Contrato de servizos Adxudicación A UTE adxudicataria cumpre coa solvencia esixible. Descargar ficheiro
0139/2022 0116/2022 03-08-2022 Desestima Contrato de servizos Adxudicación A UTE adxudicataria cumpre coa solvencia esixible. Descargar ficheiro
0206/2019 0221/2019 04-09-2019 Inadmite Concesión de servizos Exclusión A UTE recorrente non emendou a súa representación. Inadmisión. Ademais non acadou o limiar mínimo exixido nos pregos para continuar na licitación. Descargar ficheiro
0066/2019 0058/2019 25-03-2019 Inadmite Contrato de servizos Desistencia da licitación A UTE recorrente non foi licitadora polo que carece de lexitimación, art. 55.b LCSP. Que unha empresa integrante desa UTE sexa licitadora non lle traslada lexitimación para interpoñer o recurso. Os erros padecidos nos pregos e apreciados polo órgano de contratación son motivo da desistencia da licitación. Descargar ficheiro
0222/2022 0210/2022 07-12-2022 Inadmite Contrato de servizos Acto trámite non cualificado A acta da mesa coa clasificación de ofertas non é impugnable. Descargar ficheiro
0079/2022 0050/2022 25-04-2022 Desestima Contrato de servizos Adxudicación A adxudicataria acreditou a solvencia esixida nos pregos Descargar ficheiro
0160/2023 0152/2023 15-09-2023 Desestima Contrato de servizos Acordo de adxudicación A adxudicataria conta con plan de igualdade inscrito que ampara ao conxunto de traballadores. Descargar ficheiro
0016/2024 0240/2023 25-01-2024 Desestima Contrato de subministración Acordo de adxudicación A adxudicataria cumpre a solvencia esixida, sen que se aprecien na oferta incumprimentos do PPT. Descargar ficheiro
0020/2024 0235/2023 01-02-2024 Desestima Contrato de servizos Acordo de adxudicación A adxudicataria cumpre coa solvencia establecida nos pregos, que non esixían habilitación profesional específica. Posibilidade de subcontratación. Descargar ficheiro
0268/2021 0263/2021 30-12-2021 Desestima Contrato de servizos Adxudicación A adxudicataria non incumpre os pregos da licitación Descargar ficheiro
0267/2021 0259/2021 30-12-2021 Desestima Contrato de servizos Adxudicación A adxudicataria non incumpre os pregos da licitación. Descargar ficheiro
0210/2021 0205/2021 19-10-2021 Desestima Contrato de servizos Adxudicación A adxudicataria non incumpre os pregos, valoración das ofertas correctamente efectuada Descargar ficheiro
0166/2021 0156/2021 27-08-2021 Estima Contrato de servizos Adxudicación A adxudicataria non operou na licitación de forma autónoma e independente. Exclusión Descargar ficheiro
0123/2023 0111/2023 07-07-2023 Desestima Contrato de servizos Acordo de adxudicación A adxudicataria non se atopa en prohibición de contratar en relación co seu plan de igualdade. Descargar ficheiro
0215/2023 0211/2023 13-12-2023 Desestima Contrato de servizos Acordo de adxudicación A anormalidade da oferta se debe examinar sobre a súa globalidade, non sobre cada un dos prezos parciais. Non existe directa infracción por ofertar un prezo parcial próximo a 0. Descargar ficheiro
Mostrando do 1 ao 20 de 1.471 resultados