Resolucións

Mostrar    resultados
Nº Resolución
Nº Recurso
Data Resolución
Decisión
Tipo Contrato
Acto Recorrido
Descrición Arquivo
0003/2019 0151/2018 03-01-2019 Desestima Contrato de servizos Exclusión A oferta carece de un dos requisitos esixidos, polo que procede a súa exclusión. Non estamos perante un mero defecto formal na proposición do licitador que caiba ser formalmente emendado sen afectación aos principios de igualdade e de inmutabilidade da oferta, senón no suposto onde a oferta, tal como foi presentada, carece dun dos requisitos esixidos. Descargar ficheiro
0006/2019 0155/2018 14-01-2019 Desestima Contrato de subministración Exclusión A recorrente non acadou a puntuación mínima no lote ofertado, polo que procede a súa exclusión. Exclusión conforme a pregos. Descargar ficheiro
0128/2019 0129/2019 04-06-2019 Desestima Contrato de servizos Adxudicación Inexistencia de erro ou arbitrariedade na valoración da oferta do recorrente. Presunción iuris tantum de certeza e acerto na valoración do órgano de contratación. Descargar ficheiro
0129/2019 0131/2019 04-06-2019 Desestima Contrato de subministración Adxudicación Discrecionalidade técnica. Os argumentos do recorrente non destrúen a presunción iuris tantum de certeza e acerto da valoración do órgano de contratación. Inexistencia de erro ou arbitrariedade. Descargar ficheiro
0120/2019 0111/2019 27-05-2019 Desestima Contrato de subministración Pregos Configuración do obxecto contractual. Discrecionalidade técnica. Descargar ficheiro
0117/2019 0127/2019 23-05-2019 Desestima Contrato de servizos Pregos Titulacións académicas. Inexistencia de irregularidades nos pregos. Descargar ficheiro
0121/2019 0118/2019 27-05-2019 Desestima Contrato de servizos Pregos Correcta configuración do orzamento. Descargar ficheiro
0025/2019 0020/2019 30-01-2019 Desestima Contrato de servizos Pregos Expresión “equivalente” na referencia ás titulacións nos pregos. O órgano de contratación recoñece que a titulación de xeólogos resulta incluída e poden formar parte do equipo técnico. Descargar ficheiro
0056/2018 0059/2018 08-08-2018 Desestima Concesión de obras Exclusión Discrecionalidade técnica. Non acadou o mínimo esixido segundo o prego, lex contractus. Descargar ficheiro
0024/2019 0014/2019 30-01-2019 Desestima Contrato de servizos Adxudicación Pregos consentidos e non impugnados sobre a operatividade dos criterios de adxudicación. Non escuridade. Nos pregos os criterios automáticos superaban aos de xuízo de valor. Innecesariedade comité de expertos. Discrecionalidade técnica na avaliación de criterios. Motivación suficiente da avaliación efectuada. Descargar ficheiro
0058/2018 0062/2018 08-08-2018 Desestima Administrativo especial Adxudicación Inexistencia de erros na valoración da oferta que impliquen o cambio de adxudicatario. Descargar ficheiro
0043/2019 0027/2019 18-02-2019 Desestima Contrato de servizos Adxudicación A lexitimación do recorrente é porque un licitador participante nun procedemento de contratación pode impugnar a adxudicación agás que estea definitivamente excluído, condición que, en base a Sentenzas do TXUE, non aparece en quen efectivamente ten impugnada esa exclusión cando recorre a adxudicación, tendo en conta que recorre contra a adxudicación dun competidor que era aquí o único outro licitador que concorría. A situación non sería a mesma entón se esa exclusión non estivera recorrida nese intre. Os precontratos constitúen proba suficiente para acreditar a dispoñibilidade efectiva de medios persoais. Descargar ficheiro
0039/2019 0033/2019 14-02-2019 Desestima Contrato de servizos Exclusión A recorrente inseriu a listaxe de cursos de formación no sobre B, anticipando unha información que debía estar no sobre C. Vulneración do secreto da oferta que pode influír na valoración. Exclusión procedente. Descargar ficheiro
0044/2019 0030/2019 18-02-2019 Desestima Contrato de subministración Exclusión A oferta do recorrente non cumpre o PPT. O recurso especial non se pode transformar nun trámite para modificar a súa oferta. Exclusión procedente. Descargar ficheiro
0045/2019 0034/2019 19-02-2019 Desestima Contrato de subministración Exclusión Emenda insuficiente do DEUC respecto da solvencia técnica exixida no PCAP. Non proceden máis posibilidades de emenda. En vía de recurso especial non se acepta completar os defectos da oferta. É responsabilidade do recorrente a axeitada configuración da súa proposta. Exclusión procedente. Descargar ficheiro
0068/2019 0066/2019 28-03-2019 Desestima Contrato de servizos Adxudicación A executividade das resolución dos Tribunais de recursos contractuais. Descargar ficheiro
0065/2019 0057/2019 25-03-2019 Desestima Contrato de subministración Exclusión A oferta do recorrente non se axusta ao PPT. A correcta configuración da oferta é responsabilidade do licitador sen que o recurso especial se poida transformar nun trámite para modificar ou cumprimentar a oferta presentada. Descargar ficheiro
0081/2019 0085/2019 10-04-2019 Desestima Contrato de servizos Pregos Non se pode admitir ao recorrente, que xa recorrera estes pregos desta licitación, que impugne agora cláusulas que xa existían nos previos pregos. Solvencia técnica referenciada a servizos en poboacións de 8.000 habitantes. Resulta procedente cando o concello contratante ten esa poboación ou superior. Descargar ficheiro
0090/2019 0086/2019 26-04-2019 Desestima Contrato de subministración Exclusión A licitadora ten a carga da correcta presentación da súa proposición. Non se presentaron todos os sobres requiridos e o sucedido implicou que a totalidade da información que debía estar nun sobre independente, se introduciu xunto coa documentación referida a outro aspecto da proposición á que se accede antes. Inadmisión procedente. Descargar ficheiro
0083/2019 0079/2019 12-04-2019 Desestima Contrato de subministración Exclusión Tras emenda aberta ao licitador respecto á súa declaración de solvencia técnica, a documental que achegou non era suficiente. Exclusión procedente. Descargar ficheiro
Mostrando do 1 ao 20 de 1.438 resultados