Resolucións

Mostrar    resultados
Nº Resolución
Nº Recurso
Data Resolución
Decisión
Tipo Contrato
Acto Recorrido
Descrición Arquivo
0019/2018 0021/2018 04-06-2018 Desestima Contrato de servizos Acto trámite cualificado TRLCSP 2011. Non presentación documentación art. 151.2. Tense por retirada a oferta. Descargar ficheiro
0012/2018 0010/2018 16-05-2018 Estima Contrato de servizos Acto trámite cualificado Recurso contra acto do órgano de contratación que ten por retirada a oferta do adxudicatario por non proceder á formalización do contrato. Estimación. Descargar ficheiro
0024/2018 0027/2018 11-06-2018 Estima parcialmente Contrato de subministración Acto trámite cualificado A esixencia de marcas na licitación. Retroacción. Descargar ficheiro
0023/2019 0156/2018 30-01-2019 Desestima Contrato de subministración Acto trámite cualificado Contratación electrónica. Os licitadores non incorporaron certa documentación esixida, senón unha remisión a enlaces externos. Non é admisible. Incumprimento pregos. Non está garantida a súa inmutabilidade. Exclusións procedentes. Descargar ficheiro
0023/2019 0013/2019 30-01-2019 Desestima Contrato de subministración Acto trámite cualificado Contratación electrónica. Os licitadores non incorporaron certa documentación esixida, senón unha remisión a enlaces externos. Non é admisible. Incumprimento pregos. Non está garantida a súa inmutabilidade. Exclusións procedentes. Descargar ficheiro
0102/2019 0097/2019 06-05-2019 Estima Contrato de servizos Acto trámite cualificado Nun procedemento aberto, ordinario e de presentación non electrónica cabe o envío da oferta polo Servizo de Correos cunha presentación que se axusta ao art. 80.4 do RD 1098/2001. Descargar ficheiro
0124/2018 0137/2018 13-12-2018 Estima Contrato de servizos Acto trámite cualificado A licitadora achegou ante o órgano de contratación na súa oferta os elementos necesarios para a súa avaliación, se ben acreditados de xeito formalmente incorrecto segundo a mesa de contratación, polo que cabía unha posible emenda. Anulación da exclusión. Descargar ficheiro
0013/2019 0004/2019 18-01-2019 Inadmite Contrato de servizos Acto trámite non cualificado O acordo do órgano de contratación se sitúa no momento procedimental previsto no artigo 150.2 da LCSP, é dicir, con carácter previo á adxudicación. Inadmisión. Descargar ficheiro
0026/2019 0022/2019 30-01-2019 Inadmite Concesión de servizos Acto trámite non cualificado A proposta de adxudicación da mesa é un acto de trámite non cualificado. Impúgnase un acto non susceptible de recurso. Inadmisión art. 55.c LCSP. Descargar ficheiro
0085/2018 0092/2018 01-10-2018 Inadmite Contrato de servizos Acto trámite non cualificado Recurso contra acto non susceptible de impugnación de conformidade co disposto no artigo 44 LCSP. Descargar ficheiro
0109/2018 0130/2018 23-11-2018 Inadmite Contrato de servizos Acto trámite non cualificado O principio pro actione non pode levar a obviar que determinadas cargas son exclusivas do impugnante, como é a claridade no impugnado, ou a coherencia entre o formalmente designado como acto recorrido e ao que se refire o relato e alegacións do texto do recurso. Inadmisión por insuficiente valor estimado no contrato e por impugnar acto de trámite non cualificado (informe de avaliación). Descargar ficheiro
0108/2018 0128/2018 23-11-2018 Desistencia Contrato de subministración Acto trámite non cualificado Desistencia expresa do recorrente. Procede aceptar a desistencia e declarar concluído o procedemento. Descargar ficheiro
0129/2018 0146/2018 17-12-2018 Inadmite Contrato de servizos Acto trámite non cualificado O resolto pola mesa de contratación, no sentido de propoñer a adxudicación , non é de por si un acto que produza indefensión ou prexuízo irreparable aos dereitos e intereses lexítimos, pois é só unha proposta que require dunha ulterior decisión do órgano de contratación. Descargar ficheiro
0126/2018 0141/2018 13-12-2018 Inadmite Contrato de servizos Acto trámite non cualificado É impugnable o resolto polas mesas de contratación cando son estas as que acordan a exclusión, non cando ese acordo recae noutra instancia decisoria e a mesa só traslada unha proposta. Descargar ficheiro
0022/2018 0022/2018 11-06-2018 Inadmite Contrato de servizos Acto trámite non cualificado Impugnabilidade. Lexitimación. Modificación baseada nos pregos. Pregos firmes e consentidos. Descargar ficheiro
0259/2019 0292/2019 20-11-2019 Inadmite Contrato de servizos Acto trámite non cualificado O acto de clasificación de ofertas non é susceptible de recurso especial. Impugnación extemporánea dos pregos. Descargar ficheiro
0175/2020 0176/2020 19-10-2020 Inadmite Concesión de servizos Acto trámite non cualificado Acto non impugnable. Inadmsión Descargar ficheiro
0176/2020 0180/2020 19-10-2020 Inadmite Concesión de servizos Acto trámite non cualificado Falta de lexitimación. Acto non impugnable.Inadmisión Descargar ficheiro
0192/2020 0206/2020 19-11-2020 Inadmite Contrato de servizos Acto trámite non cualificado Contra proposta de adxudicación. Acto non impugnable. Inadmisión. Descargar ficheiro
0115/2019 0126/2019 21-05-2019 Inadmite Contrato de servizos Acto trámite non cualificado Actuacións da mesa de contratación que non son recorribles. Acto non encadrable no art. 44.2.b LCSP. Carece de lexitimación para o lote 5, onde non presentou oferta. Inadmisión. Descargar ficheiro
Mostrando do 1 ao 20 de 1.240 resultados