Saltar menú

Resolucións

Número de resolución Número de recurso Data de resolución Decisión Tipo de contrato Acto recorrido Descrición Arquivo da resolución
001/2018 001/2018 16/04/2018 Estima Servizos Pregos Recurso contra pregos en contrato de servizos, sometido á LCSP 2017, en base ao anuncio da licitación. Nulidade da contratación por infracción dos artigos 100.2 e 101 LCSP. pdf
002/2018 002/2018 16/04/2018 Desestima Servizos Pregos Recurso contra pregos en contrato de servizos, sometido ao TRLCSP 2011. Desestimación. Inexistencia de infracción no cálculo do orzamento base da licitación. pdf
003/2018 004/2018 23/04/2018 Desestima Servizos Exclusión Recurso contra acto de exclusión da licitadora en contrato de servizos, TRLCSP 2011. Presentación extemporánea da oferta no Servizo de Correos, con posterioridade á data e hora sinaladas no anuncio. pdf
004/2018 006/2018 07/05/2018 Estima Servizos Adxudicación Recurso contra adxudicación do servizo de dirección de execución de obras, sometido ao TRLCSP 2011. Non é necesario sociedade profesional e se anula a adxudicación por non aportar documentación requirida no prego respecto o equipo a adscribr. pdf
005/2018 005/2018 11/05/2018 Desestima Subministración Exclusión Recurso contra exclusión da oferta en contrato de subministración, sometido ao TRLCSP 2011.Desestimación. Valoración pormenorizada da oferta, a recorrente non acadou a puntuación mínima esixida no prego, lex contractus. Exclusión procedente. pdf
006/2018 008/2018 11/05/2018 Desestima Subministración Exclusión Recurso contra exclusión das ofertas por lotes en contrato de subministración, sometido ao TRLCSP 2011. Desestimación. Valoración pormenorizada das ofertas, a recorrente non acadou a puntuación mínima esixida no prego, lex contractus. Exclusións procedentes. pdf
007/2018 009/2018 11/05/2018 Desestima Subministración Exclusión Recurso contra exclusión da oferta en contrato de subministración, sometido ao TRLCSP 2011. Desestimación. Valoración pormenorizada das ofertas, a recorrente non acadou a puntuación mínima esixida no prego, lex contractus. Exclusións procedentes. pdf
008/2018 015/2018 11/05/2018 Inadmite Servizos Informe de avaliación Recurso contra informe de avaliación en contrato de servizos, sometido ao TRLCSP 2011. Inadmisión. Contra un acto de trámite non cualificado non cabe recurso especial. pdf
009/2018 003/2018 14/05/2018 Estima Subministración Adxudicación Recurso contra adxudicación dun lote en contrato de subministración, sometido ao TRLCSP 2011. Estimación. Oferta do adxudicatario non amparada no prego. pdf
010/2018 007/2018 e 012/2018 (acumulados) 14/05/2018 Estima Subministración Exclusión Recursos contra exclusión de ofertas en contrato de subministración sometido ao TRLCSP 2011. Estimación. Exclusión baseada en criterio non amparado no prego. pdf
011/2018 014/2018 14/05/2018 Estima Servizo Exclusión Recurso contra exclusión de oferta en contrato de servizos, sometido ao TRLCSP 2011. Estimación. Non se considera información de relevancia a anticipada no sobre A. pdf
012/2018 010/2018 16/05/2018 Estima Servizo Acto de trámite cualificado Recurso contra acto do órgano de contratación que ten por retirada a oferta do adxudicatario por non proceder á formalización do contrato. Estimación. pdf
013/2018 011/2018 16/05/2018 Inadmite Subministración Pregos Recurso contra pregos. Inadmisión. Presentación extemporánea do recurso. pdf
014/2018 013/2018 21/05/2018 Desestima Acordo marco Exclusión TRLCSP 2011. Baixa desproporcional ou anormal. Escolma doutrina consolidada. Validez motivación in aliunde. pdf
015/2018 016/2018 e 020/2018 (acumulados) 04/06/2018 Estima/inadmite Servizos Non admisión TRLCSP 2011. Inadmisión do recurso 20/2018 porque non cabe a adhesión a un recurso interposto. Estimación do recurso 16/2018 porque a oferta se presentou dentro de prazo. Dies a quo prazo proposición oferta. Finalización prazo e hora presentación ofertas. Presentación en correos. pdf
016/2018 017/2018 04/06/2018 Desestima Servizos Exclusión TRLCSP 2011. Exclusión motivada e baseada no prego. pdf
017/2018 018/2018 04/06/2018 Desestima Subministración Inadmisión TRLCSP 2011. Non acreditou solvencia técnica segundo criterio do prego. pdf
018/2018 023/2018 04/06/2018 Desestima Servizos Exclusión TRLCSP 2011. A oferta non acadou a puntuación mínima. Discrecionalidade técnica. pdf
019/2018 021/2018 04/06/2018 Desestima Servizos Acto trámite cualificado TRLCSP 2011. Non presentación documentación art. 151.2. Tense por retirada a oferta. pdf
020/2018 026/2018 07/06/2018 Inadmite Servizos Adxudicación Licitación sometida a TRLCSP. A licitación non acada o limiar mínimo establecido na LCSP 2017 para os contratos de servizos. pdf
021/2018 028/2018 07/06/2018 Inadmite Servizos Resolución Non acreditou poder suficiente para interpoñer recursos. Non impugna unha decisión dun poder adxudicador, só os considerandos. pdf
022/2018 022/2018 11/06/2018 Inadmite e desestima Servizos Modificación Impugnabilidade. Lexitimación. Modificación baseada nos pregos. Pregos firmes e consentidos. pdf
023/2018 024/2018 11/06/2018 Estima Servizos Adxudicación Valoración indebida. Compromiso de ubicación de instalación. Anulación. pdf
024/2018 027/2018 11/06/2018 Estima parcialmente Subministración Acto trámite cualificado A esixencia de marcas na licitación. Retroacción. pdf
025/2018 019/2018 e 030/2018 (acumulados) 15/06/2018 Inadmite e estima Servizos Acto de trámite. Exclusión e adxudicación Inadmisión do recurso 19/2018,contra acto de trámite non cualificado. Estimación do recurso 30/2018, a oferta anormal refírese a súa globalidade. pdf
026/2018 025/2018 15/06/2018 Desestima Servizos Pregos Falta de argumentos no recurso. pdf
027/2018 029/2018 15/06/2018 Inadmite Servizos Adxudicación Carencia sobrevida de obxecto, producida coa estimación do recurso 24/2018. pdf
028/2018 034/2018 15/06/2018 Estima parcialmente Servizos Adxudicación Participación de dúas licitadoras, cuxas ofertas non actuaron de forma autónoma. Indicios da práctica. Anulación. pdf
029/2018 037/2018 18/06/2018 Inadmite Acordo marco Adxudicación Licitación sometida ao TRLCSP . Contía licitación non acada limiar mínimo para recurso, art. 44.1 LCSP. pdf
030/2018 031/2018 21/06/2018 Desestima Acordo marco Actos de trámite Erros non invalidantes. Exclusión procedente. pdf
031/2018 035/2018 21/06/2018 Desestima Servizos Exclusión A oferta non se axusta aos pregos. pdf
032/2018 038/2018 21/06/2018 Inadmite Administrativo especial Acto de trámite non cualificado Acta da mesa de contratación. Acto de trámite non cualificado. pdf
033/2018 033/2018 25/06/2018 Desestima Servizos Adxudicación Valoración motivada e axustada ao prego, lex contractus. Discrecionalidade técnica. pdf
034/2018 036/2018 28/06/2018 Desestima Servizos Exclusión Carencia da solvencia técnica esixida. Interpretación referencia ao importe anual recollida nos pregos. pdf
035/2018 041/2018 28/06/2018 Estima Subministración Adxudicación Fórmula nos pregos. Regra de tres inversa. pdf
036/2018 045/2018 28/06/2018 Desestima Servizos Adxudicación e exclusión A oferta non se axusta aos pregos. Inexistencia de escuridade. Exclusión procedente. pdf
037/2018 040/2018 02/07/2018 Estima Servizos Adxudicación A oferta do adxudicatario non se axusta aos prego de prescricións técnicas. Necesidade dunha nova adxudicación. pdf
038/2018 043/2018 02/07/2018 Desestima Servizos Exclusión Non achegou DEUC asinado. Requirimento de enmenda non atendido. Exclusión procedente. pdf
039/2018 049/2018 02/07/2018 Inadmite Subministración Pregos Carencia sobrevida do obxecto do recurso. O órgano de contratación resolveu que modificará os pregos e dará novo prazo. pdf
040/2018 032/2018 05/07/2018 Desestima Subministración Exclusión Adiantar, no sobre B, información do sobre C. Exclusión procedente. pdf
041/2018 039/2018 05/07/2018 Desestima Subministración Exclusión A omisión da aportación das mostras é insubsanable e comporta exclusión. pdf
042/2018 042/2018 05/07/2018 Desestima Servizos Exclusión Oferta non axustada aos pregos. Non inclúe o persoal mínimo esixido. Inexistencia de escuridade nos pregos. pdf
043/2018 044/2018 05/07/2018 Desestima Servizos Adxudicación Discrecionalidade técnica na valoración das ofertas. Desestimación. pdf
044/2018 048/2018 10/07/2018 Estima parcialmente Servizos Adxudicación Acceso ao expediente. Avocación incompleta. Anulabilidade. Retroacción. pdf
045/2018 053/2018 10/07/2018 Estima Servizos Exclusión Cláusulas sociais na licitación. Oferta viable e baixas. Custos laborais. Anulación da exclusión. pdf
046/2018 050/2018 12/07/2018 Estima Servizos Pregos Orzamento da licitación erroneamente calculado. LCSP 9/2017. Non é válida unha mera traslación dos importes da licitación previa. pdf
047/2018 047/2018 20/07/2018 Estima parcialmente Subministración Adxudicación Erros na valoración. Retroacción. pdf
048/2018 052/2018 20/07/2018 Desestima Servizos Exclusión A oferta non se axusta aos pregos. Exclusión procedente. pdf
049/2018 056/2018 20/07/2018 Estima Servizos Exclusión Exclusión improcedente. Non se pode excluír por seguir a liña marcada no prego para acadar mellor valoración. Inexistencia de imposibilidade de cumprimento. pdf
050/2018 051/2018 e 057/2018 (acumulados) 23/07/2018 Desestima Subministración Exclusión Non acreditou a solvencia técnica segundo os pregos. O recorrente coñecía como se debía presentar. Certificados acreditativos da solvencia segundo sexa de entidade pública ou privada. pdf
051/2018 054/2018 23/07/2018 Desestima Subministración Exclusión Non acreditou a solvencia técnica segundo os pregos. O recorrente coñecía como se debía presentar. pdf
052/2018 055/2018 23/07/2018 Desestima Subministración Exclusión Oferta para a subministración de medicamentos. Operatividade na licitación da dedución prevista nos Reais Decretos-leis 8/2010 e 9/2011. pdf
053/2018 046/2018 02/08/2018 Desestima Subministración Adxudicación Inexistencia de baixa anormal. Renuncia ao beneficio económico. Aportacións documentais para xustificar a baixa. Diferenzas entre a valoración das baixas e os criterios de adxudicación. Acceso á documentación doutra licitación. pdf
054/2018 067/2018 03/08/2018 Desistencia Servizos Anuncios e pregos A recorrente desistiu do recurso especial, que se declara concluso. pdf
055/2018 058/2018 e 061/2018 (acumulados) 08/08/2018 Inadmite o rec. 58; estima o rec. 61 Servizos Pregos. Exclusión Inadmisión porque incumpre art. 50.1.b LCSP. Impugnación pregos tras presentación da oferta. Redución do prazo legal para presentar a oferta. A aclaración realizada a un licitador esixía a ampliación do prazo de presentación de ofertas. Anulación do procedemento. Certificado de empresa como criterio de adxudicación. Improcedencia. pdf
056/2018 059/2018 08/08/2018 Desestima Concesión de obra pública Exclusión Discrecionalidade técnica. Non acadou o mínimo esixido segundo o prego, lex contractus. pdf
057/2018 060/2018 e 065/2018 (acumulados) 08/08/2018 Estima parcialmente Servizos Exclusión e adxudicación Non consta decisión de exclusión. Defectos no informe que xustifica a exclusión. Retroacción para nova solicitude do informe técnico sobre a baixa. pdf
058/2018 062/2018 08/08/2018 Desestima Especial Adxudicación Inexistencia de erros na valoración da oferta que impliquen o cambio de adxudicatario. pdf
059/2018 063/2018 08/08/2018 Desestima Servizos Adxudicación Non hai incumprimento dos pregos na oferta da adxudicataria. pdf
060/2018 064/2018 08/08/2018 Desestima Servizos Exclusión Garantía extemporaneamente constituída. Exclusión procedente. A garantía debe estar ingresada na conta do órgano antes de finalizar o prazo. Non basta con ordenar a transferencia dentro dese prazo. Improcedencia da emenda. Dilixencia do licitador. pdf
061/2018 068/2018 e 069/2018 (acumulados) 31/08/2018 Desestima Servizos Exclusión Estudo do DEUC. O contido desa declaración vincula ao asinante ao longo do procedemento de licitación. Non é posible a achega do seguro profesional como solvencia se non presentara no DEUC o compromiso de subscribilo. pdf
062/2018 070/2018 31/08/2018 Desestima Subministración Exclusión Discrecionalidade técnica. Unicamente cando o incumprimento sexa palpable, de modo que non caiba dúbida ningunha de que a oferta non é congruente ou se opón abertamente ás prescricións técnicas contidas no prego, procede a exclusión. pdf
063/2018 074/2018 31/08/2018 Desestima Servizos Adxudicación Deben prevalecer as mencións máis específicas ou desenvolvidas nas proposicións dos licitadores que as de carácter máis xenérico. Inexistencia de escuridade nos pregos. Non valoración de melloras na oferta do recorrente. pdf
064/2018 075/2018 31/08/2018 Desestima Servizos Exclusión Vinculación á solvencia presentada coa declaración responsable. Momento de ter a solvencia, na data final de presentación das ofertas. Exclusión procedente. pdf
065/2018 076/2018 31/08/2018 Desestima Subministración Adxudicación Discrecionalidade técnica. Diferenzas coa valoración nunha licitación anterior. pdf
066/2018 077/2018 31/08/2018 Inadmitir para lotes 2 e 4 e desestimar no resto Servizos Adxudicación Falta de lexitimación ad causam nos lotes que non é o segundo clasificado. Non é valido estender as argumentacións do recurso dun lote a outro, sen individualizalos. Motivación suficiente na adxudicación. pdf
067/2018 078/2018 03/09/2018 Desestima Servizos Pregos Contrato con reserva a empresas de inserción e centros especiais de emprego. A ausencia de acordo municipal que fixe a porcentaxe mínima de reserva non impide licitacións con tal condición. pdf
068/2018 080/2018 05/09/2018 Desistencia Servizos Pregos Aceptáronse as desistencias e declarouse concluído o procedemento. pdf
069/2018 066/2018 10/09/2018 Desestima Concesión servizo Adxudicación Viabilidade da oferta adxudicataria. Doutrina sobre a exclusión. pdf
070/2018 071/2018 10/09/2018 Inadmite Concesión servizo Adxudicación O recorrente carece de lexitimación por constar oposición doutro membro da UTE que foi licitadora. pdf
071/2018 079/2018 13/09/2018 Inadmite Servizos Adxudicación Falta de lexitimación para impugnar a adxudicación dun licitar excluído, exclusión confirmada por Tacgal, sen que conste impugnado. A oferta do adxudicatario non inclúe unha subcontratación. pdf
072/2018 083/2018 13/09/2018 Desistencia Concesión de obra pública Adxudicación Acéptase a desistencia do recorrente e declárase concluído o procedemento. pdf
073/2018 072/2018 17/09/2018 Estima Concesión de servizo Anuncio e pregos Inexistencia de risco operacional para o contratista. Anulación da licitación por non ter natureza de concesión de servizo. pdf
074/2018 073/2018 17/09/2018 Estima Servizos Pregos A solvencia esixida é contraria a dereito, por limitala a quen fixera o mesmo que o obxecto da licitación. O mesmo respecto do criterio de adxudicación. O recorrente non traslada como a designación do CPV elixido afectou a súa posición xurídica. pdf
075/2018 081/2018 20/09/2018 Estima parcialmente Servizos Adxudicación A interposición do recurso contencioso contra unha previa exclusión impide que sexa definitiva e permite que poida impugnar a adxudicación. Confidencialidade das ofertas. Importancia do informe do órgano de contratación sobre o recurso. Importancia das respostas ás consultas dos licitadores e a súa publicidade. Natureza do requisito: adscrición de medios á execución do contrato. Retroacción. pdf
076/2018 087/2018 20/09/2018 Estima Servizos Pregos Cláusulas sociais como criterio de adxudicación na LCSP 2017. Falta de xustificación da fórmula elixida para a avaliación do criterio. Criterio que afecta á intimidade persoal, que, tal como se plasma, impide o cumprimento do artigo 145.5.c) sobre comprobación efectiva da información facilitada polos licitadores. pdf
077/2018 082/2018 24/09/2018 Desestima Subministración Exclusión Inadmisibilidade dunha impugnación aos pregos por quen xa aceptou o seu contido presentándose á licitación. Non nos atopamos ante un incumprimento pola oferta do recorrente das esixencias previstas nos pregos que determine a consecuencia da exclusión do licitador, senón ante unha oferta que foi valorada, se ben a puntuación obtida no procedemento impídelle continuar. Discrecionalidade técnica. pdf
078/2018 084/2018 24/09/2018 Desestima Subministración Adxudicación Réxime do axuste das ofertas aos pregos a efectos da súa exclusión. Proporcionalidade. pdf
079/2018 085/2018 27/09/2018 Estima parcialmente Subministración Exclusión Falta de motivación na exclusión. Retroacción do procedemento para avaliación e motivación da exclusión. pdf
080/2018 086/2018 27/09/2018 Estima Servizos Adxudicación Licitación sometida ao TRLCSP cando debía estalo á LCSP. Defectos de motivación na avaliación das ofertas. Anulación da adxudicación e do procedemento de licitación. pdf
081/2018 088/2018 27/09/2018 Desestima Servizos Anuncio e pregos Resulta correcta a solvencia técnica esixida para dirección de execución material e coordinación de seguridade e saúde en obras destinadas a usos sanitarios. A non inclusión da titulación dos enxeñeiros técnicos industriais resulta conforme a dereito. pdf
082/2018 089/2018 27/09/2018 Desestima Servizos Exclusión Exclusión motivada e conforme a dereito da oferta que expresa un prezo superior ao fixado nos pregos. pdf
083/2018 090/2018 27/09/2018 Inadmite Concesión de uso privativo de dominio público Adxudicación Incompetencia. Acto non susceptible de recurso especial, de conformidade co artigo 44 LCSP. pdf
084/2018 091/2018 27/09/2018 Inadmite Subministración Pregos Falta de acreditación da representación da persoa que comparece na interposición do recurso e do obxecto social da empresa para a súa lexitimación, tras ofrecemento de emenda. Interposición extemporánea do recurso especial. pdf
085/2018 092/2018 01/10/2018 Inadmite Servizos Acordo da mesa Recurso contra acto non susceptible de impugnación de conformidade co disposto no artigo 44 LCSP. pdf
086/2018 093/2018 01/10/2018 Inadmite Subministración Pregos Falta de acreditación da representación da persoa que comparece na interposición do recurso e do obxecto social da empresa para a súa lexitimación, tras ofrecemento de emenda. Interposición extemporánea do recurso especial. pdf
087/2018 094/2018 08/10/2018 Estima Subministración Exclusión Oferta presentada en oficina de rexistro baseándose en anuncio da contratación. Admisión. De quererse establecer un único rexistro a estes efectos debía facerse constar expresamente non só nos pregos, senón tamén no anuncio de licitación, e dunha forma clara. pdf
088/2018 096/2018 10/10/2018 Inadmite Servizos Pregos O órgano de contratación admite erro non emendable padecido nos pregos e dita resolución de desistencia da licitación. Carencia sobrevida do obxecto do recurso. pdf
089/2018 101/2018 10/10/2018 Inadmite Subministración Resolución previa TACGal Non cabe interpoñer recurso extraordinario de revisión contra a resolución do TACGal, só cabe recurso contencioso, art. 59 LCSP. pdf
090/2018 102/2018 15/10/2018 Inadmite Servizos Pregos Licitación suxeita á Lei 31/2007. Interposición extemporánea da reclamación contra os pregos. pdf
091/2018 95/2018 19/10/2018 Estima Concesión de servizo Adxudicación Debeu concederse a posibilidade de aclarar a oferta. Retroacción do procedemento para emendar o medio de acreditación dun criterio automático. pdf
092/2018 100/2018 19/10/2018 Desestima Subministración Exclusión Falta de dilixencia na elaboración da oferta. Adiantar no sobre B información do sobre C. Incumprimento do PPT. A interposición do recurso especial non é momento de achegar documentos propios da oferta. pdf
093/2018 105/2018 19/10/2018 Desestima Concesión de servizo Adxudicación Non se está perante unha posibilidade de aclarar a oferta presentada, senón dun intento de modificala. Improcedencia. pdf
094/2018 103/2018 22/10/2018 Desestima Servizos Adxudicación Correcta avaliación das ofertas. pdf
095/2018 108/2018 22/10/2018 Inadmite Subministración Exclusión O valor estimado da subministración non acada o limiar susceptible de recurso especial. pdf
096/2018 99/2018 25/10/2018 Estima Concesión de servizo Adxudicación Nas ofertas anormais debe seguirse o procedemento previsto no art. 149 LCSP. Ausencia de decisión do órgano de contratación. Anulación e retroacción do procedemento. pdf
097/2018 106/2018 25/10/2018 Desestima Subministración Exclusión Na información do recurso especial procede indicar a posibilidade de presentación no TACGal. A oferta non cumpre as condicións técnicas previstas nos pregos. Exclusión procedente. pdf
098/2018 97/2018 e 98/2018 29/10/2018 Desestima Subministración Adxudicación Doutrina sobre a exclusión por incumprimento dos pregos. Análise da configuración da concreta licitación e do seu entendemento polos licitadores. Improcedencia de exclusión da oferta da adxudicataria. pdf
099/2018 104/2018 2/11/2018 Estima Servizos Ampliación do prazo para ofertas Réxime de modificación dos pregos. Nulidade da ampliación do prazo de presentación de ofertas que se atopa vencido. pdf
100/2018 107/2018 2/11/2018 Estima parcialmente Servizos Adxudicación A licitadora aportou na súa oferta os elementos necesarios para a súa valoración, se ben acreditados de xeito incorrecto, polo que unha posible emenda dese defecto formal non suporía a modificación da súa oferta. pdf
101/2018 109/2018 8/11/2018 Inadmite Servizos Pregos Desistencia da licitación. Carencia sobrevida do obxecto. pdf
102/2018 111/2018 8/11/2018 Desestima Subministración Exclusión Non é admisible nin unha ampliación do prazo, nin unha emenda do xa emendado. Exclusión procedente. pdf
103/2018 115/2018 13/11/2018 Inadmite Subministración Adxudicación O valor estimado da subministración non acada o limiar susceptible de recurso especial. pdf
104/2018 112/2018 15/11/2018 Desestima Servizos Exclusión Licitación electrónica. Dobre presentación da oferta na Plataforma. Non se traslada erro ou mal funcionamento da mesma. Non é óbice a alegación de que ambas presentacións eran iguais. Exclusión procedente. pdf
105/2018 113/2018 15/11/2018 Desestima Subministración Adxudicación Recurso contra adxudicación por parte do licitador competidor tras resolución de admisión da oferta do adxudicatario. Inexistencia no caso do carácter preclusivo da impugnación contra a admisión. Admisión do recurso contra a adxudicación. A adxudicataria xustificou suficientemente a viabilidade da súa oferta no procedemento por anormalmente baixa. pdf
106/2018 116/2018 21/11/2018 Desestima Servizos Adxudicación A oferta adxudicataria axústase aos pregos. pdf
107/2018 126 e 127/2018 23/11/2018 Inadmite Subministración Adxudicación Falta de lexitimación contra adxudicación xa que non participou na licitación dos lotes impugnados. pdf
108/2018 128/2018 23/11/2018 Aceptar a desistencia Subministración Acto de trámite non cualificado Desistencia expresa do recorrente. Procede aceptar a desistencia e declarar concluído o procedemento. pdf
109/2018 130/2018 23/11/2018 Inadmite Servizos Acto de trámite non cualificado O principio pro actione non pode levar a obviar que determinadas cargas son exclusivas do impugnante, como é a claridade no impugnado, ou a coherencia entre o formalmente designado como acto recorrido e ao que se refire o relato e alegacións do texto do recurso. Inadmisión por insuficiente valor estimado no contrato e por impugnar acto de trámite non cualificado (informe de avaliación). pdf
110/2018 118/2018 27/11/2018 Desestima Subministración Exclusión Non cabe unha esaxerada interpretación do sentido propio das palabras dos pregos ata o punto de argumentar unha posible escuridade que non é tal. A oferta do recorrente non se axusta aos pregos. Inexistencia de escuridade. Discrecionalidade técnica. Exclusión procedente. pdf
111/2018 110 e 120/2018 29/11/2018 Inadmitir e desestimar Servizos Acto de trámite non cualificado Debe interpretarse o artigo 44.2.b) LCSP 9/2017, no sentido de que é impugnable o resolto polas mesas de contratación cando son estas as que acordan a exclusión, non cando ese acordo recae noutra instancia decisoria e a mesa só traslada unha proposta. Ante unha mera proposta de exclusión da mesa, é a impugnación do acordo do órgano de contratación que a decide a que abrirá o recurso especial. En todo caso, estaba xustificada a exclusión da oferta anormal. pdf
112/2018 114/2018 30/11/2018 Estima parcialmente Servizos Adxudicación Lexitimación do excluído para impugnar a adxudicación, derivada da interposición dun recurso contencioso contra aquela exclusión. Cabía variar a listaxe nominal de pilotos sempre que cumpran as esixencias dos pregos. pdf
113/2018 117/2018 30/11/2018 Estima Servizos Adxudicación O documento da oferta do adxudicatario excedía do número de follas establecidas no prego. Principio de proporcionalidade na cuestión. Exceso cualificado con afectación no caso á igualdade. Necesidade de excluír ao adxudicatario. pdf
114/2018 119 e 122/2018 30/11/2018 Estima parcialmente Servizos Adxudicación Acceso á oferta do adxudicatario. O Concello non procedeu á necesaria análise da documentación das ofertas, e restrinxiu o acceso baseado case exclusivamente na propia declaración da adxudicataria. Retroacción aos efectos de que o órgano de contratación permita o acceso aos recorrentes á documentación solicitada, con excepción daquelas partes que, de modo concreto e suficientemente razoado, declare confidenciais. pdf
115/2018 121/2018 30/11/2018 Estima Servizos Exclusión A cita da matrícula do vehículo no sobre A non era, neste caso, anticipación de información da súa antigüidade, do sobre B. Exclusión improcedente. Anulación da exclusión. pdf
116/2018 123 e 124/2018 30/11/2018 Estima Servizos Exclusión A cita da matrícula do vehículo no sobre A non era, neste caso, anticipación de información da súa antigüidade, do sobre B. Exclusións improcedentes. Anulación das exclusións. pdf
117/2018 136/2018 30/11/2018 Inadmite Servizos Pregos Desistencia do órgano de contratación por erro non emendable nos pregos. Carencia sobrevida do obxecto do recurso. pdf
118/2018 125/2018 04/12/2018 Estima Obras Adxudicación Motivación insuficiente. Procedeuse á apertura da oferta económica, non se pode efectuar nova avaliación dos criterios sometidos a xuízo de valor. Anulación da totalidade da licitación. pdf
119/2018 129/2018 04/12/2018 Desestima Concesión de servizos Exclusión Se un licitador ao configurar a súa oferta técnica ofrece un determinado número de persoal a adscribir ao contrato obxecto da concesión, ese persoal debe ter un reflexo económico. pdf
120/2018 131/2018 04/12/2018 Desestima Concesión de servizos Adxudicación Valoración das melloras. Discrecionalidade técnica. pdf
121/2018 132/2018 05/12/2018 Desestima Subministración Adxudicación Ao tratarse de aspectos que se avalían con criterios estritamente técnicos, o Tribunal non pode corrixilos aplicando criterios xurídicos. pdf
122/2018 133/2018 05/12/2018 Estima parcialmente Mixto Anuncio e prego Prestación principal nos contratos mixtos para o seu réxime normativo. Nulidade da solvencia técnica esixida. pdf
123/2018 134 e 135/2018 13/12/2018 Estima Concesión de servizos Adxudicación Oferta anormalmente baixa. O recorrente xustificara a viabilidade da súa oferta. Anulación. pdf
124/2018 137/2018 13/12/2018 Estima Servizos Acto de trámite cualificado A licitadora achegou ante o órgano de contratación na súa oferta os elementos necesarios para a súa avaliación, se ben acreditados de xeito formalmente incorrecto segundo a mesa de contratación, polo que cabía unha posible emenda. Anulación da exclusión. pdf
125/2018 138/2018 13/12/2018 Inadmite Servizos Adxudicación A recorrente foi a terceira clasificada, e o recurso presentado diríxese exclusivamente contra a oferta finalmente adxudicataria, sen realizar ningunha consideración sobre a segunda clasificada. pdf
126/2018 141/2018 13/12/2018 Inadmite Servizos Acto de trámite non cualificado É impugnable o resolto polas mesas de contratación cando son estas as que acordan a exclusión, non cando ese acordo recae noutra instancia decisoria e a mesa só traslada unha proposta. pdf
127/2018 142/2018 13/12/2018 Inadmite Servizos Pregos Falta de lexitimación. Non cabe unha mera acción de defensa da legalidade, e non se aporta a vinculación entre a posición xurídica do recorrente e a actuación impugnada, tendo en conta a súa non participación nesta licitación. pdf
128/2018 143/2018 17/12/2018 Desestima Servizos Adxudicación Non se argumentan, nin comproba polo TACGal, erros ou incongruencias manifestas na puntuación concedida respecto ás explicacións contidas no informe, nin de estas con relación ao contido dos pregos, máis alá da propia discrepancia do recorrente. Discrecionalidade técnica. pdf
129/2018 146/2018 17/12/2018 Inadmite Servizos Acto de trámite non cualificado O resolto pola mesa de contratación, no sentido de propoñer a adxudicación , non é de por si un acto que produza indefensión ou prexuízo irreparable aos dereitos e intereses lexítimos, pois é só unha proposta que require dunha ulterior decisión do órgano de contratación. pdf
130/2018 150/2018 17/12/2018 Inadmite Servizos Pregos Recoñecemento polo órgano de contratación das pretensións do recurso, que produce a desaparición do seu obxecto. pdf
131/2018 140 e 144 acumulados/2018 20/12/2018 Estima Subministración Exclusión O TACGal xa se pronunciou en numerosas ocasións contrario a un excesivo formalismo na licitación pública evitando, na medida do posible, excluír a licitadores por cuestiones formais, respectando, á súa vez, os principios de igualdade de trato aos candidatos e transparencia no procedemento. A prohibición de alteración da oferta xa formulada supón unha defensa do principio de igualdade entre os licitadores, evitando estrataxemas irregulares que prexudiquen aos restantes participantes na licitación. No caso non se observa vulneración desa igualdade. pdf
132/2018 145 e 149 acumulados/2018 20/12/2018 Desestima Concurso de ideas con premios ou pagamentos Exclusión Admisión do recurso especial. Exceso de megabytes nas propostas excluídas. Previsión nos pregos. Proporcionalidade na cuestión. Exclusión procedente. pdf
133/2018 139/2018 27/12/2018 Estima Servizos Pregos Admisión do recurso especial contra pregos, de quen presentou a oferta á licitación. A existencia da obriga para a nova empresa adxudicataria de proceder á subrogación deriva do establecido no convenio colectivo, sendo o nacemento desa obriga independente do concreto procedemento administrativo seguido para a precedente adxudicación. Falta de información polo órgano de contratación sobre as condicións da subrogación. Incumprimento do artigo 130 da LCSP. Retroacción do procedemento ao momento anterior a aprobación dos pregos. pdf
001/2019 147 e 152 acumulados/2018 03/01/2019 Estima Servizos Adxudicación Exclusión das empresas por ofertar prezos unitarios por enriba dos fixados na licitación. A actuación do órgano de contratación excedeu dunha mera interpretación das ofertas dos licitadores, procedendo a unha modificación das proposicións. pdf
002/2019 148/2018 03/01/2019 Desestima Subministración Adxudicación Discrecionalidade técnica. Ao tratarse de aspectos que se avalían con criterios estritamente técnicos, o TACGal non pode corrixilos aplicando criterios xurídicos, sen prexuízo de que poidan ser obxecto de análise cuestións formais da valoración, como as normas de competencia ou de procedemento, por exemplo, ou a análise de se na valoración se aplicaron criterios arbitrarios ou discriminatorios, ou omisións ou erros materiais ao efectuala. Fóra destes aspectos, o Tribunal debe respectar os resultados de devandita valoración. pdf
003/2019 151/2018 03/01/2019 Desestima Servizos Exclusión A oferta carece de un dos requisitos esixidos, polo que procede a súa exclusión. Non estamos perante un mero defecto formal na proposición do licitador que caiba ser formalmente emendado sen afectación aos principios de igualdade e de inmutabilidade da oferta, senón no suposto onde a oferta, tal como foi presentada, carece dun dos requisitos esixidos. pdf
004/2019 153/2018 03/01/2019 Inadmite Servizos Pregos Dies a quo para recorrer os pregos. O artigo 50.1.b) expresa que é dende o día seguinte ao que se publicara o anuncio de licitación no perfil do contratante, sempre que se indicara o acceso aos pregos. Interposición extemporánea do recurso. pdf
005/2019 154/2018 14/01/2019 Desestima Servizos Adxudicación Acceso ao expediente. O recorrente limitou ante o órgano de contratación a súa petición de acceso a aspectos concretos da documentación, polo que non cabería xa ampliar neste momento ese acceso a aspectos diferentes dos solicitados previamente. A exclusión dun licitador pola inclusión indebida de documentación en sobre distinto ao que lle correspondería non é un criterio absoluto. A adxudicataria non anticipou información avaliable como criterio automático. pdf
006/2019 155/2018 14/01/2019 Desestima Subministración Exclusión A recorrente non acadou a puntuación mínima no lote ofertado, polo que procede a súa exclusión. Exclusión conforme a pregos. pdf
007/2019 157/2018 14/01/2019 Inadmite Servizos Pregos Falta de lexitimación da agrupación política. Mera defensa da legalidade. pdf
008/2019 159/2018 14/01/2019 Inadmite Servizos Pregos Non consta que a totalidade dos integrantes do grupo municipal votasen en contra do acto recorrido. Falta de lexitimación do grupo municipal. pdf
009/2019 160/2018 14/01/2019 Estima Servizos Adxudicación Emenda na solvencia técnica e profesional segundo art. 150 LCSP. Anulación do acordo de adxudicación con retroacción do procedemento. pdf
010/2019 161/2018 14/01/2019 Estima Servizos Pregos O órgano de contratación ten o deber de desglosar o orzamento da licitación segundo art.100 LCSP. Anulación. pdf
011/2019 001/2019 14/01/2019 Estima Concurso de ideas Pregos Incongruencia entre bases da convocatoria. A lexislación aplicable non impide a participación de enxeñeiros civís. Anulación. pdf
012/2019 003 e 005 acumulados/2019 16/01/2019 Estima Servizos Adxudicación Anulación da adxudicación. Vulneración do principio de proposición independente. Exclusión das ofertas vulneradoras de tal principio. pdf
013/2019 004/2019 18/01/2019 Inadmite Servizos Acto de trámite non cualificado O acordo do órgano de contratación se sitúa no momento procedimental previsto no artigo 150.2 da LCSP, é dicir, con carácter previo á adxudicación. Inadmisión. pdf
014/2019 008/2019 18/01/2019 Estima Servizos Pregos O órgano de contratación ten o deber de desglosar o orzamento da licitación segundo art.100 LCSP. Anulación. pdf
015/2019 009/2019 18/01/2019 Estima Servizos Pregos O órgano de contratación ten o deber de desglosar o orzamento da licitación segundo art.100 LCSP. Anulación. pdf
016/2019 011/2019 18/01/2019 Inadmite Concurso de ideas con intervención de xurado Fallo do concurso Participante excluído. Exclusión impugnada e confirmada por este TACGal sen impugnación ulterior. Inexistencia de lexitimación. pdf
017/2019 158/2018 24/01/2019 Desestima Subministración Exclusión A oferta do recorrente non acadou a puntuación establecida como mínima para continuar na contratación. Exclusión procedente. pdf
018/2019 006/2019 24/01/2019 Desestima Subministración Exclusión A oferta presentada contaba cunha enquisa técnica, aportada e cumprimentada pola recorrente, onde esta sinalou características incompatibles co prego técnico, polo que sendo a correcta configuración da proposición a súa responsabilidade, procedía a exclusión decretada sen que o recurso especial e o que nel se aporte se poida transformar nun trámite para modificar a oferta cumprimentada e presentada por este licitador. pdf
019/2019 010/2019 28/01/2019 Inadmite Servizos Non susceptible recurso especial Inadmisión. O recurso especial pivota principalmente sobre unha concepción precontractual do mesmo, previo á formalización do contrato, con só excepcións moi concretas. pdf
020/2019 012/2019 28/01/2019 Estima Servizos Pregos Incumprimento do art. 100.2 LCSP para xustificación do cálculo do orzamento de licitación. Nulidade parcial do PCAP. Retroacción a momento anterior á aprobación dos pregos. pdf
021/2019 023/2019 28/01/2019 Estima parcialmente Servizos Pregos Falta de proporcionalidade nos criterios de solvencia. Esixencia de servizos prestados a concellos co dobre de poboación do contratante. Anulación desta previsión. pdf
022/2019 024/2019 28/01/2019 Inadmite Contrato privado Non susceptible recurso especial Inadmisión. Non é un contrato administrativo como exixe o artigo 44.1 LCSP. pdf
023/2019 156/2018 e 13/2019 30/01/2019 Desestima Subministración Acto de trámite cualificado Contratación electrónica. Os licitadores non incorporaron certa documentación esixida, senón unha remisión a enlaces externos. Non é admisible. Incumprimento pregos. Non está garantida a súa inmutabilidade. Exclusións procedentes. pdf
024/2019 14/2019 30/01/2019 Desestima Servizos Adxudicación Pregos consentidos e non impugnados sobre a operatividade dos criterios de adxudicación. Non escuridade. Nos pregos os criterios automáticos superaban aos de xuízo de valor. Innecesariedade comité de expertos. Discrecionalidade técnica na avaliación de criterios. Motivación suficiente da avaliación efectuada. pdf
025/2019 20/2019 30/01/2019 Desestima Servizos Pregos Expresión “equivalente” na referencia ás titulacións nos pregos. O órgano de contratación recoñece que a titulación de xeólogos resulta incluída e poden formar parte do equipo técnico. pdf
026/2019 22/2019 30/01/2019 Inadmite Concesión servizo Acto de trámite non cualificado A proposta de adxudicación da mesa é un acto de trámite non cualificado. Impúgnase un acto non susceptible de recurso. Inadmisión art. 55.c LCSP. pdf
027/2019 15/2019 01/02/2019 Desestima Subministración Exclusión A oferta non se axusta ao PPT. Pretensión de modificar a oferta, en vía de recurso, con nova documentación. Exclusión procedente. pdf
028/2019 25/2019 01/02/2019 Desestima Servizos Pregos Inexistencia de dúbida na forma de puntuación das ofertas. pdf
029/2019 28/2019 01/02/2019 Desestima Servizos Pregos Expresión “equivalente” na referencia ás titulacións nos pregos. Admitida polo órgano de contratación a pretensión do recorrente, para que se inclúa a titulación de enxeñería de camiños, canais e portos entre as exixidas aos licitadores. pdf
030/2019 18/2019 04/02/2019 Inadmite Servizos Pregos A organización sindical recorrente carece, neste caso, de lexitimación para impugnar a porcentaxe dos criterios relacionados coa calidade, artigo 145.4 LCSP. Inadmisión. pdf
031/2019 19/2019 04/02/2019 Desestima Subministración Exclusión A oferta do recorrente incumpre o requirido nos PPT. Exclusión procedente. pdf
032/2019 2 e 7 acumulados/2019 07/02/2019 Estima Servizos Adxudicación Subcriterios. Atribución non xustificada de puntuacións. Imposibilidade de nova avaliación de criterios sometidos a xuízo de valor con todos os sobres abertos. Nulidade da adxudicación e da licitación. pdf
033/2019 16/2019 07/02/2019 Desestima Subministración Exclusión A oferta do recorrente incumpre o requirido nos pregos. A correcta configuración da oferta é responsabilidade do licitador. Se na proposición do licitador aparecen datos concretos de incumprimento do esixido, non cabe defender a validez da mesma en base a mencións xenéricas de axuste. Exclusión procedente. pdf
034/2019 17/2019 07/02/2019 Desestima Servizos Adxudicación Innecesariedade de comité de expertos. Emisión de informes de valoración por quen participara na redacción da documentación técnica. Composición da mesa de contratación. Atribución razoada de puntuacións. Discrecionalidade técnica. pdf
035/2019 32/2019 07/02/2019 Inadmite Subministración Acto non susceptible de recurso especial Impugnación de prórroga polo actual adxudicatario do contrato. O acto impugnado non é susceptible de recurso especial. pdf
036/2019 21/2019 11/02/2019 Inadmite Servizos Pregos Interposición extemporánea do recurso. Presentación telemática do recurso. Aplícase o precepto específico de cómputo de prazos nos rexistros electrónicos, art. 31.3 Lei 39/2015. Rexe unicamente o calendario de días inhábiles exposto na sede electrónica da Xunta de Galicia. pdf
037/2019 29 e 31 acumulados/2019 11/02/2019 Estima parcialmente Servizos Pregos Orzamento da contratación. O feito de que a memoria económica non fora obxecto da mesma publicidade que os pregos da licitación impide entender a actuación como válida. Lexitimación sindicatos. Anulación dun criterio de adxudicación con incidencia para os traballadores na execución contractual. pdf
038/2019 38/2019 12/02/2019 Inadmite Servizos Adxudicación A recorrente foi a terceira clasificación na puntuación final. Inexistencia de beneficio coa eventual estimación do recurso que só impugna a oferta adxudicataria. pdf
039/2019 33/2019 14/02/2019 Desestima Servizos Exclusión A recorrente inseriu a listaxe de cursos de formación no sobre B, anticipando unha información que debía estar no sobre C. Vulneración do secreto da oferta que pode influír na valoración. Exclusión procedente. pdf
040/2019 35/2019 14/02/2019 Estima Servizos Pregos Orzamento da licitación. Insuficiente cálculo de persoal necesario para prestar o servizo. Forma de presentación das ofertas. Anulación da licitación. pdf
041/2019 36/2019 14/02/2019 Inadmite Concesión de servizos Pregos Natureza de concesión. Máis alá da xenérica alegación a que non existe risco operacional, non se mostran argumentos que permitan desvirtuar a discrecionalidade técnica que lle corresponde ao órgano de contratación á hora de configurar os termos da licitación. O valor estimado da concesión de servizo non acada o limiar previsto para que as concesións accedan ao recurso especial. Interposición extemporánea. pdf
042/2019 26 e 37 acumulados/2019 18/02/2019 Estimar e inadmitir Subministración Exclusión e adxudicación A xustificación da oferta anormal inclúe unha desagregación dos custos e beneficios do contrato sen que exista xustificación do órgano de contratación que determine a inviabilidade da oferta. Documentación cualificada de incompleta polo órgano de contratación, sen argumentos suficientes. A inadmisión do recurso 37/2019 prodúcese sobrevidamente, por falta de obxecto. pdf
043/2019 27/2019 18/02/2019 Desestima Servizos Adxudicación A lexitimación do recorrente é porque un licitador participante nun procedemento de contratación pode impugnar a adxudicación agás que estea definitivamente excluído, condición que, en base a Sentenzas do TXUE, non aparece en quen efectivamente ten impugnada esa exclusión cando recorre a adxudicación, tendo en conta que recorre contra a adxudicación dun competidor que era aquí o único outro licitador que concorría. A situación non sería a mesma entón se esa exclusión non estivera recorrida nese intre. Os precontratos constitúen proba suficiente para acreditar a dispoñibilidade efectiva de medios persoais. pdf
044/2019 30/2019 18/02/2019 Desestima Subministración Exclusión A oferta do recorrente non cumpre o PPT. O recurso especial non se pode transformar nun trámite para modificar a súa oferta. Exclusión procedente. pdf
045/2019 34/2019 19/02/2019 Desestima Subministración Exclusión Emenda insuficiente do DEUC respecto da solvencia técnica exixida no PCAP. Non proceden máis posibilidades de emenda. En vía de recurso especial non se acepta completar os defectos da oferta. É responsabilidade do recorrente a axeitada configuración da súa proposta. Exclusión procedente. pdf
046/2019 48/2019 21/02/2019 Inadmite Servizos Exclusión O valor estimado da licitación non acada o limiar mínimo susceptible de recurso. pdf
047/2019 42/2019 27/02/2019 Estima parcialmente Servizos Adxudicación Análise insuficiente da viabilidade da oferta adxudicataria impugnada, anormalmente baixa. Nulidade da adxudicación e retroacción do procedemento para nova análise da xustificación desa oferta. pdf
048/2019 44/2019 27/02/2019 Desestima Servizos Exclusión A oferta supera o número máximo de páxinas sinaladas nos pregos. As regras de extensión da documentación hai que compaxinalas co principio de proporcionalidade en relación ao resto dos principios da contratación, pero sen que isto implique que unha determinación deste tipo non sexa, de por si, relevante. Así, sempre é importante atender ao caso concreto, se ben debemos apuntar que os requisitos de extensión teñen potencialidade de afectación á igualdade de trato dos licitadores, pois os que se acolleron ao que poñían os pregos deberon axustar a súa proposición a esas limitacións, de forma que se non os houbera posiblemente poderían darlle outro contido ás mesmas. Exclusión procedente. pdf
049/2019 39 e 41 acumulados/2019 28/02/2019 Estima Servizos Adxudicación Operatividade dun criterio sometido a avaliación automática. Anulación da adxudicación e retroacción do procedemento para a aplicación de tal criterio. pdf
050/2019 50/2019 04/03/2019 Estima parcial Servizos Pregos Incumprimento das obrigas previstas nos artigos 100 e 101 LCSP, sobre o orzamento da licitación. pdf
051/2019 40/2019 11/03/2019 Desestima Servizos Adxudicación A recorrente tivo acceso ás partes esenciais da oferta, respectando a confidencialidade. Non se aprecia que exista unha exclusión pola imposibilidade de cumprir os pregos. Valoración axustada a dereito. pdf
052/2019 43/2019 11/03/2019 Estima parcial Servizos Exclusión Oferta anormal ou desproporcionada. Especificidades no prego en cuestión. Retroacción para que se efectúe requirimento con claridade respecto da viabilidade da oferta do recorrente. pdf
053/2019 55/2019 11/03/2019 Desestima Subministración Exclusión Contratación electrónica. O recorrente non xuntou a documentación establecida nos pregos. Non constan impedimentos técnicos. pdf
054/2019 46/2019 13/03/2019 Desestima Subministración Exclusión A oferta do recorrente non cumpre o PPT. O recurso especial non se pode transformar nun trámite para modificar a súa oferta. pdf
055/2019 45/2019 15/03/2019 Desestima Subministración Exclusión O recorrente directamente introduciu no seu sobre B o certificado a valorar no sobre C. Creba do segredo das proposicións no proceso de valoración. pdf
056/2019 47/2019 15/03/2019 Desestima Subministración Exclusión A oferta do recorrente non cumpre o PPT. pdf
057/2019 49/2019 15/03/2019 Estima parcialmente Subministración Exclusión Erro relevante na notificación da exclusión. Retroacción do procedemento para que se analice se o lote ofertado se axusta ao exixido no PPT, se acorde o que proceda e se notifique oportunamente, con conservación dos trámites non afectados. pdf
058/2019 51 e 54 acumulados/2019 15/03/2019 Desestima Subministración Adxudicación Tratándose de criterios de aplicación automática, o único que procede é a aplicación directa da fórmula prevista, sen que se poidan introducir criterios técnicos que desvirtúen o previsto nos pregos da licitación. pdf
059/2019 52/2019 15/03/2019 Estima parcialmente Servizos Pregos O órgano de contratación incumpre a obriga do artigo 100.2 LCSP, sobre o orzamento da licitación. Cúmprese coa porcentaxe mínima de criterios relativos á calidade, ex art. 145.4.2º. pdf
060/2019 53/2019 20/03/2019 Desestima Concesión de servizo Adxudicación Subcriterios. Non afastamento dos pregos na valoración. pdf
061/2019 61/2019 20/03/2019 Inadmite Servizos Acto non recorrible A incoacción dun procedemento para imposición de penalidades contractuais non é susceptible de impugnación mediante recurso especial. pdf
062/2019 63/2019 20/03/2019 Inadmite Subministración Acto non recorrible A clasificación de ofertas e o informe técnico de valoración non son susceptibles de recurso especial, art. 44.2.b. pdf
063/2019 65/2019 22/03/2019 Inadmite Subministración Pregos Non cabe unha acción baseada no mero interese da legalidade. Falta de lexitimación. pdf
064/2019 56/2019 25/03/2019 Estima parcialmente Servizos Adxudicación Suposto de lexitimación para impugnar simultaneamente a adxudicación e a exclusión. Inexistencia de risco operacional. Falta de motivación na avaliación. pdf
065/2019 57/2019 25/03/2019 Desestima Subministración Exclusión A oferta do recorrente non se axusta ao PPT. A correcta configuración da oferta é responsabilidade do licitador sen que o recurso especial se poida transformar nun trámite para modificar ou cumprimentar a oferta presentada. pdf
066/2019 58/2019 25/03/2019 Inadmite Servizo Desistencia da licitación A UTE recorrente non foi licitadora polo que carece de lexitimación, art. 55.b LCSP. Que unha empresa integrante desa UTE sexa licitadora non lle traslada lexitimación para interpoñer o recurso. Os erros padecidos nos pregos e apreciados polo órgano de contratación son motivo da desistencia da licitación. pdf
067/2019 59/2019 28/03/2019 Estima Subministración Pregos As mencións xenéricas nos PCAP impiden a un licitador dilixente coñecer aspectos relevantes a avaliar polo órgano de contratación, deixando a este un excesivo marxe de distribución da puntuación que impediría o posterior control. Vulneración dos principios de transparencia e de igualdade. pdf
068/2019 66/2019 28/03/2019 Desestima Servizos Adxudicación A executividade das resolución dos Tribunais de recursos contractuais. pdf
069/2019 70/2019 28/03/2019 Inadmite Subministración Pregos Desistencia da contratación por detectar erro non emendable. Carencia sobrevida do obxecto do recurso. pdf
070/2019 62/2019 28/03/2019 Inadmite Mixto Exclusión A recorrente non emendou a acreditación do poder para interpoñer recursos en nome da entidade mercantil. En obiter dicta, a licitadora non ten clasificación respecto dos lotes aos que concorre. Exclusión procedente. Prego lex contractus. Imposibilidade de renunciar ao lote 2 porque constitúe unha retirada de proposicións non admitida pola LCSP. pdf
071/2019 71/2019 29/03/2019 Estima Servizos Pregos O órgano de contratación incumpre a obriga de desagregación dos orzamentos da licitación, ex art. 100 LCSP. Nulidade da cláusula 4 do PCAP respecto do orzamento e valor estimado. pdf
072/2019 72 e 73 acumulados/2019 29/03/2019 Estima Servizos Pregos O orzamento do contrato debe configurarse segundo os arts. 100 e 101 LCSP. Nulidade de cláusula 3 do PCAP. pdf
073/2019 67/2019 01/04/2019 Estima parcialmente Servizos Pregos Criterios no PCAP que implican arraigo territorial. Vulneración da libre competencia. Estimación deste motivo. Por outra parte, o órgano de contratación xustifica a non división en lotes. pdf
074/2019 69/2019 01/04/2019 Estima Servizos Exclusión Oferta considerada desproporcionada. A viabilidade da oferta debe apreciarse globalmente respecto ao conxunto da prestación. Nulidade da exclusión. Retroacción da licitación ao momento anterior á exclusión, con nova valoración de ofertas, incluíndo á recorrente e nova proposta de adxudicación á mellor clasificada. Conservación de actos. pdf
075/2019 76/2019 01/04/2019 Inadmite Servizos Acto non impugnable Notificación da comunicación da selección da mellor oferta. Non se ofrece recurso especial. Acto non impugnable ex art. 55.c LCSP. pdf
076/2019 64/2019 04/04/2019 Desestima Subministración Adxudicación A oferta adxudicataria cumpre os requisitos exixidos nos pregos da contratación. pdf
077/2019 60/2019 08/04/2019 Desestima Concesión de servizos Adxudicación Confirmación da oferta adxudicataria. pdf
078/2019 68/2019 08/04/2019 Estima Servizos Pregos Cláusula social como criterio de adxudicación. Anulación na configuración plasmada nos pregos. pdf
079/2019 74/2019 10/04/2019 Desestima Servizos Adxudicación Discrecionalidade técnica. Motivación da adxudicación. pdf
080/2019 75 e 77 acumulados/2019 10/04/2019 Estima Mixto Exclusión Contrato mixto con prestación principal de obras. Tanto a interpretación literal e conxunta dos documentos da licitación como a propia aplicación da lexislación contractual determinan que a clasificación achegada polos recorrentes sexa medio suficiente para acreditar a súa solvencia para esta licitación tal e como sinala o artigo 77 da LCSP, sen que deban achegar maior documentación ao respecto. pdf
081/2019 85/2019 10/04/2019 Desestima Servizos Pregos Non se pode admitir ao recorrente, que xa recorrera estes pregos desta licitación, que impugne agora cláusulas que xa existían nos previos pregos. Solvencia técnica referenciada a servizos en poboacións de 8.000 habitantes. Resulta procedente cando o concello contratante ten esa poboación ou superior. pdf
082/2019 78/2019 12/04/2019 Estima Servizos Adxudicación Anticipación de información no sobre B respecto do sobre C. Anulación da adxudicación con retroacción para exclusión da oferta adxudicataria, con nova adxudicación que corresponda. pdf
083/2019 79/2019 12/04/2019 Desestima Subministración Exclusión Tras emenda aberta ao licitador respecto á súa declaración de solvencia técnica, a documental que achegou non era suficiente. Exclusión procedente. pdf
084/2019 80/2019 12/04/2019 Estima Servizos Pregos Os pregos incumpren as obrigas dos arts. 100 e 101 LCSP. pdf
085/2019 82 e 83 acumulados/2019 15/04/2019 Estima Servizos Pregos Incorrecta configuración da exixencia de solvencia a partires da presentación de certificados de acreditación do cumprimento de normas de calidade. Acumulación de solvencia en UTE: proporcionalidade e solvencia mínima. pdf
086/2019 90/2019 26/04/2019 Desestima Subministración Exclusión Anticipación no sobre B de información propia do sobre C. Exclusión procedente. pdf
087/2019 81/2019 24/04/2019 Estima parcial Servizos Pregos A referencia do órgano de contratación de que a oferta do recorrente incumpría o convenio colectivo de aplicación non era invocable para unha oferta non identificada en presunción de anormalidade en base ao fixado nos pregos. pdf
088/2019 87/2019 24/04/2019 Estima parcial Concesión de servizos Pregos A visita ás instalacións non podía ser obxecto de valoración cando non aparece entre os criterios de adxudicación. Nulidade da cláusula de revisión de prezos. pdf
089/2019 89/2019 24/04/2019 Estima parcialmente Servizos Adxudicación Insuficiente motivación na valoración. Retroacción do procedemento para que o órgano de contratación explicite debidamente a motivación da puntuación outorgada, sen variala, dando lugar a un novo acordo de adxudicación, con indicación dos recursos que caiban. pdf
090/2019 86/2019 26/04/2019 Desestima Subministración Exclusión A licitadora ten a carga da correcta presentación da súa proposición. Non se presentaron todos os sobres requiridos e o sucedido implicou que a totalidade da información que debía estar nun sobre independente, se introduciu xunto coa documentación referida a outro aspecto da proposición á que se accede antes. Inadmisión procedente. pdf
091/2019 84/2019 29/04/2019 Estima parcialmente Mixto de servizos e obras Pregos Diferente fixación do orzamento ante prestacións equivalentes para os dous lotes. Anulación no lote 1. pdf
092/2019 88/2019 29/04/2019 Estima parcialmente Servizos Pregos Recoñecemento polo órgano de contratación de defectos no orzamento e valor estimado. pdf
093/2019 95/2019 29/04/2019 Estima parcialmente Servizos Pregos O certificado medioambiental exixido nos pregos pode operar como condición de solvencia pero non valorarse como criterio de adxudicación. Anulación do dito criterio de adxudicación avaliable de forma automática. Forma de presentación das ofertas. pdf
094/2019 98/2019 29/04/2019 Inadmite Acordo marco Acto non recorrible A recorrente impugna a proposta da mesa dirixida ao órgano de contratación, que, neste caso, ten carácter de acto de trámite non decisorio e por iso, non impugnable. pdf
095/2019 91/2019 02/05/2019 Estima parcial Subministración Adxudicación Discrepancia na oferta da adxudicataria. A mesa debe solicitar aclaración dos exactos termos nos que se formulou esa oferta, sen que se poida modificar. Anulación da adxudicación e retroacción da licitación para abrir trámite de aclaración dos termos da oferta en relación co sistema de iluminación do produto ofertado. pdf
096/2019 92/2019 02/05/2019 Inadmite Concesión de servizos Pregos A executividade da resolución TACGal 88/2019, nun recurso anterior contra esta misma contratación, anulou os pregos e a propia licitación, co efecto inmediato de deixar sen obxecto outros recursos especiais, pola perda sobrevida do seu obxecto. pdf
097/2019 93/2019 02/05/2019 Inadmite Concesión de servizos Pregos A executividade da resolución TACGal 88/2019, nun recurso anterior contra esta mesma contratación, anulou os pregos e a propia licitación, co efecto inmediato de deixar sen obxecto outros recursos especiais, pola perda sobrevida do seu obxecto. pdf
098/2019 94/2019 02/05/2019 Inadmite Concesión de servizos Pregos A executividade da resolución TACGal 88/2019, nun recurso anterior contra esta mesma contratación, anulou os pregos e a propia licitación, co efecto inmediato de deixar sen obxecto outros recursos especiais, pola perda sobrevida do seu obxecto. pdf
099/2019 96/2019 02/05/2019 Desestima Servizos Exclusión Rexeitáronse as ofertas incursas en valores anormais segundo os criterios do prego en relación aos custos laborais. A carga de demostrar a viabilidade da súa oferta recae no licitador. Exclusión procedente. pdf
100/2019 100/2019 02/05/2019 Inadmite Servizos Anuncio e pregos Recurso non presentado en forma constando a advertencia do rexistro ao respecto. pdf
101/2019 103/2019 03/05/2019 Estima Subministración Pregos O criterio de adxudicación referido á porcentaxe de enerxía eléctrica de natureza renovable non está referida á licitación. Nulidade da cláusula correspondente no PCAP. pdf
102/2019 97/2019 06/05/2019 Estima Servizos Acto de trámite cualificado Nun procedemento aberto, ordinario e de presentación non electrónica cabe o envío da oferta polo Servizo de Correos cunha presentación que se axusta ao art. 80.4 do RD 1098/2001. pdf
103/2019 99/2019 06/05/2019 Estima Servizos Pregos O orzamento e o valor estimado da licitación non cumpren os arts. 100 e 102 LCSP. Non hai indicación, de forma desglosada e con desagregación de categoría profesional, dos custos laborais estimados a partir do convenio laboral de referencia. O prezo como criterio único de adxudicación nos contratos de servizos incumpre a prohibición do art. 149.3.g LCSP. pdf
104/2019 102/2019 09/05/2019 Estima Servizos Pregos Cálculo erróneo dos custos de persoal e outros. Anulación das cláusulas relativas ao orzamento e valor estimado da licitación. pdf
105/2019 108/2019 09/05/2019 Inadmite Subministración Pregos Desistencia do órgano de contratación. Carencia sobrevida do obxecto do recurso. pdf
106/2019 106/2019 14/05/2019 Estima Subministración Pregos Inexistencia de lotes non xustificada. pdf
107/2019 115/2019 14/05/2019 Estima parcial Servizos Pregos Cálculo erróneo dos orzamentos da contratación. Anulación das cláusulas relativas ao orzamento e valor estimado da licitación. pdf
108/2019 119/2019 14/05/2019 Inadmisión Servizos Exclusión O escrito destinado ao órgano de contratación e remitido por este ao TACGal, non pode ser conceptuado como recurso especial. Inadmisión como recurso. pdf
109/2019 105/2019 21/05/2019 Inadmite Servizos Acto de trámite non cualificado Non cabe admitir como recorrible a mesa de contratación referida polo recorrente como acto de admisión aos efectos de acceso ao recurso especial. pdf
110/2019 109/2019 21/05/2019 Desestima Servizos Adxudicación A exclusión das ofertas por incumprir as obrigas laborais é invocable das que se atopan en situación de anormalidade segundo o previsto nos pregos da licitación. pdf
111/2019 114/2019 21/05/2019 Inadmite Subministración Exclusión A contratación non acada o limiar susceptible de recurso. Inadmisión. pdf
112/2019 121/2019 21/05/2019 Desestima Servizos Pregos Falta de dilixencia exixible para sustentar a pretensión de invalidez dos pregos e con solicitude de medidas cautelares. Desestimación. Temeridade. MULTA. pdf
113/2019 122/2019 21/05/2019 Desestima Servizos Pregos Non división en lotes xustificada polo órgano de contratación. Xustificación da duración do contrato. pdf
114/2019 123/2019 21/05/2019 Inadmite Obras Anuncio e pregos Recurso contra 33 convocatorias de obras independentes. Licitacións independentes, que individualmente non acadan limiar de recurso. Inadmisión. pdf
115/2019 126/2019 21/05/2019 Inadmite Servizos Acto de trámite non cualificado Actuacións da mesa de contratación que non son recorribles. Acto non encadrable no art. 44.2.b LCSP. Carece de lexitimación para o lote 5, onde non presentou oferta. Inadmisión. pdf
116/2019 101, 104, 124 e 125 acumulados/2019 23/05/2019 Desestima Concesións de servizos Pregos Admisión do recurso especial para a concesión do servizo público de transporte. Risco operacional. Correcta información do persoal a subrogar. Xustificación axeitada do orzamento. pdf
117/2019 127/2019 23/05/2019 Desestima Servizos Pregos Titulacións académicas. Inexistencia de irregularidades nos pregos. pdf
118/2019 107, 112 e 117 acumulados/2019 27/05/2019 Estima parcial e desestima Servizos Anuncio e pregos Lexitimación de concelleiros. Motivación da non división en lotes e do prazo do contrato. Información suficiente da subrogación e do orzamento. Sobre a revisión de prezos: incumprimento do art. 9.7 RD 55/2017. Non consta o preceptivo informe a efectuar, pola Xunta Consultiva de contratación administrativa de Galicia, para esa revisión de prezos nin o trámite de información pública. pdf
119/2019 110, 113 e 120 acumulados/2019 27/05/2019 Estima parcialmente Servizos Adxudicación A mesa acordou a exclusión das ofertas incursas en anormalidade. Correspóndelle ao órgano de contratación acordar as exclusións. Retroacción do procedemento para que exista unha decisión do órgano de contratación respecto das ofertas anormalmente baixas. pdf
120/2019 111/2019 27/05/2019 Desestima Subministración Pregos Configuración do obxecto contractual. Discrecionalidade técnica. pdf
121/2019 118/2019 27/05/2019 Desestima Servizos Pregos Correcta configuración do orzamento. pdf
122/2019 116/2019 29/05/2019 Inadmite Servizos Pregos Carencia sobrevida do obxecto do contrato. pdf
123/2019 128/2019 29/05/2019 Estima Servizos Pregos Non consta nos pregos da licitación mención a convenio colectivo a aplicar, nin que polo tanto estableza a obriga da subrogación. Anulación da cláusula referente á subrogación do persoal. pdf
124/2019 132/2019 29/05/2019 Inadmite Mixto Pregos Desistencia do órgano de contratación. Carencia sobrevida do obxecto do recurso. pdf
125/2019 134/2019 29/05/2019 Inadmite Servizos Pregos O escrito presentado carece da natureza de recurso especial. pdf
126/2019 135/2019 29/05/2019 Inadmite Servizos Adxudicación Na interposición do recurso especial contra a adxudicación a esixencia establecida nesa DA 15ª a que o acto se publicase o mesmo día da notificación cúmprese igualmente para un caso no que esa publicación se produce en días anteriores. Nese caso, o prazo para o recurso especial comeza xa coa posta a disposición da notificación electrónica, non co acceso á mesma. pdf
127/2019 136/2019 29/05/2019 Inadmite Servizos Pregos Interposición extemporánea do recurso art. 55.d LCSP. Rectificación do anuncio da contratación, non abre novo prazo de recurso especial. pdf
128/2019 129/2019 04/06/2019 Desestima Servizos Adxudicación Inexistencia de erro ou arbitrariedade na valoración da oferta do recorrente. Presunción iuris tantum de certeza e acerto na valoración do órgano de contratación. pdf
129/2019 131/2019 04/06/2019 Desestima Subministración Adxudicación Discrecionalidade técnica. Os argumentos do recorrente non destrúen a presunción iuris tantum de certeza e acerto da valoración do órgano de contratación. Inexistencia de erro ou arbitrariedade. pdf
130/2019 137/2019 04/06/2019 Inadmite Subministración Pregos A licitación non acada o limiar de valor estimado para recurso especial. pdf
131/2019 130/2019 06/06/2019 Estima Subministración Adxudicación A oferta adxudicataria non se axusta aos pregos, lex contractus. Anulación da adxudicación e retroacción, con exclusión da oferta adxudicataria. pdf
132/2019 139/2019 06/06/2019 Desestima Servizos Adxudicación A oferta da adxudicataria era correcta. pdf
133/2019 144/2019 06/06/2019 Inadmite Servizos Pregos O sindicato carece de lexitimación cando invoca vulneración do art. 145.4 LCSP. Inadmisión. pdf
134/2019 145/2019 06/06/2019 Inadmite Servizos Pregos A desistencia do órgano de contratación, publicada no perfil, é anterior á interposición do recurso. Temeridade. MULTA. pdf
135/2019 133 e 140/2019 (acumulados) 11/06/2019 Desestima Servizo Adxudicación Xustificación da oferta anormal segundo art. 149 LCSP. pdf
136/2019 138/2019 11/06/2019 Desestima Servizos Pregos Inexistencia de arbitrariedade nas condicións técnicas. Discrecionalidade técnica. Forma de presentación das ofertas. pdf
137/2019 142/2019 11/06/2019 Desestima Servizos Adxudicación Inexistencia de erro ou arbitrariedade na avaliación do órgano de contratación. Discrecionalidade técnica. Motivación suficiente. pdf
138/2019 143/2019 11/06/2019 Inadmite Subministración Adxudicación Desistencia do órgano de contratación. Carencia sobrevida do obxecto do recurso. pdf
139/2019 146/2019 11/06/2019 Desestima Servizos Pregos Constando nos pregos a necesaria desagregación no orzamento e non aportándose polo recorrente cálculos que desvirtúen a discrecionalidade técnica que corresponde neste aspecto ao órgano de contratación, non se pode concluír que o orzamento non estea axustado a prezos de mercado ou que a prestación sexa inviable. pdf
140/2019 148/2019 11/06/2019 Desestima Servizos Exclusión Insuficiente xustificación da viabilidade da oferta anormal. Exclusión procedente. pdf
141/2019 152/2019 11/06/2019 Desestima Servizos Exclusión O persoal ofertado non acada o perfil esixido nos pregos. As condicións e esixencias nesta contratación a este respecto eran coñecidas para calquera licitador sendo as mesmas firmes e consentidas e, polo tanto, lex contractus de obrigado seguimento tanto para o licitador como incluso para o órgano de contratación, todo o cal obriga a rexeitar o recurso. Exclusión procedente. pdf
142/2019 156/2019 11/06/2019 Desestima Servizos Pregos Respecto do persoal mínimo esixido, o PPT explica que a expresión “equivalente” abrangue a todas as titulacións que na súa formación curricular inclúan como materia específica as estradas e vías de comunicación e cálculo de estruturas. Inexistencia de irregularidade nos pregos. pdf
143/2019 141/2019 13/06/2019 Desestima Subministracións Exclusión Expresándose polo órgano de contratación o incumprimento pola oferta do recorrente dun criterio técnico recollido no PPT, as alegacións do recorrente non desvirtúan ese motivo de exclusión, nin se mostra a este Tribunal que o mesmo non sexa conforme cos documentos da licitación. pdf