Saltar menú

Resolucións

Número de resolución Número de recurso Data de resolución Decisión Tipo de contrato Acto recorrido Descrición Arquivo da resolución
001/2018 001/2018 16/04/2018 Estima Servizos Pregos Recurso contra pregos en contrato de servizos, sometido á LCSP 2017, en base ao anuncio da licitación. Nulidade da contratación por infracción dos artigos 100.2 e 101 LCSP. pdf
002/2018 002/2018 16/04/2018 Desestima Servizos Pregos Recurso contra pregos en contrato de servizos, sometido ao TRLCSP 2011. Desestimación. Inexistencia de infracción no cálculo do orzamento base da licitación. pdf
003/2018 004/2018 23/04/2018 Desestima Servizos Exclusión Recurso contra acto de exclusión da licitadora en contrato de servizos, TRLCSP 2011. Presentación extemporánea da oferta no Servizo de Correos, con posterioridade á data e hora sinaladas no anuncio. pdf
004/2018 006/2018 07/05/2018 Estima Servizos Adxudicación Recurso contra adxudicación do servizo de dirección de execución de obras, sometido ao TRLCSP 2011. Non é necesario sociedade profesional e se anula a adxudicación por non aportar documentación requirida no prego respecto o equipo a adscribr. pdf
005/2018 005/2018 11/05/2018 Desestima Subministración Exclusión Recurso contra exclusión da oferta en contrato de subministración, sometido ao TRLCSP 2011.Desestimación. Valoración pormenorizada da oferta, a recorrente non acadou a puntuación mínima esixida no prego, lex contractus. Exclusión procedente. pdf
006/2018 008/2018 11/05/2018 Desestima Subministración Exclusión Recurso contra exclusión das ofertas por lotes en contrato de subministración, sometido ao TRLCSP 2011. Desestimación. Valoración pormenorizada das ofertas, a recorrente non acadou a puntuación mínima esixida no prego, lex contractus. Exclusións procedentes. pdf
007/2018 009/2018 11/05/2018 Desestima Subministración Exclusión Recurso contra exclusión da oferta en contrato de subministración, sometido ao TRLCSP 2011. Desestimación. Valoración pormenorizada das ofertas, a recorrente non acadou a puntuación mínima esixida no prego, lex contractus. Exclusións procedentes. pdf
008/2018 015/2018 11/05/2018 Inadmite Servizos Informe de avaliación Recurso contra informe de avaliación en contrato de servizos, sometido ao TRLCSP 2011. Inadmisión. Contra un acto de trámite non cualificado non cabe recurso especial. pdf
009/2018 003/2018 14/05/2018 Estima Subministración Adxudicación Recurso contra adxudicación dun lote en contrato de subministración, sometido ao TRLCSP 2011. Estimación. Oferta do adxudicatario non amparada no prego. pdf
010/2018 007/2018 e 012/2018 (acumulados) 14/05/2018 Estima Subministración Exclusión Recursos contra exclusión de ofertas en contrato de subministración sometido ao TRLCSP 2011. Estimación. Exclusión baseada en criterio non amparado no prego. pdf
011/2018 014/2018 14/05/2018 Estima Servizo Exclusión Recurso contra exclusión de oferta en contrato de servizos, sometido ao TRLCSP 2011. Estimación. Non se considera información de relevancia a anticipada no sobre A. pdf
012/2018 010/2018 16/05/2018 Estima Servizo Acto de trámite cualificado Recurso contra acto do órgano de contratación que ten por retirada a oferta do adxudicatario por non proceder á formalización do contrato. Estimación. pdf
013/2018 011/2018 16/05/2018 Inadmite Subministración Pregos Recurso contra pregos. Inadmisión. Presentación extemporánea do recurso. pdf
014/2018 013/2018 21/05/2018 Desestima Acordo marco Exclusión TRLCSP 2011. Baixa desproporcional ou anormal. Escolma doutrina consolidada. Validez motivación in aliunde. pdf
015/2018 016/2018 e 020/2018 (acumulados) 04/06/2018 Estima/inadmite Servizos Non admisión TRLCSP 2011. Inadmisión do recurso 20/2018 porque non cabe a adhesión a un recurso interposto. Estimación do recurso 16/2018 porque a oferta se presentou dentro de prazo. Dies a quo prazo proposición oferta. Finalización prazo e hora presentación ofertas. Presentación en correos. pdf
016/2018 017/2018 04/06/2018 Desestima Servizos Exclusión TRLCSP 2011. Exclusión motivada e baseada no prego. pdf
017/2018 018/2018 04/06/2018 Desestima Subministración Inadmisión TRLCSP 2011. Non acreditou solvencia técnica segundo criterio do prego. pdf
018/2018 023/2018 04/06/2018 Desestima Servizos Exclusión TRLCSP 2011. A oferta non acadou a puntuación mínima. Discrecionalidade técnica. pdf
019/2018 021/2018 04/06/2018 Desestima Servizos Acto trámite cualificado TRLCSP 2011. Non presentación documentación art. 151.2. Tense por retirada a oferta. pdf
020/2018 026/2018 07/06/2018 Inadmite Servizos Adxudicación Licitación sometida a TRLCSP. A licitación non acada o limiar mínimo establecido na LCSP 2017 para os contratos de servizos. pdf
021/2018 028/2018 07/06/2018 Inadmite Servizos Resolución Non acreditou poder suficiente para interpoñer recursos. Non impugna unha decisión dun poder adxudicador, só os considerandos. pdf
022/2018 022/2018 11/06/2018 Inadmite e desestima Servizos Modificación Impugnabilidade. Lexitimación. Modificación baseada nos pregos. Pregos firmes e consentidos. pdf
023/2018 024/2018 11/06/2018 Estima Servizos Adxudicación Valoración indebida. Compromiso de ubicación de instalación. Anulación. pdf
024/2018 027/2018 11/06/2018 Estima parcialmente Subministración Acto trámite cualificado A esixencia de marcas na licitación. Retroacción. pdf
025/2018 019/2018 e 030/2018 (acumulados) 15/06/2018 Inadmite e estima Servizos Acto de trámite. Exclusión e adxudicación Inadmisión do recurso 19/2018,contra acto de trámite non cualificado. Estimación do recurso 30/2018, a oferta anormal refírese a súa globalidade. pdf
026/2018 025/2018 15/06/2018 Desestima Servizos Pregos Falta de argumentos no recurso. pdf
027/2018 029/2018 15/06/2018 Inadmite Servizos Adxudicación Carencia sobrevida de obxecto, producida coa estimación do recurso 24/2018. pdf
028/2018 034/2018 15/06/2018 Estima parcialmente Servizos Adxudicación Participación de dúas licitadoras, cuxas ofertas non actuaron de forma autónoma. Indicios da práctica. Anulación. pdf
029/2018 037/2018 18/06/2018 Inadmite Acordo marco Adxudicación Licitación sometida ao TRLCSP . Contía licitación non acada limiar mínimo para recurso, art. 44.1 LCSP. pdf
030/2018 031/2018 21/06/2018 Desestima Acordo marco Actos de trámite Erros non invalidantes. Exclusión procedente. pdf
031/2018 035/2018 21/06/2018 Desestima Servizos Exclusión A oferta non se axusta aos pregos. pdf
032/2018 038/2018 21/06/2018 Inadmite Administrativo especial Acto de trámite non cualificado Acta da mesa de contratación. Acto de trámite non cualificado. pdf
033/2018 033/2018 25/06/2018 Desestima Servizos Adxudicación Valoración motivada e axustada ao prego, lex contractus. Discrecionalidade técnica. pdf
034/2018 036/2018 28/06/2018 Desestima Servizos Exclusión Carencia da solvencia técnica esixida. Interpretación referencia ao importe anual recollida nos pregos. pdf
035/2018 041/2018 28/06/2018 Estima Subministración Adxudicación Fórmula nos pregos. Regra de tres inversa. pdf
036/2018 045/2018 28/06/2018 Desestima Servizos Adxudicación e exclusión A oferta non se axusta aos pregos. Inexistencia de escuridade. Exclusión procedente. pdf
037/2018 040/2018 02/07/2018 Estima Servizos Adxudicación A oferta do adxudicatario non se axusta aos prego de prescricións técnicas. Necesidade dunha nova adxudicación. pdf
038/2018 043/2018 02/07/2018 Desestima Servizos Exclusión Non achegou DEUC asinado. Requirimento de enmenda non atendido. Exclusión procedente. pdf
039/2018 049/2018 02/07/2018 Inadmite Subministración Pregos Carencia sobrevida do obxecto do recurso. O órgano de contratación resolveu que modificará os pregos e dará novo prazo. pdf
040/2018 032/2018 05/07/2018 Desestima Subministración Exclusión Adiantar, no sobre B, información do sobre C. Exclusión procedente. pdf
041/2018 039/2018 05/07/2018 Desestima Subministración Exclusión A omisión da aportación das mostras é insubsanable e comporta exclusión. pdf
042/2018 042/2018 05/07/2018 Desestima Servizos Exclusión Oferta non axustada aos pregos. Non inclúe o persoal mínimo esixido. Inexistencia de escuridade nos pregos. pdf
043/2018 044/2018 05/07/2018 Desestima Servizos Adxudicación Discrecionalidade técnica na valoración das ofertas. Desestimación. pdf
044/2018 048/2018 10/07/2018 Estima parcialmente Servizos Adxudicación Acceso ao expediente. Avocación incompleta. Anulabilidade. Retroacción. pdf
045/2018 053/2018 10/07/2018 Estima Servizos Exclusión Cláusulas sociais na licitación. Oferta viable e baixas. Custos laborais. Anulación da exclusión. pdf
046/2018 050/2018 12/07/2018 Estima Servizos Pregos Orzamento da licitación erroneamente calculado. LCSP 9/2017. Non é válida unha mera traslación dos importes da licitación previa. pdf
047/2018 047/2018 20/07/2018 Estima parcialmente Subministración Adxudicación Erros na valoración. Retroacción. pdf
048/2018 052/2018 20/07/2018 Desestima Servizos Exclusión A oferta non se axusta aos pregos. Exclusión procedente. pdf
049/2018 056/2018 20/07/2018 Estima Servizos Exclusión Exclusión improcedente. Non se pode excluír por seguir a liña marcada no prego para acadar mellor valoración. Inexistencia de imposibilidade de cumprimento. pdf
050/2018 051/2018 e 057/2018 (acumulados) 23/07/2018 Desestima Subministración Exclusión Non acreditou a solvencia técnica segundo os pregos. O recorrente coñecía como se debía presentar. Certificados acreditativos da solvencia segundo sexa de entidade pública ou privada. pdf
051/2018 054/2018 23/07/2018 Desestima Subministración Exclusión Non acreditou a solvencia técnica segundo os pregos. O recorrente coñecía como se debía presentar. pdf
052/2018 055/2018 23/07/2018 Desestima Subministración Exclusión Oferta para a subministración de medicamentos. Operatividade na licitación da dedución prevista nos Reais Decretos-leis 8/2010 e 9/2011. pdf
053/2018 046/2018 02/08/2018 Desestima Subministración Adxudicación Inexistencia de baixa anormal. Renuncia ao beneficio económico. Aportacións documentais para xustificar a baixa. Diferenzas entre a valoración das baixas e os criterios de adxudicación. Acceso á documentación doutra licitación. pdf
054/2018 067/2018 03/08/2018 Desistencia Servizos Anuncios e pregos A recorrente desistiu do recurso especial, que se declara concluso. pdf
055/2018 058/2018 e 061/2018 (acumulados) 08/08/2018 Inadmite o rec. 58; estima o rec. 61 Servizos Pregos. Exclusión Inadmisión porque incumpre art. 50.1.b LCSP. Impugnación pregos tras presentación da oferta. Redución do prazo legal para presentar a oferta. A aclaración realizada a un licitador esixía a ampliación do prazo de presentación de ofertas. Anulación do procedemento. Certificado de empresa como criterio de adxudicación. Improcedencia. pdf
056/2018 059/2018 08/08/2018 Desestima Concesión de obra pública Exclusión Discrecionalidade técnica. Non acadou o mínimo esixido segundo o prego, lex contractus. pdf
057/2018 060/2018 e 065/2018 (acumulados) 08/08/2018 Estima parcialmente Servizos Exclusión e adxudicación Non consta decisión de exclusión. Defectos no informe que xustifica a exclusión. Retroacción para nova solicitude do informe técnico sobre a baixa. pdf
058/2018 062/2018 08/08/2018 Desestima Especial Adxudicación Inexistencia de erros na valoración da oferta que impliquen o cambio de adxudicatario. pdf
059/2018 063/2018 08/08/2018 Desestima Servizos Adxudicación Non hai incumprimento dos pregos na oferta da adxudicataria. pdf
060/2018 064/2018 08/08/2018 Desestima Servizos Exclusión Garantía extemporaneamente constituída. Exclusión procedente. A garantía debe estar ingresada na conta do órgano antes de finalizar o prazo. Non basta con ordenar a transferencia dentro dese prazo. Improcedencia da emenda. Dilixencia do licitador. pdf
061/2018 068/2018 e 069/2018 (acumulados) 31/08/2018 Desestima Servizos Exclusión Estudo do DEUC. O contido desa declaración vincula ao asinante ao longo do procedemento de licitación. Non é posible a achega do seguro profesional como solvencia se non presentara no DEUC o compromiso de subscribilo. pdf
062/2018 070/2018 31/08/2018 Desestima Subministración Exclusión Discrecionalidade técnica. Unicamente cando o incumprimento sexa palpable, de modo que non caiba dúbida ningunha de que a oferta non é congruente ou se opón abertamente ás prescricións técnicas contidas no prego, procede a exclusión. pdf
063/2018 074/2018 31/08/2018 Desestima Servizos Adxudicación Deben prevalecer as mencións máis específicas ou desenvolvidas nas proposicións dos licitadores que as de carácter máis xenérico. Inexistencia de escuridade nos pregos. Non valoración de melloras na oferta do recorrente. pdf
064/2018 075/2018 31/08/2018 Desestima Servizos Exclusión Vinculación á solvencia presentada coa declaración responsable. Momento de ter a solvencia, na data final de presentación das ofertas. Exclusión procedente. pdf
065/2018 076/2018 31/08/2018 Desestima Subministración Adxudicación Discrecionalidade técnica. Diferenzas coa valoración nunha licitación anterior. pdf
066/2018 077/2018 31/08/2018 Inadmitir para lotes 2 e 4 e desestimar no resto Servizos Adxudicación Falta de lexitimación ad causam nos lotes que non é o segundo clasificado. Non é valido estender as argumentacións do recurso dun lote a outro, sen individualizalos. Motivación suficiente na adxudicación. pdf
067/2018 078/2018 03/09/2018 Desestima Servizos Pregos Contrato con reserva a empresas de inserción e centros especiais de emprego. A ausencia de acordo municipal que fixe a porcentaxe mínima de reserva non impide licitacións con tal condición. pdf
068/2018 080/2018 05/09/2018 Desistencia Servizos Pregos Aceptáronse as desistencias e declarouse concluído o procedemento. pdf
069/2018 066/2018 10/09/2018 Desestima Concesión servizo Adxudicación Viabilidade da oferta adxudicataria. Doutrina sobre a exclusión. pdf
070/2018 071/2018 10/09/2018 Inadmite Concesión servizo Adxudicación O recorrente carece de lexitimación por constar oposición doutro membro da UTE que foi licitadora. pdf
071/2018 079/2018 13/09/2018 Inadmite Servizos Adxudicación Falta de lexitimación para impugnar a adxudicación dun licitar excluído, exclusión confirmada por Tacgal, sen que conste impugnado. A oferta do adxudicatario non inclúe unha subcontratación. pdf
072/2018 083/2018 13/09/2018 Desistencia Concesión de obra pública Adxudicación Acéptase a desistencia do recorrente e declárase concluído o procedemento. pdf
073/2018 072/2018 17/09/2018 Estima Concesión de servizo Anuncio e pregos Inexistencia de risco operacional para o contratista. Anulación da licitación por non ter natureza de concesión de servizo. pdf
074/2018 073/2018 17/09/2018 Estima Servizos Pregos A solvencia esixida é contraria a dereito, por limitala a quen fixera o mesmo que o obxecto da licitación. O mesmo respecto do criterio de adxudicación. O recorrente non traslada como a designación do CPV elixido afectou a súa posición xurídica. pdf
075/2018 081/2018 20/09/2018 Estima parcialmente Servizos Adxudicación A interposición do recurso contencioso contra unha previa exclusión impide que sexa definitiva e permite que poida impugnar a adxudicación. Confidencialidade das ofertas. Importancia do informe do órgano de contratación sobre o recurso. Importancia das respostas ás consultas dos licitadores e a súa publicidade. Natureza do requisito: adscrición de medios á execución do contrato. Retroacción. pdf
076/2018 087/2018 20/09/2018 Estima Servizos Pregos Cláusulas sociais como criterio de adxudicación na LCSP 2017. Falta de xustificación da fórmula elixida para a avaliación do criterio. Criterio que afecta á intimidade persoal, que, tal como se plasma, impide o cumprimento do artigo 145.5.c) sobre comprobación efectiva da información facilitada polos licitadores. pdf
077/2018 082/2018 24/09/2018 Desestima Subministración Exclusión Inadmisibilidade dunha impugnación aos pregos por quen xa aceptou o seu contido presentándose á licitación. Non nos atopamos ante un incumprimento pola oferta do recorrente das esixencias previstas nos pregos que determine a consecuencia da exclusión do licitador, senón ante unha oferta que foi valorada, se ben a puntuación obtida no procedemento impídelle continuar. Discrecionalidade técnica. pdf
078/2018 084/2018 24/09/2018 Desestima Subministración Adxudicación Réxime do axuste das ofertas aos pregos a efectos da súa exclusión. Proporcionalidade. pdf
079/2018 085/2018 27/09/2018 Estima parcialmente Subministración Exclusión Falta de motivación na exclusión. Retroacción do procedemento para avaliación e motivación da exclusión. pdf
080/2018 086/2018 27/09/2018 Estima Servizos Adxudicación Licitación sometida ao TRLCSP cando debía estalo á LCSP. Defectos de motivación na avaliación das ofertas. Anulación da adxudicación e do procedemento de licitación. pdf
081/2018 088/2018 27/09/2018 Desestima Servizos Anuncio e pregos Resulta correcta a solvencia técnica esixida para dirección de execución material e coordinación de seguridade e saúde en obras destinadas a usos sanitarios. A non inclusión da titulación dos enxeñeiros técnicos industriais resulta conforme a dereito. pdf
082/2018 089/2018 27/09/2018 Desestima Servizos Exclusión Exclusión motivada e conforme a dereito da oferta que expresa un prezo superior ao fixado nos pregos. pdf
083/2018 090/2018 27/09/2018 Inadmite Concesión de uso privativo de dominio público Adxudicación Incompetencia. Acto non susceptible de recurso especial, de conformidade co artigo 44 LCSP. pdf
084/2018 091/2018 27/09/2018 Inadmite Subministración Pregos Falta de acreditación da representación da persoa que comparece na interposición do recurso e do obxecto social da empresa para a súa lexitimación, tras ofrecemento de emenda. Interposición extemporánea do recurso especial. pdf
085/2018 092/2018 01/10/2018 Inadmite Servizos Acordo da mesa Recurso contra acto non susceptible de impugnación de conformidade co disposto no artigo 44 LCSP. pdf
086/2018 093/2018 01/10/2018 Inadmite Subministración Pregos Falta de acreditación da representación da persoa que comparece na interposición do recurso e do obxecto social da empresa para a súa lexitimación, tras ofrecemento de emenda. Interposición extemporánea do recurso especial. pdf
087/2018 094/2018 08/10/2018 Estima Subministración Exclusión Oferta presentada en oficina de rexistro baseándose en anuncio da contratación. Admisión. De quererse establecer un único rexistro a estes efectos debía facerse constar expresamente non só nos pregos, senón tamén no anuncio de licitación, e dunha forma clara. pdf
088/2018 096/2018 10/10/2018 Inadmite Servizos Pregos O órgano de contratación admite erro non emendable padecido nos pregos e dita resolución de desistencia da licitación. Carencia sobrevida do obxecto do recurso. pdf
089/2018 101/2018 10/10/2018 Inadmite Subministración Resolución previa TACGal Non cabe interpoñer recurso extraordinario de revisión contra a resolución do TACGal, só cabe recurso contencioso, art. 59 LCSP. pdf
090/2018 102/2018 15/10/2018 Inadmite Servizos Pregos Licitación suxeita á Lei 31/2007. Interposición extemporánea da reclamación contra os pregos. pdf
091/2018 95/2018 19/10/2018 Estima Concesión de servizo Adxudicación Debeu concederse a posibilidade de aclarar a oferta. Retroacción do procedemento para emendar o medio de acreditación dun criterio automático. pdf
092/2018 100/2018 19/10/2018 Desestima Subministración Exclusión Falta de dilixencia na elaboración da oferta. Adiantar no sobre B información do sobre C. Incumprimento do PPT. A interposición do recurso especial non é momento de achegar documentos propios da oferta. pdf
093/2018 105/2018 19/10/2018 Desestima Concesión de servizo Adxudicación Non se está perante unha posibilidade de aclarar a oferta presentada, senón dun intento de modificala. Improcedencia. pdf
094/2018 103/2018 22/10/2018 Desestima Servizos Adxudicación Correcta avaliación das ofertas. pdf
095/2018 108/2018 22/10/2018 Inadmite Subministración Exclusión O valor estimado da subministración non acada o limiar susceptible de recurso especial. pdf
096/2018 99/2018 25/10/2018 Estima Concesión de servizo Adxudicación Nas ofertas anormais debe seguirse o procedemento previsto no art. 149 LCSP. Ausencia de decisión do órgano de contratación. Anulación e retroacción do procedemento. pdf
097/2018 106/2018 25/10/2018 Desestima Subministración Exclusión Na información do recurso especial procede indicar a posibilidade de presentación no TACGal. A oferta non cumpre as condicións técnicas previstas nos pregos. Exclusión procedente. pdf
098/2018 97/2018 e 98/2018 29/10/2018 Desestima Subministración Adxudicación Doutrina sobre a exclusión por incumprimento dos pregos. Análise da configuración da concreta licitación e do seu entendemento polos licitadores. Improcedencia de exclusión da oferta da adxudicataria. pdf
099/2018 104/2018 2/11/2018 Estima Servizos Ampliación do prazo para ofertas Réxime de modificación dos pregos. Nulidade da ampliación do prazo de presentación de ofertas que se atopa vencido. pdf
100/2018 107/2018 2/11/2018 Estima parcialmente Servizos Adxudicación A licitadora aportou na súa oferta os elementos necesarios para a súa valoración, se ben acreditados de xeito incorrecto, polo que unha posible emenda dese defecto formal non suporía a modificación da súa oferta. pdf
101/2018 109/2018 8/11/2018 Inadmite Servizos Pregos Desistencia da licitación. Carencia sobrevida do obxecto. pdf
102/2018 111/2018 8/11/2018 Desestima Subministración Exclusión Non é admisible nin unha ampliación do prazo, nin unha emenda do xa emendado. Exclusión procedente. pdf